MA­RI­JA MIHOLJEK O NAJTEŽEM TRE­NUT­KU KA­RI­JE­RE

Mno­gi ve­li­ki hi­to­vi na svjet­skoj glaz­be­noj sce­ni naj­o­bič­ni­je su obra­de već objav­lje­nih pje­sa­ma. Ne­ki su za­hva­lju­ju­ći nji­ma pos­ta­li slav­ni

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Sadržˇaj - Na­pi­sao: Sa­mir Mil­la Fo­to­gra­fi­je: Pixsell

Poz­na­ta je tvrd­nja da je “u glaz­bi već sve iz­miš­lje­no” te ka­ko no­ve pje­sme naj­češ­će re­cik­li­ra­ju sta­re hi­to­ve. No mno­gi hi­to­vi pri­jaš­njih de­set­lje­ća naj­o­bič­ni­je su obra­de pje­sa­ma ko­je su već objav­lje­ne. Za ne­ke vje­ro­jat­no nis­te ni zna­li da su obra­de. Bryan Fer­ry ovog je lje­ta nas­tu­pio na pre­kras­noj po­zor­ni­ci ši­ben­ske tvr­đa­ve sve­tog Mi­ho­vi­la, a ta­mo je iz­veo i je­dan od svo­jih naj­ve­ćih hi­to­va “Let’s Stick To­get­her”. Me­đu­tim, to ni­je nje­go­va pje­sma. Fer­ry je ovu pje­smu sni­mio 1976. na svom tre­ćem so­lo al­bu­mu, pr­vom na­kon od­la­ska iz Roxy Mu­si­ca, a pri­je nje­ga je bi­la hit već dva pu­ta. Ori­gi­nal­no ju je sni­mio Wil­bert Har­ri­son 1962. go­di­ne i proš­la je go­to­vo ne­za­pa­že­no. Har­ri­son ju je se­dam go­di­na kas­ni­je pre­ime­no­vao u “Let’s Work To­get­her” i ta­da je uš­la i na ame­rič­ku top-lis­tu. No još je ve­ći hit pos­ta­la go­di­nu da­na kas­ni­je, ka­da ju je obra­di­la gru­pa Can­ned He­at, i doš­la na dru­go mjes­to bri­tan­ske top-lis­te. Fer­ry je, dak­le, iz­vu­kao ori­gi­nal­nu ver­zi­ju ove pje­sme i 1976. ušao u po­vi­jest, po­naj­vi­še ču­ve­nim vi­de­os­po­tom u ko­jem se, osim nje­ga, po­jav­lju­je i nje­go­va ta­daš­nja dje­voj­ka Jer­ry Hall.

“Torn” pr­vo na dan­skom

Proš­la je 21 go­di­na ot­kad se na pop-sce­ni po­ja­vi­la aus­tral­ska pjevačica Na­ta­lie Im­bru­glia. De­bi­tant­skim sin­glom “Torn” po­ha­ra­la je top-lis­te u ci­je­lom svi­je­tu, a go­to­vo ne­vje­ro­jat­no zvu­či po­da­tak da je ova pje­sma pri­je nje snim­lje­na već tri pu­ta! Dan­ska pjevačica Lis Søren­sen sni­mi­la ju je 1993. kao “Bræn­dt”, pje­va­ju­ći na dan­skom. Dvi­je go­di­ne kas­ni­je objav­lje­na je pr­vi put kao “Torn”, a sni­mi­la ju je ame­rič­ka rock-gru­pa Ed­neswap, či­ji su čla­no­vi Scott Cu­tler i An­ne Pre­ven i na­pi­sa­li ovu pje­smu. Go­di­nu da­na pri­je Im­bru­glie obja­vi­la ju je i nor­ve­ško-ame­rič­ka pjevačica Tri­ne Re­in. La­ni smo os­ta­li bez jed­ne od naj­ve­ćih pjevačica svih vre­me­na, le­gen­dar­ne Aret­he Fran­k­lin. Ko­ja vam nje­na pje­sma pr­va pa­da na pa­met? Vje­ro­jat­no “Respect”, ko­ja je pos­ta­la pra­va him­na fe­mi­nis­tič­kog po­kre­ta. Pje­sma je objav­lje­na 1967., a dvi­je go­di­ne ra­ni­je sni­mio ju je njen au­tor Otis Redding. Me­đu­tim, glaz-

ba je druk­či­ja, ali i po­ru­ka pje­sme. Na­ime, Otis pje­va da će na­pra­vi­ti sve za že­nu ko­ju vo­li, a ona ga sa­mo tre­ba “res­pek­ti­ra­ti”. Aret­hi­na ver­zi­ja je dek­la­ra­ci­ja snaž­ne že­ne ko­ja zna što ho­će, a od čo­vje­ka ko­ji je vo­li tra­ži res­pekt. Aret­ha je u re­fren do­da­la i ono ču­ve­no slov­ka­nje R-E-SP-E- C-T, ko­jeg ne­ma u ori­gi­nal­noj ver­zi­ji.

