As­tro­lo­ški po­gled na fa­ze osob­nog ra­zvo­ja:

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Zid -

Fa­za Bli­za­na­ca ili pr­vog utje­ca­ja Mer­ku­ra: Pred­stav­lja ni­vo os­nov­nih in­te­lek­tu­al­nih zna­nja. Sim­bo­li­zi­ra ta­ko­đer pr­ve po­ku­ša­je dje­te­ta da mis­li svo­jom gla­vom, gle­da svi­jet na svoj na­čin i iz­ra­ža­va svo­je vi­đe­nje to­ga. U ovoj fa­zi uči­mo ho­da­ti, go­vo­ri­ti (opo­na­ša­ju­ći odras­le po­put pa­pi­ge). Sve nas za­ni­ma i ne us­mje­ra­va­mo svoj in­te­res du­bo­ko, već po­vr­š­no, ra­doz­na­lo, za­igra­no. Fa­za Dje­vi­ce ili dru­gog utje­ca­ja Mer­ku­ra: Pred­stav­lja pe­ri­od ka­da smo u služ­bi za­jed­ni­ce, pr­ve kon­tak­te sa sva­kod­nev­nim prak­tič­nim svi­je­tom na­por­nog ra­da, obve­za i od­go­vor­nos­ti. Ia­ko ima­mo ti­su­će lju­di sa sred­njim i vi­šim obra­zo­va­nje, vi­di­mo da u prak­si ne zna­ju ni­šta prak­tič­no, mo­ra­ju svo­je zna­nje pre­tvo­ri­ti u vje­šti­ne. U ovoj fa­zi prev­la­da­va ru­ti­na, stje­če­mo na­vi­ke, po­moć­ni­ci smo u pos­lu i ni­smo sa­mos­tal­ni. Dio smo ko­lek­ti­va, kap u mo­ru, ali ko­ja či­ni to mo­re. Po­či­nje­mo stva­ra­ti i ži­vje­ti prak­ti­čan ži­vot. Fa­za Stri­jel­ca ili utje­caj Ju­pi­te­ra: Lo­gič­no sli­je­di pret­hod­nu i sim­bo­li­zi­ra fa­zu ra­zvo­ja, vi­so­ko obra­zo­va­nje na odre­đe­nom po­dru­čju. U ovoj fa­zi oso­ba spoz­na­je svi­jet u glo­ba­lu i stva­ra stan­dar­de bu­du­ćoj ge­ne­ra­ci­ji. Stre­mi ka dub­ljim saz­na­nji­ma. Us­mje­ra­va se i spe­ci­ja­li­zi­ra za ne­ko po­dru­čje. Svr­ha da­le­kih pu­to­va­nja je upoz­na­ti svi­jet i dru­ge kul­tu­re ka­ko bi­smo obo­ga­ti­li vlas­ti­tu. Ši­ri­mo na­še ob­zo­re. Am­bi­ci­oz­no pos­tav­lja­mo ci­lje­ve. Ovo je fa­za druš­tve­nog ra­zvo­ja sva­ko­ga od nas. Ma­gis­te­rij i dok­to­rat, is­tin­ska spe­ci­ja­li­za­ci­ja u ne­če­mu. Fa­za Ri­ba ili utje­caj Nep­tu­na: Pred­stav­lja fa­zu in­di­vi­du­al­nog ra­zvo­ja ko­ja do­la­zi na­kon što oso­ba/po­je­di­nac is­pu­ni svo­je obve­ze pre­ma druš­tve­noj za­jed­ni­ci, pre­ma obi­te­lji i osje­ća po­tre­bu da is­ku­si naj­ra­fi­ni­ra­ni­ji životni oblik obra­zo­va­nja – du­hov­no obra­zo­va­nje i os­tva­re­nje. Kva­li­te­ta ži­vo­ta je u du­hov­nom, osob­nom u sre­ći i za­do­volj­stvu – u sa­mo­os­tva­re­nju. U ovoj za­vr­š­noj fa­zi pre­la­zi­mo gra­ni­cu ma­te­ri­jal­nog i du­hov­nog, pros­to­ra i vre­me­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.