‘Us­pjeh’ je pr­va se­ri­ja HBO-a na hr­vat­skom

No­va se­ri­ja HBO-a gor­ka je oda gra­du Za­gre­bu ko­ja do­no­si mra­čan uvid u raz­li­či­te struk­tu­re druš­tva kroz ži­vot­ne pri­če obič­nih lju­di ko­je je is­to to druš­tvo gur­nu­lo pre­ko ru­ba

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Sadržˇaj -

Upra­vo ove ne­dje­lje služ­be­no po­či­nje pr­va se­ri­ja HBO-a Eu­ro­pe na hr­vat­skom je­zi­ku, svih šest epi­zo­da “Us­pje­ha” mo­ći će vi­dje­ti oni ko­ji ima­ju HBO GO. Ka­že­mo služ­be­no jer je u sklo­pu me­dij­ske kam­pa­nje pri­je tje­dan da­na pu­bli­ci omo­gu­će­no da vi­di pr­vu epi­zo­du na Yo­uTu­be kanalu HBO Adria na­kon što su po­ka­za­ni i tra­ile­ri te pret­pre­mi­jer­no dvi­je epi­zo­de no­vi­na­ri­ma i oda­bra­noj pu­bli­ci, a on­da i ci­je­la se­ri­ja ma­loj gru­pi re­cen­ze­na­ta. Pr­ve su kri­ti­ke već objav­lje­ne, za ovog auto­ra iz­nim­ne se­ri­je te­me­lje­ne na ori­gi­nal­nom i kva­li­tet­nom sce­na­ri­ju Mar­ja­na Al­čev­skog, jed­nog od dva po­bjed­ni­ka na­tje­ča­ja HBO First Draft u ko­jem su se pri­jav­lji­va­li sce­na­ri­ji ko­ji se odvi­ja­ju u ne­koj od ze­ma­lja biv­še Ju­gos­la­vi­je, od­nos­no, ka­ko se to da­nas mno­gog­dje vo­li re­ći, re­gi­je Adria. Već što je sce­na­rij Al­čev­skog iz­a­bran iz­me­đu njih 447 do­bra je re­fe­ren­ci­ja, no još ne i ga­ran­ci­ja uspješnosti, od­nos­no gle­da­nos­ti. Te šan­se stre­lo­vi­to ras­tu s do­brim re­da­te­ljem, a či­nje­ni­ca je da bi se te­ško da­lo na­ći ne­ko­ga bo­ljeg od oska­rov­ca Da­ni­sa Ta­no­vi­ća. Već ka­ko se u služ­be­nim HBO-ovim ma­te­ri­ja­li­ma sto­ji, “Us­pjeh” je vi­šes­loj­na dra­ma fo­ku­si­ra­na na snaž­ne li­ko­ve. Rad­nja pra­ti is­pre­ple­te­ne pri­če če­tve­ro nez­na­na­ca, od ko­jih se sva­ki na svoj na­čin bo­ri sa sva­kod­ne­vi­com ži­vo­ta u gra­du, ko­je je ne­po­vrat­no po­ve­zao na­si­lan do­ga­đaj. Ka­ko se po­s­lje­di­ce nji­ho­vih dje­la po­či­nju uv­la­či­ti u sva­ki as­pekt nji­ho­vih ži­vo­ta, ti obič­ni lju­di s raz­li­či­tim ži­vot­nim pri­ča­ma od­lu­ču­ju po­nov­no us­pos­ta­vi­ti kon­tro­lu nad svo­jim ži­vo­ti­ma.

Ne­kret­nin­ska ma­fi­ja

Gor­ka je to oda gra­du Za­gre­bu ko­ja do­no­si mra­čan uvid u raz­li­či­te struk­tu­re da­naš­njeg druš­tva kroz ži­vot­ne pri­če obič­nih lju­di ko­je je is­to to druš­tvo gur­nu­lo pre­ko ru­ba. “Us­pjeh” je uni­ver­zal­na, slo­je­vi­ta pri­ča u ko­joj kroz lju­bav, po­sao, obi­telj, oda­nost, ne­si­gur­nost i zlo­čin is­tra­žu­je­mo tre­nu­tač­no prev­la­da­va­ju­će osje­ća­je frus­tra­ci­je, bes­po­moć­nos­ti i pa­siv­nos­ti u sva­kod­nev­nom životu obič­nog čo­vje­ka u re­gi­ji i ši­re, sto­ji u naj­a­vi se­ri­je. I to je sve toč­no s ne­kim do­da­ci­ma po­put na­mje­re da se se­ri­ja pla­si­ra drug­dje u su­sjed­stvo na na­čin da se pos­lo­ži pri­ča u ko­ju će sta­nov­ni­ci ta­moš­njih ve­li­kih gra­do­va pre­poz­na­ti kao svo­ju. Rek­lo bi se ka­ko to ni­je pre­tje­ra­no te­ško, da se tak­ve pri­če la­ko na­đu. Mo­žda je to toč­no, ali u sva­kom slu­ča­ju jest te­ško na­pra­vi­ti od da­naš­nje tmur­ne sva­kod­ne­vi­ce iz no­vin­skih vi­jes­ti se­ri­ju od ko­je zbog to­ga gle­da­te­lji ne­će odus­ta­ti sve do kra­ja. Da bi to pos­ti­gao, Al­čev­ski je oda­brao pri­ka­za­ti če­ti­ri li­ka raz­li­či­te do­bi te iz raz­li­či­tih druš­tve­nih slo­je­va či­ji će se pu­te­vi ne­na­mjer­no spo­ji­ti, a ener­gi­ja tog su­sre­ta po­kre­nut će ci­je­li niz dru­gih do­ga­đa­ja ko­ji

