RTL PRE­NO­SI SP U RU­KO­ME­TU I VRA­ĆA VLA­DU ŠOLU NA EKRANE

Na­kon du­go vre­me­na u ulo­zi ko­men­ta­to­ra opet će­mo gle­da­ti ru­ko­met­nu le­gen­du Vla­du Šolu

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Sadržˇaj - Na­pi­sa­la: Iva­na Ca­re­vić

Si­je­čanj 2019. na RTL-u pro­ći će u znaku ru­ko­me­ta jer 10. si­ječ­nja po­či­nje Svjet­sko pr­vens­tvo za mu­škar­ce u Nje­mač­koj i Dan­skoj, a RTL će pre­no­si­ti vi­še od 50 utak­mi­ca, i to na svom glav­nom kanalu te na RTL2 i onli­ne plat­for­mi RTLplay.

U Nje­mač­ku i Dan­sku kao ko­men­ta­to­ri utak­mi­ca pu­tu­ju Fi­lip Br­kić i pros­lav­lje­ni hr­vat­ski vra­tar Vla­do Šola. Duo je to ko­ji je već su­ra­đi­vao 2009. go­di­ne na pr­vom Svjet­skom pr­vens­tvu ko­je je pre­no­sio RTL, a ko­je se odr­ža­va­lo u Hr­vat­skoj. Ured­nik sport­skog pro­gra­ma RTL-a An­to­nio Vuk­sa­no­vić ot­kri­va nam što je bio naj­ve­ći iz­a­zov u pri­pre­mi pra­će­nja SP-a u ru­ko­me­tu. – Naj­ve­ći iz­a­zov je ove go­di­ne bi­lo vri­je­me. S ob­zi­rom na to da smo te­le­vi­zij­ska pra­va osi­gu­ra­li tek ko­ji tje­dan uoči po­čet­ka Svjet­skog pr­vens­tva, tre­ba­li smo br­zo re­agi­ra­ti. Ali u ru­ko­met­nom rit­mu smo sva­ki si­je­čanj po­s­ljed­njih pet go­di­na ta­ko da smo već uigra­ni i sve se pos­lo­ži­lo. Ima još ne­kih de­ta­lja da se ri­je­ši, ali ni­šta dra­ma­tič­no, je­dva če­ka­mo da sve poč­ne! – ka­že Vuk­sa­no­vić. Ve­li­ki tim lju­di uklju­čen je u ovaj pro­jekt, a Vuk­sa­no­vić nam objaš­nja­va tko je za­du­žen za što. – Na pro­jek­tu je an­ga­ži­ran za­pra­vo ci­je­li RTL. Ne sa­mo lju­di ko­je vi­di­te na ekra­nu. Od ko­le­ga iz pro­da­je, mar­ke­tin­ga, gra­fič­kog di­zaj­na, mon­ta­že­ra, sni­ma­te­lja…. Većina ko­le­ga ima svoj udio u pro­jek­tu Svjet­skog pr­vens­tva 2019. jer je to je­dan od naj­važ­ni­jih pro­je­ka­ta ove go­di­ne. U Mün­c­hen će ići de­vet ko­le­ga, me­đu nji­ma je i Vla­do Šola, ko­ji nam se vra­ća kao su­ko­men­ta­tor. Na­da­mo se da će odra­di­ti mi­ni­mal­no tri i pol ti­su­će ki­lo­me­ta­ra na ces­ti jer bi to zna­či­lo da su odra­di­li ru­tu Za­greb – Mün­c­hen – Köln – Ham­burg – Her­ning – Za­greb i da je Hr­vat­ska doš­la do sa­me za­vr­š­ni­ce. Od sr­ca