Tje­les­ni ho­ro­ri - tran­sfor­ma­ci­je ko­jih se bo­ji­mo

Ovaj žanr eks­plo­di­rao je u osam­de­se­ti­ma, zlat­nom do­bu spe­ci­jal­nih efe­ka­ta. Mno­gi­ma su se u pam­će­nje ure­za­le sce­ne iz mor­bid­nih fil­mo­va Davida Cro­nen­ber­ga

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Sadržˇaj -

Ne­ki ho­ro­ri te­že su pro­bav­lji­vi od dru­gih. Iako naj­vje­ro­jat­ni­je ne po­sko­či­mo na sva­ku sce­nu u ko­joj glas­na glaz­ba sig­na­li­zi­ra no­vi za­mah no­žem ma­ski­ra­nog se­rij­skog ubo­ji­ce ili nas ne pla­še žu­te oči vu­kod­la­ka ko­ji se skri­vao u grm­lju – mo­žda nas pla­ši ne­što sa­svim dru­go, ne­što što nas pod­sje­ća da je smrt ipak bo­lje rje­še­nje ne­go da os­ta­ne­mo za­rob­lje­ni u de­for­mi­ra­nom ti­je­lu, mu­ta­ci­ji, zbog ko­je pos­ta­je­mo ne­što ne­poz­na­to i ne­iden­ti­fi­ci­ra­no. Tje­les­ni horor (eng. body hor­ror) je žanr fil­mo­va stra­ve ko­ji is­tra­žu­je ljud­ske stra­ho­ve od tje­les­nih tran­sfor­ma­ci­ja i in­fek­ci­ja. A ka­da se spo­me­ne tje­les­ni horor, jed­no ime is­ka­če u mo­ru os­ta­lih. Ra­di se, na­ime, o re­da­te­lju Da­vi­du Cro­nen­ber­gu. Sce­ne iz mor­bid­nih fil­mo­va ko­je je Cro­nen- berg re­ži­rao, mno­gi­ma su se ure­za­le u pam­će­nje. U fil­mu ‘ Vi­de­odro­me’ Ja­mes Wo­ods ko­ji glu­mi pred­sjed­ni­ka ka­na­la 83 Maxa Ren­ne­ra gu­ra ru­ku u svoj tr­buh i va­di iz nje­ga vi­de­oka­ze­tu ko­ja iz­gle­da kao da je na­prav­lje­na od nje­go­vih iz­nu­tri­ca, te ju kas­ni­je stav­lja u VHS vi­de­ore­kor­der. No Cro­nen­berg ni­je iz­mis­lio tje­les­ni horor. Naj­poz­na­ti­ji ra­ni­ji pri­mjer ovog žan­ra je za­pra­vo ‘Fran­skens­te­in’, ro­man spi­sa­te­lji­ce Mary Shel­ley iz 1823. go­di­ne u ko­jem dok­tor Vik­tor Fran­kens­te­in stva­ra no­vo bi­će iz di­je­lo­va ti­je­la raz­li­či­tih lju­di, kas­ni­je ga od­ba­cu­je, a ču­do­vi­šte se poč­ne osve­ći­va­ti. Ipak tje­les­ni horor, u for­mi ko­ju da­nas poz­na­je­mo, po­čeo je fil­mo­vi­ma ‘Mu­ha’ i ‘Mje­hur ubo­ji­ca’ u 50-im go­di­na­ma. Oba su fil­ma u to vri­je­me is­ka­ka­la od os­ta­lih zbog spe­ci­jal­nih efe­ka­ta. U fil­mu ‘Mu­ha’ ga­đe­nje iz­a­zi­va spo­ra mu­ta­ci­ja glav­nog li­ka Set­ha Brud­lea ko­jem u jed­noj sce­ni is­pa­da­ju svi zu­bi i po­vra­ća pro­bav­ni sa­dr­žaj. U šez­de­se­tim go­di­na­ma, pri­mjer tak­vog fil­ma bio je, za­ču­do, ‘Ro­se­maryi­na’ be­ba re­da­te­lja Ro­ma­na Po­lan­skog, u ko­jem se is­tra­žu­ju stra­ho­vi maj­čins­tva. Ro­se­mary Wo­od­ho­use ni­ka­da ni­je bi­la gos­po­dar svo­je­ga ti­je­la. Na­ime, dro­gi­rao ju je vlas­ti­ti muž

