Vo­lim po­gle­da­ti ‘Pro­vje­re­no’ i ‘Po­tje­ru’

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Sadržˇaj - Mar­ti­na Stje­pa­no­vic, glu­mi­ca u se­ri­ji “Na gra­ni­ci” No­ve TV

Ri­jet­ko pa­lim tv, vi­še vo­lim sa­ma oda­bra­ti što ću gle­da­ti. Ali ka­da imam vre­me­na, vo­lim po­gle­da­ti emi­si­ju Pro­vje­re­no jer do­no­si re­al­nu sli­ku Hr­vat­ske, go­vo­ri o stvar­nim pri­ča­ma ko­je se mo­ra­ju ču­ti, ak­tiv­no i di­rek­t­no utje­če na druš­tvo u ko­jem ži­vi­mo, te do­no­si ve­li­ke pro­mje­ne i os­vje­šta­va. Vo­lim i kvi­zo­ve kao što je Po­tje­ra, osim što pro­vje­rim svo­je pos­to­je­će zna­nje, na­učim ne­što no­vo. Paž­nju mi uvi­jek pri­vu­ku do­bra se­ri­ja ili film. Ono što je ne­za­obi­laz­no ako sam do­ma je na­ša se­ri­ja Na gra­ni­ci. Ko­li­ko god bi­la upu­će­na u zbi­va­nja oko se­ri­je, uvi­jek mi je za­nim­lji­vo vi­dje­ti ka­ko to iz­gle­da iz­va­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.