im to že­li­mo. Iz Za­gre­ba će stu­dij­ske emi­si­je vo­di­ti Mar­ko Var­gek, ko­ji uska­če na vru­ći sto­lac umjes­to Ni­ne Štam­bu­ka, a umjes­to nje­ga, u Mün­c­hen idu ko­le­gi­ca Ines Go­da i ko­le­ga Boris Jo­vi­čić. Sve će, uz Fi­li­pa Br­ki­ća i mo­ju ma­len­kost, ko­men­ti­ra­ti ko­le­ge Ivan Jur­ko­vić i Ju­raj Bla­žič­ko. Ukup­no će­mo 53 utak­mi­ce pre­no­si­ti. Vi­še od po­lo­vi­ce će ih bi­ti na RTL-u i RTL-u 2, a sve os­ta­le gle­da­te­lji će mo­ći pra­ti­ti na na­šoj onli­ne plat­for­mi, RTL Playu. Na­kon du­go vre­me­na opet na ma­lim ekra­ni­ma u ulo­zi ko­men­ta­to­ra gle­da­mo ru­ko­met­nu le­gen­du Vla­du Šolu, pa pi­ta­mo Vuk­sa­no­vi­ća ko­li­ko je te­ško bi­lo na­go­vo­ri­ti Šolu da se pri­klju­či ti­mu? – Ni­je bi­lo te­ško, Vla­do je naš sta­ri ko­le­ga ko­ji se vra­ća u tim pr­vi put na­kon 2009. go­di­ne. Na­ša po­s­ljed­nja dva su­ko­men­ta­to­ra, Zlat­ka Sa­ra­če­vi­ća i Davora Do­mi­ni­ko­vi­ća smo, na­kon što su odra­di­li ko­men­ta­tor­sku ulo­gu “tran­sfe­ri­ra­li” struč­nom sto­že­ru. Vla­do je odra­dio tran­sfer u su­prot­nom smje­ru, na­kon struč­nog sto­že­ra, sje­da na klu­pu po­kraj Fi­li­pa Br­ki­ća. Vla­do i igrač­ki i tre­ner­ski ima ru­ko­met u ma­lom pr­stu, s Fi­li­pom je već us­pješ­no su­ra­đi­vao ta­ko da ni­je bio te­žak iz­bor i dra­go nam je da je pris­tao. Još sa­mo da re­zul­tat bu­de kao i po­s­ljed­nji put ka­da je bio su­ko­men­ta­tor, pa da Hr­vat­ska uđe ba­rem u fi­na­le. Ima li kao ured­nik ne­kak­vih bo­jaz­ni ve­za­nih za ovaj pro­jekt, pi­ta­mo Vuk­sa­no­vi­ća. – Ne­ma tu pu­no bo­jaz­ni, u pro­jekt su uklju­če­ni lju­di ko­ji su i po­s­ljed­njih go­di­na odra­đi­va­li ru­ko­met­ne pri­je­no­se, ta­ko da je sve to uigra­no. Sa­mo se ma­lo s vre­me­nom utr­ku­je­mo, ali za­sad je sve pod kon­tro­lom, baš za­to što se zna tko što mo­ra na­pra­vi­ti. Osim sa­mih pri­je­no­sa i ko­men­ta­ra na­kon utak­mi­ce re­dak­ci­ja je pri­pre­mi­la još in­te­rak­tiv­nih sa­dr­ža­ja za gle­da­te­lje. – Osim pri­je­no­sa, tu su na­rav­no stu­dij­ske emi­si­je na­ših sjaj­nih gos­ti­ju, pros­lav­lje­nih ru­ko­me­ta­ša. En­cik­lo­pe­di­ja Go­ra­na Špre­ma je sprem­na i on se za sve po­čeo pri­pre­ma­ti, za­jed­no s

