FIL­MO­VI 2019.

DO­MI­NI­RA­JU ONI TEMELJENI NA STRIPOVSKIM JU­NA­CI­MA

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Ekran -

Naš film­ski kri­ti­čar Zo­ran Vi­tas po­ku­šao je iz­dvo­ji­ti fil­mo­ve zbog ko­jih se već una­pri­jed ve­se­li­mo od­las­ci­ma u ki­no! Ne­ki od njih sti­žu već po­čet­kom go­di­ne

Iako te­le­vi­zij­ske pro­duk­ci­je ra­de i sve bo­lje fil­mo­ve, još je to da­le­ko od naj­u­nos­ni­jih hol­lywo­od­skih fran­ši­za. Da, i ove će go­di­ne bi­ti ri­je­či o to­me, po­naj­pri­je o fil­mo­vi­ma te­me­lje­nim na stripovskim ju­na­ci­ma, te će­mo ma­lo vi­še vi­dje­ti iz pa­le­te DC Co­mic­sa. Drugo će obi­ljež­je bi­ti cr­ti­ći, bi­lo da se po­ja­ve u igra­nom obli­ku, bi­lo da je ri­ječ o ne­če­mu no­vo­me ili čak nas­tav­ku. Već za tjedan dana evo jed­nog in­tri­gant­nog fil­ma, “Glass” bi mo­gao bi­ti i bloc­k­bus­ter. M. Nig­ht Shya­ma­lan je­dan je od naj­in­tri­gant­ni­jih re­da­te­lja 21. sto­lje­ća, nje­go­vi se “Nes­lom­lji­vi” sva­ka­ko mo­ra­ju ubro­ji­ti u film­ske kla­si­ke. I ni­je film­ski bri­ljant in­dij­skog po­ri­jek­la stao na “Nes­lom­lji­vi­ma”, nas­ta­vio je svo­ju sa­gu o neo­bič­nim lju­di­ma s “Po­dvo­je­nim” u ko­jem se Ja­mes McAvoy raz­dva­ja u čak 23 raz­li­či­te oso­be po­red svo­jeg ‘ori­gi­na­la’. Sada u “Gla­ssu” spa­ja Dun­na i Pri­cea iz “Nes­lom­lji­vih” te McAvoyje­va Crum­ba u pri­ču o obra­ču­nu ne­ra­nji­vog Dun­na i mul­ti­pli­ci­ra­nog Crum­ba, od­nos­no nje­go­ve ver­zi­je Be­ast. Sa stra­ne će sve gle­da­ti krh­ki i mis­te­ri­oz­ni Pri­ce ko­ji zna ne­što što mo­že ras­ples­ti ci­je­lu si­tu­aci­ju. Kra­jem si­ječ­nja u na­ša ki­na do­la­zi iz­ne­na­đe­nje no­mi­na­ci­ja za Zlat­ni glo­bus, “Čo­vjek iz sje­ne” ni­je ipak bio i po­bjed­ni­kom ve­li­ke na­gra­de ove go­di­ne. “Vi­ce”, ka­ko se u ori­gi­na­lu zo­ve film o Dic­ku Che­neyju, za­ra­dio je čak šest no­mi­na­ci­ja pa će ne­dvoj­be­no bi­ti za­nim­lji­vo vi­dje­ti što je to to­li­ko oča­ra­va­ju­će u fil­mu o jed­noj od naj­kon­tro­verz­ni­jih, da ne ka­že­mo naj­z­lo­kob­ni­jih oso­ba u ame­rič­koj po­li­ti­ci po­s­ljed­njih 30 go­di­na. Mo­ra se spo­me­nu­ti us­pješ­na tran­sfor­ma­ci­ja Chris­ti­ana Ba­lea od čo­vje­ka ko­ji je bio naj­bo­ljim Bat­man do kla­sič­nog pod­bu­hlog i oće­la­vje­log po­li­ti­ča­ra. Part­ne­ri­ca mu je oprav­da­no sve tra­že­ni­ja Amy Adams, kao Ge­or­ge W. Bush mla­đi nas­tu­pa Sam Roc­kwell, a tu su i Steve Car­rell, Ali­son Pill... Bit će za­nim­lji­vo pro­vje­ri­ti ka­ko je Che­ney pos­tao naj­moć­ni­ji pot­pred­sjed­nik u ame­rič­koj po­vi­jes­ti. Osim fil­mo­va ko­je smo oda­bra­li kao de­set naj­iz­gled­ni­jih bloc­k­bus­te­ra, tre­ba is­tak­nu­ti i ob­nov­lje­nog “Kralja la­vo­va”, “Ala­di­na”, još jed­ne “Br­ze i žes­to­ke”, “Ono 2”, “Ka­pe­ta­ni­cu Mar­vel”, “Dum­ba”, “Sha­zam!”, “Joh­na Wic­ka 3”, “Char­li­eje­ve an­đe­le”, “Hel­l­boya”, “Midway”, “Down­ton Ab­bey”, “Ford vs. Fer­ra­ri”, spin- off X-Me­na “No­ve mu­tan­te,” ani­mi­ra­nu “Obi­telj Ad­dams”, “Kni­ves Out”, re­ma­ke “Grob­lja kuć­nih lju­bi­ma­ca”, “Mas­ters of the Uni­ver­se”, “Greyho­und”... Ne­vje­ro­jat­no bo­ga­ta go­di­na!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.