GO­RAN BOGDAN O ULO­ZI KO­JU PRI­ŽELJ­KU­JE

ZVI­JEZ­DA SE­RI­JE ‘US­PJEH’ I FIL­MA ‘KO­JA JE OVO DR­ŽA­VA’

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Sadržˇaj - Raz­go­va­rao: Zo­ran Vi­tas Sni­mio: Jo­sip Re­go­vić/Pixsell, PROMO

Pro­la­zak gra­dom s Go­ra­nom Bog­da­nom pri­li­čan je spek­takl. Od Ma­saryko­ve do Pre­ra­do­vi­će­ve stat će­te naj­ma­nje pet, vje­ro­jat­ni­je de­set pu­ta jer to­li­ko se pu­ta glu­mač­ka zvi­jez­da “Aga­pea” i “Far­ga” mo­ra za­us­ta­vi­ti da bi se poz­dra­vi­la, pri če­mu će sva­ko­me ko­ga sret­ne do­di­je­li­ti i do­bar ko­mad emo­ci­je.

Ta­no­vić je za­nim­ljiv lik i ve­se­ljak

Ta­kav Go­ran Bogdan i jest, ne­ma tu ne­ke po­li­ti­ke ili kal­ku­li­ra­nja, i na pi­ta­nja od­go­va­ra bez kon­for­miz­ma i kal­ku­li­ra­nja. Po­vod za naš susret bi­la je se­ri­ja “Us­pjeh”, ali i ulo­ga u fil­mu “Ko­ja je ovo dr­ža­va” Vin­ka Brešana, a on­da i do­vr­še­nje dru­ge se­zo­ne se­ri­je “Sen­ke na Bal­ka­nu” i još jed­nog fil­ma, što je zah­ti­je­va­lo gu­bi­tak ne­kih 20-ak ki­lo­gra­ma. U “Us­pje­hu” Go­ran Bogdan ima ati­pič­nu ulo­gu, mu­ža li­ka ko­ji tu­ma­či Iva Mi­ha­lić, no ko­ji je lu­zer i sla­bić, zlos­tav­ljač u jednome. Ne sje­ća­mo se ka­da smo Bog­da­na gle­da­li u ne­koj slič­noj ulo­zi. Po­go­to­vo jer ga že­ne – vo­le. – Pa ne bih ja to baš ta­ko re­kao! Ali, to je bi­la je­di­na ulo­ga ko­ja me za­pra­vo za­ni­ma­la u toj se­ri­ji, bio je to iz­a­zov. Ni­je naj­ve­ća, ali iz­u­zet­no je bit­na za rad­nju. Imao sam se či­me igra­ti, po­go­to­vo jer se i Da­nis po­tru­dio, vi­dio po­ten­ci­jal u tom li­ku, pa smo se za­jed­no oko nje­ga za­ba­vi­li ne zna­ju­ći uop­će u po­čet­ku ka­kav će Ivo is­pas­ti, mi smo ga u ho­du do­ve­li do to­ga ka­ko je pri­ka­zan. Imao sam ne­ku ide­ju u gla­vi, ali Da­nis me ohra- brio, so­ko­lio me da idem do kra­ja, da iz­a­đem iz si­gur­nih zo­na. Za­do­vo­ljan sam ka­ko je sve is­pa­lo – hva­li naš glu­mac re­da­te­lja se­ri­je oska­rov­ca Da­ni­sa Ta­no­vi­ća. Do­da­je da do­is­ta oče­ku­je da u li­ku nje­go­va Ive gle­da­te­lji pre­poz­na­ju ne­ko­ga ko­ga poz­na­ju i da će tek u tom slu­ča­ju nje­gov po­sao bi­ti do­bro odra­đen. Rad s Ta­no­vi­ćem