Is­tra­ge prometnih ne­sre­ća

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Sadržˇaj -

Sje­ća­te li se mla­di­ća zbog či­jeg su div­lja­nja Mer­ce­de­som u Ili­ci proš­log ko­lo­vo­za po­gi­nu­le dvi­je oso­be, a još ih je ne­ko­li­ko hos­pi­ta­li­zi­ra­no? Vje­ro­jat­no da, ali što je bi­lo pos­li­je ne zna­te jer ri­jet­ko ko­ji me­dij nas­ta­vi pra­ti­ti pri­ču. No to se mi­je­nja jer od 13. si­ječ­nja u su­bo­tu u 12.30 sa­ti na HTV-u po­či­nje emi­si­ja Is­tra­ge prometnih ne­sre­ća. Tra­je samo 25 mi­nu­ta, a sa­dr­ža­ji u njoj br­zo se iz­mje­nju­ju ta­ko da je ri­ječ o pot­pu­no druk­či­jem te­le­vi­zij­skom kon­cep­tu od onog na ko­ji smo se obič­no na­vik­li kad je ri­ječ o emi­si­ja­ma u pro­me­tu. Autor je pro­jek­ta Ran­ko Var­laj, ured­nik i vo­di­telj Og­njen Go­lu­bić, ko­ji će se pred ka­me­ra­ma mi­je­nja­ti s Ju­rjem Še­ba­ljem, na­šim poz­na­tim vo­za­čem auto­mo­bil­skih re­li­ja. U ti­mu su još doc. dr. sc. Raj­ko Hor­vat, pro­fe­sor na fa­kul­te­tu Prometnih zna­nos­ti, ing. Damir No­vak iz HAK-a i Josip Ma­ta­ija, vo­di­telj Odje­la pro­met­ne po­li­ci­je. – Raz­go­vor o uz­ro­ci­ma i raz­lo­zi­ma zbog ko­jih se do­ga­đa­ju pro­met­ne ne­sre­će bit će okos­ni­ca emi­si­je. Uz vi­de­oza­pis struč­nja­ci u stu­di­ju u krat­kom stu­dij­skom raz­go­vo­ru ana­li­zi­rat će si­tu­aci­ju, a ko­na­čan nam je cilj pri­je­ko po­treb­na edu­ka­ci­ja svih su­di­oni­ka u pro­me­tu bez ob­zi­ra na sta­ros­nu dob, ka­že ured­nik Go­lu­bić i do­da­je da je, za raz­li­ku od dru­gih zemalja EU, smrt­nost na hr­vat­skim pro­met­ni­ca­ma i da­lje uis­ti­nu velika. – Ana­li­zi­rat će sve ne­sre­će ko­je su se do­go­di­le pro­tek­log tjed­na u su­rad­nji s re­le­vant­nim struč­nja­ci­ma, pri­je sve­ga iz MUP-a, sud­stva, hit­ne, HAK-a i du­gih su­bje­ka­ta za­du­že­nih za si­gur­nost pro­me­ta, objaš­nja­va ide­ju autor pro­jek­ta Var­laj i objaš­nja­va kon­cept: – Pr­vi dio emi­si­je po­sve­ćen je ak­tu­al­nim do­ga­đa­ji­ma to­ga tjed­na, ana­li­zi ne­sre­ća sa struč­nim lju­di­ma iz nji­ho­vih po­dru­čja, a dru­gi is­klju­či­vo edu­ka­ci­ji. U ru­bri­ci Što nas lju­ti raz­go­va­rat će­mo s gra­đa­ni­ma u svim gra­do­vi­ma u Hr­vat­skoj, sni­ma­ti si­tu­aci­je u ko­ji­ma se ne­ki ne­pro­pis­no i ne­pri­mje­re­no vo­ze i na tim pri­mje­ri­ma upo­zo­ra­va­ti ka­ko se ne bi smje­lo po­na­ša­ti u pro­me­tu. U ru­bri­ci Au­to­ško­la pro­met­ni struč­njak iz HAK-a ing. Damir No­vak objas­nit će niz prometnih pro­pi­sa ko­je smo mo­žda ti­je­kom go­di­na i za­bo­ra­vi­li, jer smo uvi­dje­li da mno­gi ne zna­ju pro­pi­se ta­ko da će ih ta ru­bri­ka mno­go­če­mu i na­uči­ti. U pa­tro­li na­še će eki­pe ići na te­ren s pro­met­nom po­li­ci­jom, hit­nom, va­tro­gas­ci­ma, HAK-om i sni­ma­ti ka­ko oni dje­lu­ju i pos­tu­pa­ju na­kon prometnih ne­sre­ća, ka­ko im po­mo­ći da što pri­je i što bo­lje zbri­nu stra­da­le jer u tim je si­tu­aci­ja­ma sva­ka se­kun­da od pre­sud­ne važ­nos­ti. I za kraj tu je i ru­bri­ka Vre­me­plov u ko­joj će­mo se pri­sje­ti­ti ne­kih teh­nič­kih rje­še­nja iz po­vi­jes­ti pro­me­ta i auto­mo­bi­liz­ma, mis­lim da će gle­da­te­lji to vr­lo do­bro pri­hva­ti­ti – za­klju­ču­je autor Go­lu­bić ko­ji se os­vr­nuo i na re­ak­ci­je pra­vo­su­đa kad su u pi­ta­nju ne­sre­će sa smrt­nim po­s­lje­di­ca­ma. – Pra­vo­sud­ni je mo­ment u Hr­vat­skoj po­ra­ža­va­ju­ći. Lju­di su is­kre­no ra­zo­ča­ra­ni smi­ješ­nim i ka­tas­tro­fal­nim pre­su­da­ma za te­ške pro­met­ne nez­go­de. Da se ra­zu­mi­je­mo, svi­ma nam se dok vo­zi­mo mo­že do­go­di­ti po­gre­ška ko­ja mo­že do­ves­ti do ne­že­lje­nih po­s­lje­di­ca. No vo­zi­ti pre­br­zo dok ste pi­ja­ni, us­mr­ti­ti ne­ko­li­ko lju­di i do­bi­ti na­kon to­ga uvjet­nu kaz­nu uvreda je za sva­či­ji zdrav ra­zum i naj­go­ra mo­gu­ća po­ru­ka za sve ne­sa­vjes­ne vo­za­če. Tak­ve se stva­ri mo­ra­ju hit­no pro­mi­je­ni­ti. Re­pri­zu emi­si­je mo­že­te po­gle­da­ti po­ne­djelj­kom u 20.30 sa­ti na HTV-u 4, a ka­ko su mis­li­li i na mla­đu pu­bli­ku, pa­ra­lel­no s te­le­vi­zij­skim pro­jek­tom kre­ću i na dru­gim plat­for­ma­ma po­put Fa­ce­bo­oka i Ins­ta­gra­ma.

Autor je pro­jek­ta Ran­ko Var­laj, a ured­nik i vo­di­telj Og­njen Go­lu­bić, ko­ji će se pred ka­me­ra­ma mi­je­nja­ti s Ju­rjem Še­ba­ljem

U pa­tro­li HTV-ove eki­pe ići će na te­ren s pro­met­nom po­li­ci­jom, hit­nom, va­tro­gas­ci­ma, HAK-om

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.