‘Vi­de­odro­me’, ‘Mu­ha’ i ‘Uk­le­ti bli­zan­ci’ uči­ni­li su Cro­nen­ber­ga pred­stav­ni­kom žan­ra

i po­nu­dio so­to­ni, a sva­ki ko­rak joj je kon­tro­li­rao klan vje­šti­ca, čak i on­da ka­da joj je An­ti­kris­to­vo di­je­te ko­je je no­si­la ra­za­ra­lo utro­bu. Važ­na go­di­na za ovaj žanr bi­la je 1977. zbog ne­ko­li­ko fil­mo­va: ‘Era­ser­he­ad’ Davida Lyn­c­ha, ‘The In­cre­di­ble Mel­ting Man’ Wil­li­ama Sac­h­sa i Cro­nen­ber­gov ‘Ra­bid’. Iako je Cro­nen­berg već po­čeo eks­pe­ri­men­ti­ra­ti sa žan­rom u fil­mu ‘Pa­ra­zi­ti ubo­ji­ce’ iz 1975., ‘Ra­bid’ mu je po­mo­gao da pro­ši­ri vi­do­krug. U nje­mu glav­ni lik Ro­se, ko­ju glu­mi Ma­rilyn Cham­bers, pos­ta­je nul­ti pa­ci­jent epi­de­mi­je zom­bi­ja za­hva­lju­ju­ći eks­pe­ri­men­tal­nom za­hva­tu ko­jem je bi­la pod­vrg­nu­ta na­kon mo­to­cik­lis­tič­ke ne­sre­će. U fil­mu ‘ The In­cre­di­ble Mel­ting Man’ as­tro­na­ut Ste­ve West, ko­je­ga glu­mi Alex Re­ber, po­la­ga­no se to­pi na­kon po­vrat­ka na zem­lju jer je bio iz­lo­žen te­škoj ra­di­ja­ci­ji. Ovaj film mo­žda ne­ma za­nim­lji­vu rad­nju, no ono što je mno­ge za­in­tri­gi­ra­lo spe­ci­jal­ni su efek­ti ko­ji Wes­to­vu de­zin­te­gra­ci­ju či­ne ta­ko gnus­nom. Lyn­ch je tje­les­nom ho­ro­ru dao na­dre­al­ni za­okret fil­mom ‘Era­ser­he­ad’ u ko­jem Hen­ry Spen­cern ko­je­ga glu­mi Jack Nan­cen uči bri­nu­ti se o de­for­mi­ra­nom dje­te­tu. Tje­les­ni horor eks­plo­di­rao je ipak u osam­de­se­ti­ma, zlat­nom do­bu spe­ci­jal­nih efe­ka­ta. Po­čet­kom de­set­lje­ća iz­a­šao je film Ke­na Ru­ssel­la ‘ Iz­mi­je­nje­na sta­nja’, ko­ji po­nov­no spa­ja na­dre­al­no i tje­les­ni horor. Film pra­ti Wil­li­ama Hur­ta, ko­ji tu­ma­či pro­fe­so­ra dr. Ed­di­eja Je­ssu­pa, znanstvenika ko­ji je op­sjed­nut ot­kri­va­njem pra­ve ulo­ge čo­vje­čans­tva u sve­mi­ru. On pro­vo­di se­ri­ju eks­pe­ri­men­ta ka­ko bi pro­ši­rio ljud­sku svi­jest i u pot­pu­noj iz­o­la­ci­ji uzi­ma ha­lu­ci­no­ge­ne dro­ge na­da­ju­ći se da će ti­me is­ku­si­ti raz­li­či­te ni­voe svi­jes­ti, no sve po­đe po zlu i on se pre­tva­ra u stvo­re­nje na­lik na maj­mu­na. Dvi­je go­di­ne pos­li­je iz­la­zi Car­pen­te­ro­vo re­mek-dje­lo, horor ‘Stvo­re­nje’, u ko­jem tim is­tra­ži­va­ča na An­tar­k­ti­ci lo­vi iz­van­ze­ma­ljac ko­ji mi­je­nja for­mu i po­pri­ma iz­gled svo­jih žr­ta­va. Cro­nen­ber­go­vi ‘Scan­ne­ri’, ‘Vi­de­odro­me’ ‘Mu­ha’ i ‘Uk­le­ti bli­zan­ci’ re­da­te­lja su uči­ni­li pred­stav­ni­kom žan­ra. Na­ža­lost, čes­to se za­bo­rav­lja spo­me­nu­ti auto­ra ko­ji je odi­grao bit­nu ulo­gu u stva­ra­nju tje­les­nog ho­ro­ra u 