i za nje­ga je bio ne­što no­vo. – Od­li­čan je. Odu­še­vio me. I spri­ja­te­ljio sam se s njim ti­je­kom sni­ma­nja. Ka­žu da je kod re­da­te­lja vr­li­na ka­da zna što ho­će, ali ovo je pu­no da­lje od to­ga. Da­nis zna ka­ko do­ći do to­ga što že­li. On os­tav­lja svoj pot­pis, ali ta­ko da za sve pro­na­đe naj­bo­lji mo­gu­ći na­čin, ne iz­mu­či te, sve se do­ga­đa na pri­ro­dan na­čin, a vi­diš da on go­ri iza to­ga. Sam po se­bi on je pri­ča, za­nim­ljiv je. Pri­ča se da je krut i ne­ugo­dan, ali Da­nis zbi­lja ni­je ni­šta od to­ga, baš su­prot­no, ve­se­ljak je. Stal­no nam je pu­štao ne­ku glaz­bu, zna na­pra­vi­ti po­zi­tiv­nu at­mo­sfe­ru, i to br­zo – opi­su­je rad s Da­ni­som Ta­no­vi­ćem. Da­ka­ko, i part­ne­ri­ca u se­ri­ji Iva Mi­ha­lić do­pri­ni­je­la je da ulo­ga bu­de ta­ko kom­plet­na. – Zna­mo se još od aka­de­mi­je, su­rad­nja s Ivom Mi­ha­lić tra­je to­li­ko du­go, pu­no smo pu­ta glu­mi­li za­jed­no. Iva je mo­ja pri­ja­te­lji­ca i vr­hun­ska je glu­mi­ca – ka­že. Osim ulo­ge ko­ja ga je pri­vuk­la i ko­ju je od­lič­no odra­dio, u sce­na­ri­ju ga je pri­vuk­lo i još ne­što. – Ka­da neg­dje vi­di­te ili pro­či­ta­te ri­ječ “ur­ba­no”, uvi­jek do­bi­je­te ne­ki osje­ćaj kao da se ra­di o ne­če­mu stra­no­me. Ne ne­što što mi ži­vi­mo, ne­go ne­što što mi za­miš­lja­mo da bi­smo tre­ba­li ži­vje­ti. A ov­dje sam pro­či­tao ne­što stvar­no, umjes­to ne­ke že­lje za laž­nim pri­ka­zom na­še stvar­nos­ti. Osje­tio sam uli­cu u tom sce­na­ri­ju, do­zu is­ti­ni­tos­ti. Stvar­no mis­lim da je si­tu­aci­ja pri­ka­za­na u se­ri­ji svi­ma dos­ta bli­ska jer ži­vi­mo ov­dje i svjes­ni smo sve­ga to­ga, gle­da­mo dos­ta od to­ga sva­kod­nev­no – ka­že Bogdan. Kao je­di­ni raz­log zbog ko­jeg mis­li da “Us­pjeh” tre­ba po­gle­da­ti na­vo­di: “Jed­nos­tav­no za­to što je ri­ječ o do­broj se­ri­ji”. – Ili je ne­što do­bro ili ni­je do­bro! A za ovo mis­lim da je do­bro. I ne bi ni tre­ba­lo bi­ti dru­gih raz­lo­ga, za sve os­ta­lo pos­to­je ško­le – jed­nos­ta­van je u re­zo­ni­ra­nju. Što oče­ku­je, ho­će li “Us­pjeh” us­pje­ti? – Ne­ka je mo­ja ma­la mi­si­ja bi­la da su­dje­lu­jem ili os­tva­rim se­ri­ju ili film na do­ma­ćem