na­ma. Raz­na iz­ne­na­đe­nja spre­ma­ju ko­le­ge s druš­tve­nih mre­ža za sve vjer­ne pra­ti­te­lje na Fa­ce­bo­oku, Twit­te­ru, Ins­ta­gra­mu – ka­že Vuk­sa­no­vić. Vuk­sa­no­vić nam ot­kri­va i kak­ve su nje­go­ve že­lje i prog­no­ze za na­šu re­pre­zen­ta­ci­ju na ovom pr­vens­tvu? – Po­lu­fi­na­le bi bio ve­lik us­pjeh, a o me­da­lji da i ne go­vo­ri­mo. Ali s ob­zi­rom na naš, pu­no te­ži dio ždri­je­ba, do po­lu­fi­na­la će sa­mo dvi­je re­pre­zen­ta­ci­je iz druš­tva u ko­jem su, osim nas, još Špa­njol­ci, Fran­cu­zi, Ni­jem­ci, Is­lan­đa­ni, Sr­bi, Ru­si. Sa­mo ne­ka do­dat­ne oz­lje­de za­obi­đu deč­ke i on­da je sve mo­gu­će – ka­že ured­nik sport­ske re­dak­ci­je RTL-a. Vla­do Šola sre­tan je što će se vra­ti­ti ko­men­ta­tor­skom pos­lu. – Ve­li­ko mi je za­do­volj­stvo vra­ti­ti se na RTL i ra­di­ti s Fi­li­pom. Nje­mu je te 2009. to bi­lo za­pra­vo pr­vo ve­li­ko pr­vens­tvo ko­je je pre­no­sio, a me­ni je bi­lo pr­vi put da uop­će ko­men­ti­ram. U me­đu­vre­me­nu sam pos­tao tre­ner pa će se i to zna­čaj­no osjetiti u ko­men­ti­ra­nju, a Fi­lip je sta­sao u pra­vog pro­fe­si­onal­ca te vrhunskog ko­men­ta­to­ra – go­vo­ri Šola. Kao ko­men­ta­tor Šola mo­ra bi­ti objek­ti­van u svo­jim ko­men­ta­ri­ma, ali priz­na­je da ni­je uvi­jek la­ko oba­vi­ti taj za­da­tak. – Bi­ti na­vi­jač ili bi­ti objek­ti­van? Te­ško je to odvag­nu­ti ka­da igra tvo­ja re­pre­zen­ta­ci­ja. Na­rav­no da svi že­li­mo da na­ši deč­ki osvo­je me­da­lju, ta­ko da će­mo si­gur­no na­vi­ja­ti i bi­ti po­zi­tiv­ni. S dru­ge stra­ne bit će­mo i objek­tiv­ni jer gle­da­te­lji­ma tre­ba vjer­no do­ča­ra­ti što se do­ga­đa na te­re­nu – ka­že. U Nje­mač­ku i Dan­sku kao ko­men­ta­tor za­jed­no sa Šo­lom pu­tu­ju Fi­lip Br­kić, a evo kak­ve su nje­go­ve prog­no­ze i že­lje ve­za­ne za na­šu re­pre­zen­ta­ci­ju: – Kao na­vi­jač, na­rav­no, vo­lio bih da bu­de­mo me­đu če­ti­ri naj­bo­lje eki­pe, ali objek­tiv­no će to bi­ti dos­ta te­ško. Ipak, vje­ru­jem da Li­no Čer­var kao ve­li­ki ru­ko­met­ni zna­lac ima ne­ki adut u ru­ka­vu ko­jim će nas iz­ne­na­di­ti – ka­že Fi­lip te do­da­je da se ve­se­li još jed­nom pr­vens­tvu. – Sre­tan sam što RTL nas­tav­lja taj ve­li­ki ru­ko­met­ni put. Po­seb­no se ve­se­lim što mi se vra­tio Vla­do, moj pr­vi su­ko­men­ta­tor, ta­ko da ne­će bi­ti pro­ble­ma s uho­da­va­njem.

RTL ĆE PRE­NO­SI­TI VI­ŠE OD 50 UTAK­MI­CA, I TO NA SVOM GLAV­NOM KANALU TE NA RTL2 I ONLI­NE PLAT­FOR­MI RTLPLAY

Svjet­sko pr­vens­tvo se odvi­ja u Dan­skoj i Nje­mač­koj, a star­ta 10. si­ječ­nja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.