Mi­nea ne mo­že za­mis­li­ti dan bez...

Mo­bi­tel sma­tra nuž­nim zlom, no baš ni­ka­da ne iz­la­zi iz ku­će bez nje­ga

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Sadržaj -

1. OBI­TELJ

Naj­važ­ni­je oso­be u mom ži­vo­tu, mo­ja po­dr­ška i os­lo­nac u sva­kom po­gle­du.

2. PRI­JA­TE­LJI

Kažu da si bo­gat ono­li­ko koliko imaš is­kre­nih pri­ja­te­lja. Sma­tram se po tom pi­ta­nju za­is­ta bo­ga­tom oso­bom. Mo­ja pri­ja­telj­stva se­žu još iz os­nov­no­škol­skih klu­pa i ra­ne mla­dos­ti. Na­rav­no, u ži­vot su mi kroz go­di­ne uš­li i ne­ki no­vi lju­di, pri­ja­te­lji na ko­je mo­gu ra­ču­na­ti i ko­ji zna­ju da sam ja uvi­jek tu za njih. Is­kre­no, sva­ki dan po­mis­lim na te mo­je dra­ge lju­de i sret­na sam što ih imam u ži­vo­tu!

3. FANOVI

Od sa­mih po­če­ta­ka glaz­be­ne ka­ri­je­re ima­la sam ne­vje­ro­jat­nu po­dr­šku svo­jih fa­no­va, od ko­jih me ve­ći­na i dan­da­nas po­dr­ža­va. Za­hval­na sam im na po­vje­re­nju i svoj lju­ba­vi ko­ju mi pru­ža­ju sve ove go­di­ne te za­is­ta sma­tram da bez njih sva mo­ja pos­tig­nu­ća i trud ne bi ima­li smis­la !

4. IN MAGAZIN

Od kada sam pos­ta­la dio ove vri­jed­ne i ve­se­le eki­pe, ne mo­gu za­mis­li­ti dan bez svo­jih oba­ve­za na No­voj TV. Pri­li­ka ko­ja mi je pru­že­na ne­što je što ne­iz­mjer­no ci­je­nim i ve­se­lim se sva­kom no­vom pro­jek­tu, pri­lo­gu, ali s jed­na­kim ve­se­ljem i vo­di­telj­skoj ulo­zi u IN ma­ga­zi­nu ko­ju di­je­lim sa svo­jom ko­le­gi­com Mi­jom.

5. GLAZ­BA

S njom se bu­dim i idem spa­va­ti, dos­lov­no. Od ma­lih no­gu igra­la je ve­li­ku ulo­gu u mom ži­vo­tu, ljubav sam nas­li­je­di­la od maj­ke Mil­ke i dje­da Mi­la­na ko­ji su či­tav ži­vot bi­li u glaz­be­nim vo­da­ma. Mo­ram priz­na­ti da ni­ka­da ni­sam ma­šta­la da ću pos­ta­ti pje­va­či­ca, mo­ja že­lja bi­la je pos­ta­ti te­ta u vrtiću, no sve se odi­gra­lo spon­ta­no i pre­ko no­ći te sam za­vr­ši­la pod „svje­tli­ma re­flek­to­ra“i ne na­da­ju­ći se. Obo­ža­vam taj osje­ćaj na kon­cer­ti­ma kada s ben­dom i pu­bli­kom pje­vam i „pu­nim“se tom po­zi­tiv­nom vi­brom i ener­gi­jom.

6. MO­BI­TEL

Nuž­no zlo!!! Na­ža­lost, dav­no su proš­la vre­me­na kad se mo­glo i zna­lo funk­ci­oni­ra­ti bez mo­bi­te­la, in­ter­ne­ta i svih da­nas dos­tup­nih elek­tro­nič­kih na­pra­va. No kao i svi u da­naš­nje vri­je­me, ne mo­gu funk­ci­oni­ra­ti bez nje­ga te mi se sko­ro ci­je­li ži­vot svo­di na tu ma­lu na­pra­vi­cu.

7. AUTO­MO­BIL

U ša­li znam re­ći da ja ži­vim u autu. Obo­ža­vam svoj autić i eki­pu Auto Ma­ri­tee sma­tram svo­jom dru­gom obi­te­lji. Na­ša suradnja tra­je već go­di­na­ma i bi­tan su dio mog života.

8. VJEŽBANJE

S go­di­na­ma sam shva­ti­la da bez vjež­be ne­ma do­brog iz­gle­da i ni­sam sret­na zbog to­ga, jer mi se po­ne­kad za­is­ta ne da voditi bri­gu o to­me. No tru­dim se da mi vježbanje i re­kre­aci­ja pos­ta­nu dio sva­kod­nev­nih oba­ve­za. Pri­je ne­ko­li­ko mje­se­ci pr­vi put sam se upus­ti­la u avan­tu­ru zva­nu boks i uz po­moć tre­ne­ra Sa­še, mo­ram priz­na­ti, za­vo­lje­la sam taj prin­cip vjež­ba­nja.

9. KINO/KAZALIŠTE/TV

Na­čin opu­šta­nja i ra­zo­no­da. Ne­ma mi dra­že ne­go se na kra­ju na­por­nog da­na uva­li­ti is­pred tel­ke ili oti­ći u kazalište na do­bru pred­sta­vu. Vi­ken­dom volim oti­ći u kino i (na­rav­no, uz ko­ki­ce) po­gle­da­ti ne­ku do­bru ko­me­di­ju...

10. NJE­GA TI­JE­LA

Pod ti­me mis­lim na bri­gu o ko­si, li­cu i ti­je­lu. Od­ma­le­na sam usvo­ji­la hi­gi­jen­ske na­vi­ke i po­di­gla ljes­tvi­cu vr­lo vi­so­ko. Po tom pi­ta­nju ne­ma kom­pro­mi­sa i opu­šta­nja, uvi­jek po­sve­ću­jem dosta vre­me­na nje­zi ti­je­la.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.