je­zi­ku, a ka­da to ka­žem mis­lim na je­zi­ku ko­ji ra­zu­mi­ju svi s pros­to­ra biv­še dr­ža­ve, ko­ja će na­di­ći sve te ba­ri­je­re. U Sr­bi­ji su to već us­pje­li sa “Sen­ka­ma nad Bal­ka­nom”, one su bi­le is­to­dob­no kre­nu­le u svim dr­ža­va­ma, ima­le su gle­da­nost pr­ve epi­zo­de dva i pol mi­li­ju­na. To je je­dan ogro­man prostor. Mis­lim da “Us­pjeh” ima taj po­ten­ci­jal i da je do­bro što je HBO do­šao tu jer će se ta­ko na­di­ći te na­ci­onal­ne ba­ri­je­re, od njih je stva­ra­laš­tvo i ta­ko važ­ni­je. Ne pos­to­ji hr­vat­ski ili sr­p­ski film, pos­to­ji sa­mo do­bar ili loš film. Po­gle­daj­te Can­nes, gle­da­mo i če­ške i ru­munj­ske i taj­lan­d­ske fil­mo­ve, to je to, gle­da­mo svjet­ski film, do­bar ili loš. Je­zik ko­jim se u fil­mu go­vo­ri sa­mo je alat, ali ni­je ne­što od­lu­ču­ju­će. Tež­nja je sva­kog stva­ra­nja da pos­ta­ne svjet­sko – ka­že Go­ran Bogdan. Upra­vo se ovog tjed­na po­čeo pri­ka­zi­va­ti no­vi film Vin­ka Brešana “Ko­ja je ovo dr­ža­va” u ko­jem Bogdan ima jed­nu ma­nju ulo­gu. – Ra­dio sam i pri­je s Bre­ša­nom i uvi­jek pri­hva­tim rad s njim jer znam da će bi­ti do­bre ze­zan­ci­je, a i da će si­gur­no to bi­ti do­bar film. Ni­sam ga još vi­dio jer sam se tek vra­tio u Hr­vat­sku. Šest mje­se­ci bio sam drug­dje na sni­ma­nju – go­vo­ri. Što je ra­dio? – Upra­vo sam za­vr­šio film u Sr­bi­ji sa Sr­đa­nom Go­lu­bo­vi­ćem pri­je ne­kih mje­sec da­na, film je sa­da u mon­ta­ži. Pri­je to­ga do­vr­še­ne su “Sen­ke nad Bal­ka­nom 2” ta­ko­đer u Be­ogra­du – od­go­va­ra. “Sen­ke nad Bal­ka­nom” Dra­ga­na Bje­lo­gr­li­ća kva­li­tet­na su i in­tri­gant­na se­ri­ja ko­ja ipak ni­je dos­pje­la do na­šim ma­lih ekra­na. – Za­pa­njen sam nje­go­vom po­sve­će­noš­ću i ljubavlju pre­ma fil­mu. Za­ra­zi te tom svo­jom ljubavlju pre­ma fil­mu. Bje­la je od glum­ca pos­tao je­dan od emi­nent­ni­jih re­da­te­lja i pro­du­ce­na­ta. Sve što ra­di, ra­di do kra­ja i iz­u­zet­no br­zo. Ali od po­čet­ka do kra­ja ni­šta ne ra­di li­je­vom no­gom, ka­že. U toj se­ri­ji glu­mi Mus­ta­fu Go­lu­bi­ća ko­ji je kon­tro­ver­zan po­vi­jes­ni lik.

Go­lu­bić je Ja­mes Bond na n-tu

– Pri­pre­mao sam se za tu ulo­gu, či­tao pu­no o tom di­je­lu po­vi­jes­ti, po­go­to­vo o Mus­ta­fi Go­lu­bi­ću. Po­se­ban je gušt glu­mi­ti je­dan ta­kav lik, sa­mo se opus­tiš i on te vo­di. Ne­vje­ro­jat­na je per­so­na, ne znam ima li iko­ga u po­s­ljed­njih sto i ne­što go­di­na ko­ga bi bi­lo za­nim­lji­vi­je glu­mi­ti od nje­ga. On je Ja­mes Bond na n-tu! Ti sa­mo sta­neš, a sve se sa­mo do­ga­đa – opi­su­je svo­ju ulo­gu u “Sen­ka­ma nad Bal­ka­nom”.