Ka­ko su who­res pos­ta­le gir­ls

Ako ste odras­ta­li u 80-ima, nis­te mo­gli iz­bje­ći Cyn­di La­uper, ko­ja je de­bi­tant­skim sin­glom “Gir­ls Just Want To Ha­ve Fun” pos­ta­la svjet­ska sen­za­ci­ja. Pje­sma je iz­aš­la 1983. go­di­ne, no če­ti­ri go­di­ne pri­je na­pi­sao ju je i sni­mio gos­po­din po ime­nu Ro­bert Ha­zard. Naj­poz­na­ti­ja pje­sme u so­lo ka­ri­je­ri is­lan­d­ske pje­va­či­ce Björk de­fi­ni­tiv­no je “It’s Oh So Qu­iet”. Pod­sje­ća li vas na pe­de­se­te go­di­ne i do­ba mju­zi­ka­la? Ni­šta čud­no bu­du­ći da ju je pr­vo 1951. sni­mi­la Bet­ty Hut­ton, i to kao pre­pjev nje­mač­ke pje­sme “Und jetzt ist es still”, snim­lje­ne 1948. go­di­ne. Bru­ce Sprin­g­s­te­en sni­mio je 1983. go­di­ne “Jer­sey Girl” kao svo­je­vr­s­nu po­sve­tu dje­voj­ka­ma iz svog New Jer­seya. Pje­smu je tri go­di­ne pri­je na­pi­sao Tom Wa­its, a Boss je u nju do­dao i ma­lo svog pe­ča­ta. Stih “who­res on Eig­h­th Ave­nue” pro­mi­je­nio je u “the gir­ls out on the ave­nue” te je do­dao još je­dan stih. I Beyon­cé u svo­joj ka­ri­je­ri ima obra­de. Pje­sma “Emo­ti­on” nje­ne gru­pe Des­tiny’s Child bi­la je ve­li­ki hit 2001. go­di­ne. U ori­gi­na­lu je pje­va aus­tral­ska pjevačica Sa­man­t­ha Sang, a sre­di­nom 90-ih obra­di­li su je i Bee Ge­es. I za kraj ne smi­je­mo za­bo­ra­vi­ti pje­smu ko­ja je je­dan od naj­ve­ćih pop-hi­to­va svih vre­me­na. Whit­ney Ho­us­ton sni­mi­la je “I Will Always Lo­ve You” na so­un­d­trac­ku fil­ma “Tje­lo­hra­ni­telj” i njome doš­la na broj 1 mno­gih svjet­skih top-lis­ta. Poz­na­to je da ju je u ori­gi­na­lu iz­ve­la Dol­ly Par­ton. Whit­ney je od Dol­ly od­ba­ci­la co­un­try zvuk i gi­ta­re i do­bi­la hit ko­jeg se mno­gi pr­vog sje­te ka­da se spo­me­ne nje­no ime.

Naj­ve­ći so­lo hit Björk obra­da je pje­sme iz 1951., a “Torn” Na­ta­lie Im­bru­glie pri­je nje­ne ver­zi­je snim­ljen je čak tri pu­ta

OTIS REDDING IMAO JE SA­SVIM DRU­GU IDE­JU KAD JE NA­PI­SAO PJE­SMU “RESPECT”

Naj­poz­na­ti­je pje­sme Na­ta­lie Im­bru­glie, Cyn­di La­uper i Aret­he Fran­k­lin obra­de su već pri­je objav­lje­nih pje­sa­ma. Go­to­vo ne­vje­ro­jat­no zvu­či po­da­tak da su žen­ske him­ne “Gir­ls Just Want To Ha­ve Fun” i “Respect” na­pi­sa­li i pr­vo ot­pje­va­li – mu­škar­ci!

Beyon­cé je sa svo­jom gru­pom Des­tiny’s Child 2001. ima­la ve­li­ki hit “Emo­ti­ons”, obra­du pje­sme aus­tral­ske pje­va­či­ce Sa­man­t­he Sang

Bru­ce Sprin­g­s­te­en obra­dio je “Jer­sey Girl” To­ma Wa­it­sa i ma­lo iz­mi­je­nio sti­ho­ve, a je­dan od naj­ve­ćih so­lo hi­to­va Brya­na Fer­ryja “Let’s Stick To­get­her” obra­da je pje­sme Wil­ber­ta Har­ri­so­na iz 1962. go­di­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.