CR­NO BI­JE­LI SVI­JET - PO­VRA­TAK U OSAMDESETE

Treća se­zo­na hit-se­ri­je In­ter fil­ma i HRT-a, vra­ća nas u ožu­jak 1983. go­di­ne, vri­je­me aero­bi­ka i po­čet­ka pri­vat­nog biz­ni­sa, a pr­vu epi­zo­du gle­da­mo 7. si­ječ­nja

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Sadržˇaj - Na­pi­sao: Sa­mir Mil­la Fo­to­gra­fi­je: promo

Jes­te li sprem­ni za po­vra­tak u ro­man­tič­ne osamdesete? U po­ne­dje­ljak 7. si­ječ­nja na ma­le ekrane se u tre­ćoj se­zo­ni vra­ća “Cr­no-bi­je­li svi­jet”, jed­na od naj­o­mi­lje­nijh se­ri­ja HRT-a pri­jaš­njih go­di­na. Ka­ko su naj­a­vi­li s dr­žav­ne te­le­vi­zi­je, no­va se­zo­na emi­ti­rat će se po­ne­djelj­kom na HTV 1, a is­to­vre­me­no će na HRT 3 ići i ver­zi­ja s audi­odes­krip­ci­jom, za oso­be ošte­će­na vi­da.

Pri­vred­na kri­za sve pri­sut­ni­ja

Dva­na­est no­vih epi­zo­da re­da­te­lja i sce­na­ris­ta Go­ra­na Ku­le­no­vi­ća te kos­ce­na­ris­ta Igo­ra Mir­ko­vi­ća, ko­ju za HRT pro­izvo­di neo­vis­na pro­duk­cij­ska tvrt­ka In­ter film. Rad­nja tre­će se­zo­ne pra­ti zbi­va­nja ti­je­kom 1983. i 1984. go­di­ne, a u 12 no­vih epi­zo­da po­nov­no će­mo se dru­ži­ti s do­bro poz­na­tim ju­na­ci- ma – Ki­pom, Žun­gu­lom, Ža­com, Kse­ni­jom, Do­mi­ni­kom, Ja­go­dom, Ju­rom, Unom, Ma­ri­nom, Du­njom te upoz­na­ti ne­ke no­ve. Ju­na­ci se­ri­je na­ći će se na Zim­skim olim­pij­skim igra­ma u Sa­ra­je­vu, iz­bo­ru za Miss Ju­gos­la­vi­je, sen­za­ci­onal­noj Mi­ma­ri­noj iz­lož­bi u Vi­li Za­go­rje, ali i na sa­to­vi­ma aero­bi­ka, ko­li­nju, re­gru­ta­ci­ji, za­gre­bač­kom mo­ru – ta­da još ne­ure­đe­nom Ja­ru­nu, na voj­noj vjež­bi, Hre­li­ću, ra­ču­nal­nom te­ča­ju, kao i na ne­kim kul­t­nim za­gre­bač­kim mjes­ti­ma. Pri­vred­na kri­za sve je pri­sut­ni­ja, a na­ši će ju­na­ci bi­ti pri­mo­ra­ni pro­mi­je­ni­ti po­sao, oku­ša­ti se u pri­vat­nom biz­ni­su, ne­ki će bi­ti stav­lje­ni „na led“u po­du­ze­ću, ne­ki će se hra­bro i po­ma­lo ne­pro­miš­lje­no uhva­ti­ti uko­štac s no­vim teh­no­lo­gi­ja­ma. Treća se­zo­na do­ni­jet će i no­ve lju­ba­vi, pro­sid­be, pre­ki­de, kao i po­vra­tak ne­kih sta­rih pri­ja­te­lja. Što nam do­no­si no­va se­zo­na Ku­le­no­vi­će­ve se­ri­je? Su­de­ći po pr­voj epi­zo­di, bit će to opet za­nim­lji­vo

pu­to­va­nje u ne­ka dru­ga vre­me­na. I tu bi po­naj­vi­še tre­ba­lo čes­ti­ta­ti eki­pi se­ri­je, ko­joj ni­je bi­lo la­ko re­kre­ira­ti odje­ću, fri­zu­re, auto­mo­bi­le i zgra­de iz tog vre­me­na, po­go­to­vo ka­da se zna da su im još u proš­loj se­zo­ni sma­nji­li bu­džet.