I pri­je je Go­ran Bogdan is­ti­cao da je su­rad­nja s produkcijama iz dru­gih ze­ma­lja biv­še dr­ža­ve ne­mi­nov­na. – I jed­nos­tav­ni­je je. Ri­ječ je o evo­lu­cij­skoj stva­ri. Ne­mo­gu­će je ov­dje po­di­je­li­ti lju­de, ne tre­ba to ni po­ku­ša­va­ti, po­go­to­vo u umjet­nos­ti i pop-kul­tu­ri, to je vi­še od gra­ni­ca. Ne mo­že­mo ne slu­ša­ti ne­što što je do­bro, a na slič­nom je je­zi­ku. A i sce­na je ve­ća pa ta­ko kvan­ti­te­ta nuž­no mo­ra ge­ne­ri­ra­ti kva­li­te­tu. Ka­da se napravi ne­što do­bro, on­da to pro­la­zi svug­dje, ne­ma vi­še Srba i Hr­va­ta. Iona­ko mis­lim da je vri­je­me da se ta po­dje­la smanji, ti bridovi otupe. Vi­še od po­la ži­vo­ta pro­đe ti u tak­vim pri­ča­ma – ka­že. Što će se do­go­di­ti u dru­goj se­zo­ni “Sen­ki nad Bal­ka­nom”? – Uboj­stvo kra­lja Alek­san­dra, sve se oko to­ga vr­ti, vi­djet će­te – ka­že Bogdan. Do­da­je i da u Sr­bi­ji da­le­ko vi­še vo­le svo­je glum­ce, se­ri­je i fil­mo­ve ne­go što je to slu­čaj u Hr­vat­skoj. Mo­žda je u nas dio raz­lo­ga i u si­tu­aci­ji oko HAVC-a ko­ja je os­ta­vi­la tra­ga. – Ali ko­joj afe­ri? Je li DORH na­šao išta? Ja sam pro­či­tao da ni­je. Pa gdje je on­da tu afe­ra? I u Sr­bi­ji sa­da do­živ­lja­va­ju is­tu stvar ko­ja se do­ga­đa­la u HAVC-u. Pr­vo, ako pos­to­ji op­tuž­ba da HAVC fi­nan­ci­ra an­ti­hr­vat­ske fil­mo­ve, on­da tre­ba pos­ta­vi­ti pi­ta­nje što je uop­će hr­vat­ski film. Ako je ri­ječ o fil­mu o Dvo­ru na Uni, on­da je je­di­no pi­ta­nje je li se taj zlo­čin do­go­dio. Jest, do­go­dio se, ne­bit­no tko ga je po­či­nio, ne mo­že­mo se ba­vi­ti ti­me da je net­ko uop­će o to­me sni­mio film. Kao što je či­nje­ni­ca da su se s Ko­so­va pre­vo­zi­li le­še­vi Al­ba­na­ca i za­ka­pa­li u ja­me po Sr­bi­ji. Ali ono što je naj­bit­ni­je – pu­bli­ku to ne za­ni­ma! Nju za­ni­ma je li ne­ki film do­bar ili ni­je. A ovo što se do­ga­đa da­nas tra­go­ve ima još u de­ve­de­se­ti­ma ka­da se sni­ma­lo sve i sva­šta. I te ra­ne ni­su za­ci­je­li­le, a ne da su nas­ta­le tek s HAVC- om. Pu­bli­ku za­ni­ma sa­mo go­tov pro­izvod, a ne na­ši pro­ble­mi, na­rod ti­me ne tre­ba ni gnja­vi­ti. Da se ra­zu­mi­je­mo, imam je­dan ogro­man pi­je­tet pre­ma bra­ni­te­lji­ma ko­ji­ma stvar­no tre­ba ski­nu­ti ka­pu zbog ono­ga što su uči­ni­li u ra­tu, no rat je pro­šao. Ne mo­že sve za­vr­ši­ti sva­đom i mrž­njom, valj­da je cilj po­le­mi­ke do­ni­je­ti ne­ki za­klju­čak – ka­že Bogdan.

