SLAVKO SOBIN STVAR­NO NAS JE OČARAO

Split­ski glu­mac ni­je se na­dao po­bje­di u showu, a naj­vi­še pro­ble­ma za­da­vao mu je ego

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Sadržaj - Raz­go­va­ra­la: Mia Bu­va Fo­to­gra­fi­je: No­va TV

Kada je pri­je ne­što vi­še od če­ti­ri mje­se­ca usko­čio u ples­ne ci­pe­li­ce, Slavko Sobin ni­je bio ni svjes­tan ka­kav se ta­lent kri­je u nje­mu. Da je mi­lje­nik na­ci­je, mno­gi su mo­gli nas­lu­ti­li već u sa­mom po­čet­ku “Ple­sa sa zvi­jez­da­ma”, a iz emi­si­je u emi­si­ju uz part­ne­ri­cu Ga­bri­je­lu Pi­lić split­ski je glu­mac svoj sta­tus sa­mo po­t­vr­đi­vao. Hva­los­pje­vi­ma su ga oba­si­pa­li i čla­no­vi struč­nog ži­ri­ja, a na tro­nu je za­vr­šio za­hva­lju­ju­ći nak­lo­nos­ti pu­bli­ke ko­ju je osim ple­som osvo­jio i šar­mom. – Kad su nas pro­gla­si­li, sa­mo sam vi­kao: “Ka­ko­oo? Ka­ko­oo?”. Ni­sam ovo oče­ki­vao. Imao sam dos­lov­no spre­man “gu­bit­nič­ki” go­vor u ko­jem bih re­kao da sam si­gu­ran da bi Ga­bi s bo­ljim ple­sa­čem si­gur­no po­bi­je­di­la i ci­je­li dan bi­lo mi je žao što ona ne­će od­ni­je­ti po­bje­du sa mnom jer sam znao da je to zas­lu­ži­la. I on­da se do­go­di­lo što se do­go­di­lo, s na­šim obi­te­lji­ma i pri­ja­te­lji­ma ta­mo, s hr­pom lju­di iza ekra­na ko­ji su na­vi­ja­li i gla­sa­li za nas... – go­vo­ri nam Slavko ko­jem je na po­bje­di pr­vi čes­ti­tao Ivan Ša­rić. – Bi­lo je to ona­ko is­kre­no i od sr­ca – ka­že još uvi­jek pod doj­mom 34-go­diš­nji glu­mac. Pro­tek­lih 12 tje­da­na ži­vot je pot­pu­no po­sve­tio ple­su. Is­cr­p­ni tre­nin­zi, no­vi po­kre­ti, raz­li­či­ti sti­lo­vi i ko­re­ogra­fi­je... Sve se to, uz no­va poz­nans­tva, do­bru ener­gi­ju i pu­no smi­je­ha, uvuk­lo u Slav­ko­vu sva­kod­ne­vi­cu. Ipak, bi­lo je i te­ških tre­nu­ta­ka ko­je je na­di­šao upra­vo uz bez­u­vjet­nu po­dr­šku svo­je ples­ne men­to­ri­ce. – Naj­vi­še mi je pro­ble­ma za­da­vao ego. Kad se ova­ko kas­no su­očiš s ne­čim što ti ne ide na pr­vu, poč­neš se živ­ci­ra­ti i ga­zi­ti sam se­be. Nit­ko me ne kri­ti­zi­ra kao što sam se­be kri­ti­zi­ram. To svim mo­jim pri­ja­te­lji­ma ide na živ­ce i mo­rat ću po­ra­di­ti na to­me – is­ti­če Slavko ko­ji je sve svo­je ma­ne nad­v­la­dao uz Ga­bi. – Ga­bri­ela