80-ima; H. P. Lo­ve­craf­ta. Ipak, svo­ju lju­bav pre­ma Lo­ve­craf­to­vim stvo­re­nji­ma us­pio je do­ča­ra­ti re­da­telj Stu­art Gor­don fil­mo­vi­ma Re-Ani­ma­tor i From Beyond ko­ji su ba­zi­ra­ni (do­du­še, ne baš dos­lov­no) na krat­kim pri­ča­ma ovog auto­ra. U fil­mu ‘Re-Ani­ma­tor’ pra­ti­mo glum­ca Jef­freyja Com­b­sa u ulo­zi Her­ber­ta Wes­ta či­je sred­stvo za oživ­lja­va­nje do­vo­di do zom­bi apo­ka­lip­se. U nas­tav­ku po­nov­no pra­ti­mo Jef­freyja Com­b­sa u glav­noj ulo­zi, ovaj put kao dok­to­ra Crawfor­da Til­lin­g­has­ta ko­ji je pre­ži­vio eks­pe­ri­men­te s al­ter­na­tiv­nom stvar­nos­ti dok­to­ra Pre­to­ri­usa či­ji stroj otva­ra por­tal u al­ter­na­tiv­ni svi­jet zbog ko­jeg lju­di os­ta­ju za­uvi­jek de­for­mi­ra­ni. Gor­do­nov part­ner Bri­an Yuz­na od­lu­čio se sam uhva­ti­ti u ko­štac s lji­ga­vim tje­les­nim ho­ro­rom, ko­ji os­ta­je sup­ti­lan do zad­nje sce­ne poz­na­te kao “shun­ting”. U is­tom de­set­lje­ću s tje­les­nim ho­ro­rom su po­če­li eks­pe­ri­men­ti­ra­ti i u Ja­pa­nu, a naj­poz­na­ti­ji ura­dak je de­fi­ni­tiv­no ‘Tet­suo: The Iron Man’ u ko­jem čo­vjek ko­ji ima fe­tiš na me­ta­le, iz­lu­đen cr­vi­ma ko­ji su u mu uš­li u ra­nu ko­ju je na­pra­vio ka­ko bi ugra­dio me­tal u svo­je ti­je­lo, iz­li­je­će na ces­tu i pre­ga­zi ga auto. Par ko­ji ga je pre­ga­zio bje­ži s mjes­ta ne­sre­će, no ka­da do­đe ku­ći vo­zač shva­ti da je prok­let te da mu se ti­je­lo po­či­nje pre­tva­ra­ti u me­tal. Tje­les­ni horor se do­bro mi­je­ša i s dru­gim žan­ro­vi­ma ho­ro­ra i mo­že ima­ti dub­lje zna­če­nje, a ne sa­mo zna­ti­želj­no pro­ma­tra­nje mu­ta­ci­ja i de­ge­ne­ra­tiv­nih pro­mje­na ti­je­la. Naj­vje­ro­jat­ni­ji mu je po­ti­caj uro­đe­ni strah od gu­bit­ka kontrole nad vlas­ti­tim tijelom, no mo­že bi­ti ri­ječ i o stra­ho­vi­ma od me­di­cin­skih za­hva­ta, ne­že­lje­ne pro­mje­ne, tran­sfor­ma­ci­je i ras­pa­da­nja, ali i stra­ha od teh­no­lo­gi­je.

Na­pi­sa­la: Tamara Ja­nu­šić Fo­to­gra­fi­je: Yo­utu­be Scre­en­shot

Jeff Gol­d­blum u fil­mu ‘Mu­ha’ pro­la­zi kroz de­gu­tant­nu pro­mje­nu

Zom­bi­ji iz fil­ma ‘Si­lent Hill’ adap­ti­ra­nog pre­ma is­to­ime­noj vi­de­oigri do­bar su pri­mjer tje­les­nog ho­ro­ra i na­iz­gled ek­s­trem­no bol­nih tje­les­nih de­for­ma­ci­ja

‘Stvo­re­nje’, re­mek-dje­lo Joh­na Cra­pen­te­ra spe­ci­jal­nim efek­ti­ma je in­s­pi­ri­ra­lo mno­ge re­da­te­lje

Naj­poz­na­ti­ji pri­mjer ovog žan­ra u ja­pan­skoj ki­ne­ma­to­gra­fi­ji jest “Tet­suo: The Iron Man”

Cro­nen­ber­gov ‘Vi­de­odro­me’ gnus­nim sce­na­ma tje­ra strah u kos­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.