Že­li bi­ti Par­lov ili Be­neš

Glu­mi­ti u “Far­gu” s Ewa­nom McGre­go­rom i Da­vi­dom Thewli­som pod pa­li­com Noe Hawleya za sva­kog je glum­ca san, Go­ran Bogdan ga je i os­tva­rio. – Ewan McGre­gor ta­kav je ka­kav iz­gle­da na fil­mu, sja­jan lik, jed­nos­ta­van kao da je naš čo­vjek, od­li­čan glu­mac, sja­jan part­ner na se­tu. Davida Thewli­sa pra­tim još od “Raz­go­li- će­nih” Mi­kea Le­ig­ha. I pri­vat­no bih gle­dao ka­ko glu­mi jer jed­nos­tav­no vas stvar­no na­tje­ra da zas­ta­ne­te i upi­ta­te se što taj čo­vjek ra­di. To je ne­što fan­tas­tič­no, imaš do­jam da je to ta­ko la­ko na­pra­vi­ti, ot­pri­li­ke kao ka­da gle­da­te Me­ssi­ja u no­go­me­tu. Do­la­skom se­ri­ja po­put “Bre­aking Ba­da”, “Ži­ce”, “So­pra­no­sa” pro­mi­je­ni­li su se i lju­di po­put Noe Hawleya jer te su se­ri­je oz­na­či­le po­vra­tak pis­ca ko­ji je opet jed­na od glav­nih fi­gu­ra. To je je­dan sa­svim no­vi Hol­lywo­od. Os­lo­bo­di­li su se i po­če­li pi­sa­ti ne­što što su za­pra­vo no­vi kla­si­ci. Taj­na je svih tih se­ri­ja u pi­sa­nju, pri­mje­ri­ce No­ah Hawley du­go je bio pi­sac po na­rudž­bi, a on­da se ohra­brio, do­bio po­vje­re­nje bra­će Co­hen, za što je oči­to bi­lo raz­lo­ga, i tu je pri­li­ku i is­ko­ris­tio. Op­će­ni­to se do­go­di­la re­vo­lu­ci­ja u iz­ri­ča­ju gdje su se pis­ci po­put nje­ga os­lo­bo­di­li pra­vi­la, uzu­sa, kla­sič­ne dra­ma­tur­gi­je, po- sta­li hra­bri­ji i lu­đi. Jer na HRT-u još raz­miš­ljaš tre­baš li po­ka­za­ti go­lo­ti­nju ili ne, a na HBO-u se o to­me go­to­vo i ne raz­miš­lja. I to je pu­bli­ka na­gra­di­la – ka­že Bogdan za ko­je­ga vi­še ne­ma di­le­me, iz­me­đu fil­ma i se­ri­je oda­bi­re – bo­lji sce­na­rij. A ka­da je o to­me ri­ječ, ima sa­svim jas­nu vi­zi­ju ko­ji toč­no. – Je­dan pra­vi boksački film! Že­lio bih na plat­nu bi­ti Ma­ri­jan Be­neš ili Mate Par­lov. I da pri to­me ode­mo do kra­ja, on­kraj gra­ni­ca fi­zič­ke iz­dr­ž­lji­vos­ti ljud­skog ti­je­la. Dos­ta je us­ta­ša, čet­ni­ka i par­ti­za­na, duž­ni smo to no­vim ge­ne­ra­ci­ja­ma jer one ne mo­gu ni­šta doz­na­ti iz me­di­ja či­ji je prostor za­ga­đe­ni­ji od Pe­kin­ga! Ko­ga vi­še za­ni­ma­ju unu­tar­stra­nač­ke pro­mje­ne ko­je ne do­no­se ni­kak­ve re­zul­ta­te, ni­šta kon­kret­no. Ni­ko­ga to ne za­ni­ma, po­go­to­vo ne one ro­đe­ne upra­vo 1990., ka­že Go­ran Bogdan.

KA­DA SE NAPRAVI NE­ŠTO DO­BRO, ON­DA TO PRO­LA­ZI SVUG­DJE, NE­MA VI­ŠE SRBA I HR­VA­TA. IONA­KO MIS­LIM DA JE VRI­JE­ME DA SE TA PO­DJE­LA SMANJI, TI BRIDOVI OTUPE, GO­VO­RI GLU­MAC O SU­RAD­NJA S PRODUKCIJAMA IZ DRU­GIH ZE­MA­LJA BIV­ŠE DR­ŽA­VE

Go­ran se upra­vo vra­tio iz Be­ogra­da gdje je za­vr­šio sa sni­ma­njem dru­ge se­zo­ne se­ri­je “Sen­ke nad Bal­ka­nom” i no­vog fil­ma sa Sr­đa­nom Go­lu­bo­vi­ćem

S Ivom Mi­ha­lić, ko­ju poz­na­je još od stu­dent­skih da­na, glu­mi u no­voj HBO-ovoj se­ri­ji “Us­pjeh”

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.