Ani­ca Do­bra po­nov­no naj­bo­lja

Po­nov­no će na svo­je do­ći i oni ko­ji pa­ze na de­ta­lje. Pri­mje­ri­ce, u pr­voj se­zo­ni rad­nja se do­ga­đa u čak tri vre­men­ska pe­ri­oda. Glav­ni­na rad­nje je kra­jem ožuj­ka 1983., ka­da Kse­ni­ja (Je­le­na Mi­ho­lje­vić) i Du­nja (Eli­za­be­ta Ku­kić) pra­te pri­je­nos Ju­go­vi­zi­je, ka­da je fa­vo­ri­zi­ra­nu Le­pu Bre­nu i nje­zi­nu pje­smu “Sit­ni­je, Ci­le, sit­ni­je”, po­bi­je­dio ta­da ma­lo poz­na­ti Da­ni­jel Po­po­vić s pje­smom “Đu­li”. – Pa ne­će valj­da po­bi­je­di­ti onaj ko­ji za­vi­ja – sim­pa­tič­no ka­že Du­nja dok pra­ti pri­je­nos. Je­di­no što su te­ško mo­gle taj pri­je­nos pra­ti­ti kra­jem ožuj­ka 1983., bu­du­ći da se iz­bor u No­vom Sa­du odr­žao 4. ožuj­ka 1983. go­di­ne. Kao i do­sad, u se­ri­ji će naj­vi­še uži­va­ti oni ko­ji pam­te zbi­va­nja s po­čet­ka osam­de­se­tih, no ne­sum­nji­vo će bi­ti za­nim­lji­va i ti­nej­dže­ri­ma, ko­ji će u njoj pre­poz­na­ti ge­ne­ra­cij­ske raz­li­ke kak­ve i da­nas vla­da­ju, ali se i do­bro na­smi­ja­ti ne­kim de­ta­lji­ma ko­ji su ta­da bi­li nor­mal­ni. Re­ci­mo, Ja­go­da Mi­li­če­vić (ge­ni­jal­na Ani­ca Do­bra, mo­žda i naj­ve­ća zvi­jez­da ove se­ri­je), od­lu­či vjež­ba­ti aero­bi­ku, a to ra­di uz ču­ve­nu ka­se­tu “Aero­bi­ka sa Mi­le­nom Dra­vić”, na ko­joj je jed­na od naj­bo­ljih ju­gos­la­ven­skih glu­mi­ca svih vre­me­na mi­li­ju­ne Ju­gos­la­ven­ki uči­la pra­vil­nim vjež­ba­ma sa­mo go­di­nu da­na na­kon Ja­ne Fon­da. Na­rav­no, u sre­di­štu zbi­va­nja po­nov­no su Vo­ljen Ki­po Kip­čić (Fi­lip Ri­đič­ki) i Đer­ma­no Žun­gul Kur­te­la (Slav­ko So­bin), no­vi­nar i fo­to­graf ko­ji na­kon is­kus­tva ra­da u stu­dent­skim lis­to­vi­ma po­put Po­le­ta po­či­nju ra­di­ti za oz­bilj­ni­je no­vi­ne. “Cr­no-bi­je­li svi­jet” ne­sum­nji­vo će i u tre­ćoj se­zo­ni bi­ti ja­ko gle­da­na se­ri­ja, no ža­los­ti nas či­nje­ni­ca da ne­ma­ju ve­ći bu­džet, jer se s vi­še nov­ca mo­glo dobiti pu­no bo­lje dje­lo. Ne­izos­tav­ni dio ovog pe­ri­oda je glaz­ba, a u pri­jaš­njim se­zo­na­ma smo ne­ke ve­li­ke hi­to­ve ču­li na ka­palj­ku, s tim da se Az­ra ne spo­mi­nje, kao da ni­je ni pos­to­ja­la. Za­mis­li­te sa­mo što bi se pos­ti­glo da je bi­lo nov­ca da se ot­ku­pe do­ma­ći, ali i stra­ni hi­to­vi iz tog do­ba te sni­ma na raz­nim auten­tič­nim lo­ka­ci­ja­ma ši­rom biv­še zem­lje?

Slav­ko So­bin kao Đer­ma­no Žun­gul Kur­te­la i u no­voj se­zo­ni na gla­vi no­si po­pu­lar­nu ‘fud­ba­ler­ku’

Gle­da­te­lji će i u no­voj se­zo­ni pre­poz­na­ti ne­ke do­bro poz­na­te sce­ne iz osam­de­se­tih, a iz­ne­na­dit će nas i skok u rad­nji

Ki­po (Fi­lip Ri­đič­ki) na­kon is­kus­tva u stu­dent­skim lis­to­vi­ma po­či­nje ra­di­ti kao oz­bi­ljan no­vi­nar, a od­mah na po­čet­ku se­zo­ne za­pro­si lek­to­ri­cu Ma­ri­nu (Sa­ra Sta­nić)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.