je iz­vr­s­no li­je­či­la te mo­je raz­ma­že­ne dje­čje bolesti čis­tim ig­no­ri­ra­njem. I ta­ko sam na­učio da strp­lje­nje i rad či­ne ču­da – priz­na­je Sobin, ko­ji je ti­je­kom showa naj­vi­še stre­pio od ocje­na Din­ka Bog­da­ni­ća. – On je naj­vi­še oče­ki­vao od nas i sa­mim ti­me dao i neke pe­da­go­ške ocje­ne na ko­ji­ma sam mu za­hva­lan jer nas je trg­nuo ta­man u tre­nut­ku kada je tre­ba­lo – ka­že Sobin, ko­ji una­toč i te ka­ko zas­lu­že­nom od­mo­ru ne­će du­go ljen­ča­ri­ti. – Ne­ma vre­me­na za od­mor. Od­mah nas­tav­ljam ra­di­ti, ali me­ni je moj po­sao od­mor – go­vo­ri glu­mac ko­ji će na pra­vi go­diš­nji tek u ko­lo­vo­zu. Show mu je, osim što je u nje­mu ot­krio svoj ples­ni ta­lent, do­nio i no­va pri­ja­telj­stva. – Ga­bi je mo­ja. To je go­to­vo. Ona je sad mo­ja pri­ja­te­lji­ca za­uvi­jek i to­li­ko sam je na­hva­lio svu­da da bi preš­lo mje­ru do­brog uku­sa da još go­vo­rim. Ša­rić i ja ta­ko­đer smo vr­lo jas­no ti­je­kom showa po­ka­za­li koliko se po­dr­ža­va­mo i du­go ni­sam u ta­ko krat­ko vri­je­me ta­ko do­bro klik­nuo s ne­kim. Tu je bi­la Eci­ja, ko­ja mi je ot­pri­je kao obi­telj. Vi­ki sam znao iz Spli­ta, ali sad me još vi­še oča­ra­la. Ma su­per su lju­di uš­li u taj show, raz­li­či­ti, ali ipak svi ne­ka­ko do­brih na­mje­ra i uži­vao sam di­je­li­ti ne­dje­lje s nji­ma. Mi si to sve ne­ka­ko ka­že­mo pri­vat­no, ma­lo ova­ko za no­vi­ne ni­sam si­gu­ran da mo­že zvu­ča­ti do­volj­no is­kre­no – na­po­mi­nje Sobin ko­ji od ple­sa ne na­mje­ra­va odus­ta­ti. – Ovo je bio pre­kra­san iz­let u ne­što druk­či­je od ono­ga što ra­dim, na­učio sam ci­je­li je­dan di­ja­pa­zon no­vih stva­ri, ste­kao div­ne pri­ja­te­lje pu­tem i plat­for­mu da jed­nom pre­zen­ti­ram i se­be, a ne da se sa­mo pred­stav­ljam kroz ulo­ge. Ple­sa će uvi­jek bi­ti u glu­mi i ve­se­lim se ne­kom tak­vom spo­ju – za­klju­ču­je no­vo­pe­če­ni kralj ples­nog po­di­ja ko­ji je fi­na­lu iz­veo jed­nu od pro­duk­cij­ski naj­zah­tjev­ni­jih toč­ki. Ri­ječ je da­ka­ko o ple­su na svi­li i dru­gim kons­truk­ci­ja­ma po ko­ji­ma su se di­za­li i spu­šta­li uz po­moć HGSS-a. Ti­je­kom ci­je­log showa vo­di­li su nas Mia Ko­va­čić i Jan­ko Po­po­vić Vo­la­rić, a show je kada je ri­ječ o gle­da­nos­ti sru­šio sve re­kor­de. Spek­ta­ku­lar­no fi­na­le i su­per­fi­na­le “Ple­sa sa zvi­jez­da­ma”, ko­ji nam je pro­tek­le ne­dje­lje dao i pobjednike, pri­vuk­li su pred te­le­vi­zo­re vi­še od 618 tisuća gle­da­te­lja, a emi­si­ja je os­tva­ri­la 43 pos­to udje­la u gle­da­nos­ti. Fi­nal­na ve­čer za­bav­nog showa bi­la je naj­gle­da­ni­ji sa­dr­žaj na svim te­le­vi­zi­ja­ma te je op­će­ni­to ovo bio naj­gle­da­ni­ji TV for­mat u 2019. go­di­ni u kon­ku­ren­ci­ji za­bav­nih emi­si­ja. Osim sjaj­nih re­zul­ta­ta svih 12 emi­si­ja uži­vo pri­ka­za­nih na No­voj TV i na druš­tve­nim mre­ža­ma, for­mat je ste­kao broj­ne obo­ža­va­te­lje. Službeni Fa­ce­bo­ok-pro­fil “Ple­sa sa zvi­jez­da­ma” od po­čet­ka emi­ti­ra­nja oku­pio je ta­ko vi­še od 35 tisuća fa­no­va. Post ko­ji je od po­čet­ka emi­ti­ra­nja showa os­tva­rio naj­ve­ći broj in­te­rak­ci­ja je nas­tup Da­vo­ra Ga­ri­ća i Va­len­ti­ne Wal­me. Svo­jom iz­ved­bom rum­be u pr­voj emi­si­ji showa oča­ra­li su gle­da­te­lje i iz­vuk­li vi­še od 3330 po­zi­tiv­nih re­ak­ci­ja na Fa­ce­bo­ok-pro­fi­lu. Svi ples­ni nas­tu­pi zvi­jez­da i nji­ho­vih ples­nih part­ne­ra ukup­no su pre­gle­da­ni vi­še od pet mi­li­ju­na pu­ta što do­ka­zu­je da je ovaj for­mat gle­da­te­lji­ma i te ka­ko ne­dos­ta­jao.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.