će se ne­ra­ski­di­vo po­ve­za­ti upra­vo s jed­nom od tih sva­kod­nev­nih pri­ča o gos­po­dar­skom kri­mi­na­lu i svi­me što uz nje­ga ide, gdje ima i stva­ri ko­je do­is­ta je­su na­lik fil­mo­vi­ma. U “Us­pje­hu” je to ne­kret­nin­ska ma­fi­ja kroz či­je pos­lo­ve pro­la­zi sum­nji­vi ka­pi­tal, a on­da će nas Al­čev­ski i Ta­no­vić pod­sje­ti­ti ka­ko to ni­je i je­di­ni kri­mi­nal i je­di­na ma­fi­ja. Ono gdje je sce­na­rij po­seb­no do­bar jest is­ti­ca­nje osob­nih dra­ma li­ko­va ko­je sve, osim za­jed­nič­kog ne­sret­nog do­ga­đa­ja ko­ji je ka­ta­li­za­tor se­ri­je, ima­ju za­jed­nič­ku toč­ku i u dru­gim si­tu­aci­ja­ma, upra­vo kao da su sud­bin­ski po­ve­za­ni. Ka­ko se već u na Yo­uTu­beu pri­ka­za­noj pr­voj epi­zo­di vi­di, Ha­ris ko­je­ga tu­ma­či Uliks Feh­miu ugled­ni je za­gre­bač­ki ar­hi­tekt ko­ji je svoj ugled ste­kao na su­rad­nji s ne­kret­nin­skim taj­ku­nom Lu­jom Kra­ljem ko­je­ga glu­mi in­tri­gant­ni slo­ven­ski glu­mac Bo­rut Ve­sel­ko, a ko­ji, dak­le, svo­je pro­jek­te fi­nan­ci­ra ka­pi­ta­lom sum­nji­vog po­ri­jek­la. Vin­ka, ko­ju tu­ma­či Iva Mi­ha­lić, ugled­na je za­gre­bač­ka od­vjet­ni­ca uda­na za grad­skog služ­be­ni­ka Ivu, glu­mi ga Go­ran Bogdan, ko­ji ra­di na iz­da­va­nju gra­đe­vin­skih do­zvo­la. Kris­ti­jan, u či­joj je ulo­zi Toni Go­ja­no­vić, mla­di je otac ko­ji ima bo­les­no di­je­te, a pri­je­ti mu de­lo­ža­ci­ja jer ne mo­že vi­še pla­ća­ti kre­dit. Blan­ka, ulo­ga je pri­pa­la mla­doj na­di Ta­ri Thal­ler, ši­pa­ri­ca je ko­ja je u ve­zi s opas­nim i ra­zuz­da­nim Vik­to­rom, tu­ma­či ga Pav­le Ma­tu­ško, a ži­vi s ocem, to je Nik­ša Bu­ti­jer, ko­ji ima pro­ble­ma s al­ko­ho­lom i zlos­tav­lja je. Tok do­ga- đa­ja sve če­tve­ro spo­jit će već u pr­voj epi­zo­di. Vin­ka, ko­joj je iona­ko dos­ta bra­ka s Ivom, bi­va pre­tu­če­na usred bi­je­la da­na pred oči­ma Kris­ti­ja­na i nje­go­va si­na, Ha­ris odjed­nom shva­ća da je sve što je ra­dio ne sa­mo uza­lud­no već i opas­no jer je projektna do­ku­men­ta­ci­ja za pro­jek­te Lu­je Kra­lja uglav­nom kri­vo­tvo­re­na. Po­s­ljed­nja šan­sa da Kris­ti­jan ri­je­ši pro­blem s ovr­hom pro­pa­da jer od­vjet­ni­ce, a to je Vin­ka, ne­ma na pos­lu pa ne­ma ko­me pre­da­ti potrebne pa­pi­re. Do­bro pro­fi­li­ra­ni li­ko­vi A sve pre­la­zi u pe­tu br­zi­nu ka­da na­kon sva­đe Vik­tor do­la­zi kod Blan­ke pa iz­bi­ja su­kob ko­ji bez­us­pješ­no po­ku­ša­va ri­je­ši­ti Kris­ti­jan jer ga Vik­tor po­či­nje tu­ći, u to­me ne us­pi­je­va­ju ni Ha­ris i Vin­ka