AQU­AMAN, HIT KO­JI NE SMI­JE­TE PRO­PUS­TI­TI

Ova­kav je us­pjeh ma­lo tko pre­dvi­đao, film igra u Ki­ni od 7. pro­sin­ca i ta­mo je već za­ra­dio 189 mi­li­ju­na do­la­ra. Tje­dan da­na pos­li­je sti­gao je u Eu­ro­pu i do pro­tek­log vi­ken­da “zgra­bio” 266 mi­li­ju­na do­la­ra

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Sadržaj - Na­pi­sao: Zoran Vi­tas Fo­to­gra­fi­je: pro­mo

Udu­elu Spi­der-Ma­na i no­vog ju­na­ka ve­li­kog ekra­na Aquamana po­bje­đu­je ovaj po­to­nji. Jer, War­ner Bro­sov film “Aqu­aman” o he­ro­ju DC Co­mic­sa, i to zbog mu­dros­ti vod­stva sta­rog hol­lywo­od­skog stu­di­ja, igra u Ki­ni od 7. pro­sin­ca te je ta­mo već za­ra­dio 189 mi­li­ju­na do­la­ra. Tje­dan da­na pos­li­je sti­gao je i u Eu­ro­pu i do pro­tek­log vi­ken­da “zgra­bio” 266 mi­li­ju­na do­la­ra. Dak­le, pri­je ne­go što se po­čeo pri­ka­zi­va­ti u Ame­ri­ci, u pro­du­lje­nom vi­ken­du. U Hr­vat­skoj je za ne­kih šest pu­ta nad­ma­šio film “Spi­der-Man: No­vi svi­jet” i za to ni­su po­treb­na ne­ka po­seb­na objaš­nje­nja. Spi­der-Ma­na hr­vat­ska pu­bli­ka zna već odav­no pa, ia­ko je dr­ža­la do kva­li­te­ta no­vog cr­ti­ća o čo­vje­ku-pa­uku ko­ji do­is­ta jest iz­ni­man, ipak ju je vi­še za­in­te­re­si­ra­la pri­ča o ju­na­ku ko­je­ga do sa­da ni­je vi­dje­la. Svje­ti­oni­čar Tho­mas Cur­ry spa­ša­va Atlan­nu, prin­ce­zu pod­mor­skog kra­ljev­s­tva, pa­zi­te sad, Atlan­ti­de. Oni se, dak­le, za­ljub­lju- ju i iz te lju­ba­vi nas­ta­je Ar­t­hur ko­ji zbog mi­je­ša­nja dvi­je ra­se ima mo­guć­nost ko­mu­ni­ci­ra­nja s mor­skim bi­ći­ma. No, Atlan­na mo­ra os­ta­vi­ti svo­ju obi­telj pa Ar­t­hu­rov od­goj i uvjež­ba­va­nje bo­ri­lač­kih vje­šti­na pre­pu­šta svo­jem sa­vjet­ni­ku Nu­ri­su Vul­ku.

Bloc­k­bus­ter

Ali, ka­da do­đe vri­je­me da Ar­t­hur do­đe na Atlan­ti­du, nje­zi­ni ga sta­nov­ni­ci od­bi­ja­ju jer je – mje­ša­nac. Ne za­va­ra­vaj­te se, na­iz­gled jed­nos­tav­na rad­nja stig­ne se po­pri­lič­no za­kom­pli­ci­ra­ti u dva sa­ta i 18 mi­nu­ta ko­li­ko “Aqu­aman” tra­je, a te su dvi­je či­nje­ni­ce i glav­ne za­mjer­ke fil­mu. Sve je os­ta­lo kla­sič­na hol­lywo­od­ska pro­mo­ci­ja ju­na­ka s po­seb­nim mo­ći­ma ko­ji do­la­zi u si­tu­aci­ju da spa­ša­va i kop­ne­ni i mor­ski svi­jet pa je zbog to­ga ipak pri­hva­ćen. Da će ovo bi­ti bloc­k­bus­ter, pre­poz­na­la su i ime­na po­put Ni­co­le Kid­man, Wil­le­ma Da­fo­ea, Pa­tric­ka Wil­so­na, atrak­tiv­ne Am­ber He­ard pa i po­ma­lo za­bo­rav­lje­nog No­vo­ze­lan­đa­ni­na

Naj­ve­će hol­lywo­od­ske zvi­jez­de pre­dvi­dje­le su da je ri­ječ o os­tva­re­nju ko­je će pu­ni­ti ki­no­bla­gaj­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.