Volim “Ma­lu ku­ću u pre­ri­ji”

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Sadržaj -

Ame­rič­ka pro­du­cen­ti­ca i no­vi­nar­ka’ As­hley Col­burn otkriva ka­ko joj je naj­dra­ža serija ne­koć bi­la “Ma­la ku­ća u pre­ri­ji”. - Odu­šev­lja­va me što ju i da­nas mo­gu gle­da­ti u Hr­vat­skoj i to s hr­vat­skim pri­je­vo­dom - rek­la nam je As­hley do­da­ju­ći da pra­ti i re­ality emi­si­je: “Gos­po­di­na Sa­vr­še­nog”. - Ina­če gle­dam pu­no emi­si­ja o pu­to­va­nji­ma jer mi je to po­sao i volim vi­dje­ti ka­ko dru­gi ra­de, a što se ti­če fil­mo­va - odu­vi­jek sam vo­lje­la ro­man­tič­ne ko­me­di­je - rek­la nam je Ame­ri­kan­ka, do­bit­ni­ca pres­tiž­ne na­gra­de Em­my za do­ku­men­tar­ni film “WOW Cro­atia”.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.