ko­ji se ta­mo slu­čaj­no na­đu. I sve za­vr­ša­va Vik­to­ro­vom smr­ću ko­ja će se za če­tve­ro is­pos­ta­vi­ti i da­le­ko oz­bilj­ni­jim do­ga­đa­jem no što sam po se­bi jest. Vr­lo in­te­li­gent­no sro­čen za­plet pri­če ko­ja tra­je šest epi­zo­da us­pi­je­va bez pro­ble­ma za­dr­ža­ti gle­da­te­lja is­pred ekra­na pro­mje­nom rit­ma, slo­je­vi­toš­ću, do­bro pro­fi­li­ra­nim i za­okru­že­nim li­ko­vi­ma. Ali i jas­nom po­ru­kom ko­ja nas ni­ma­lo ne la­že ili nam da­je ne­ke laž­ne na­de. Ži­vot je sa­či­njen od iz­bo­ra po­put onog pred ko­ji ko­rak po ko­rak do­la­ze če­tve­ro ju­na­ka se­ri­je, odu­pri­je­ti se ili pri­la­go­di­ti. I, usu­di­mo se re­ći, to je ne­što s či­me se mno­gi da­nas su­če­lja­va­ju, ne sa­mo u Za­gre­bu već i drug­dje. “Us­pjeh” do­is­ta jest u skla­du s vre­me­nom i pre­poz­nat­lji­ve tek­s­tu­re do­ba u ko­jem ži­vi­mo. Sva­ka­ko, se­ri­ja je do­bra pro­mo­ci­ja Za­gre­ba, odvi­ja se i u No­vom Za­gre­bu i u pod­s­lje­men­skoj zo­ni i u pos­lov­noj zo­ni Rad­nič­ke uli­ce, a sve na je­dan sup­ti­lan i ne­na­met­ljiv na­čin u ko­jem vi­zu­ra ne od­v­la­či po­zor­nost s pri­če. Sve to do­pu­nja­va sjaj­na ide­ja da sva­ka se­ri­ja završi ne­kim šla­ge­rom s kra­ja 60-ih što ne­po­gre­ši­vo uda­ra pe­čat za­gre­bač­kog iden­ti­te­ta se­ri­je. Sva­ka­ko se mo­ra spo­me­nu­ti i os­ta­tak glu­mač­ke eki­pe u ko­joj su Na­ta­ša Ška­ri­čić, Ti­ha­na La­zo­vić, Fi­lip Mayer, ko­je­ga smo upoz­na­li u Os­to­ji­će­vu F20, Mis­lav Ča­vaj­da, a on­da i glu­mac ko­ji sve u če­mu su­dje­lu­je di­že na ra­zi­nu vi­še – Le­on Lu­čev. “Us­pjeh” je se­ri­ja ko­ju sva­ka­ko tre­ba od­gle­da­ti i ko­ja nas­tav­lja do­bar trend do­brih hrvatskih se­ri­ja ko­je sa­da sve češ­će za­vr­ša­va­ju na plat­for­ma­ma po­put Net­flixa, a evo, do­če­ka­li smo i to da je­dan HBO pro­du­ci­ra se­ri­ju na hr­vat­skom je­zi­ku. Ne­ka­ko nam se či­ni da, gle­da­ju­ći “Us­pjeh”, ne­će os­ta­ti pr­vom i je­di­nom.

Na­pi­sao: Zo­ran Vi­tas Fo­to­gra­fi­je: Promo

“Us­pjeh” je se­ri­ja ko­ju tre­ba od­gle­da­ti i ko­ja nas­tav­lja trend do­brih hrvatskih se­ri­ja ko­je sa­da sve češ­će za­vr­ša­va­ju na plat­for­ma­ma po­put Net­flixa

Če­ti­ri li­ka raz­li­či­te do­bi iz raz­li­či­tih druš­tve­nih slo­je­va či­ji će se pu­to­vi ne­na­mjer­no spo­ji­ti okos­ni­ca su pri­če, a u glav­nim ulo­ga­ma gle­dat će­mo Ivu Mi­ha­lić, Go­ra­na Bog­da­na, Ta­ru Thal­ler, Ulik­sa Feh­mi­ua, Nik­šu Bu­ti­je­ra...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.