Lo­rez­no-za­pam­ti­te ovo ime

NA ULTRU STI­ŽE I ELECTRO MARS ZA DO­MA­ĆU ELEK­TRO­NIČ­KU GLAZBU

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Sadržaj -

Vje­ro­jat­no ste po­s­ljed­nje go­di­ne za­pa­zi­li ime Lo­ren­zo na do­ma­ćoj sce­ni i ču­li pje­sme tro­ji­ce mu­ška­ra­ca s ko­ji­ma su­ra­đu­ju poz­na­ti do­ma­ći pje­va­či. Pri­je nas­tu­pa na Ul­tri Lo­ren­zo ovaj tje­dan objav­lju­je no­vi singl “S to­bom sve je lu­do” s Iva­nom Dečakom iz Va­tre, a Dal­las Re­cor­ds os­no­vao je pr­vu do­ma­ću po­de­ti­ke­tu Electro Mars po­sve­će­nu is­klju­či­vo elek­tro­nič­koj ples­noj glaz­bi (EDM, elec­tro­nic dan­ce mu­sic). O to­me go­vo­re au­tor pje­sa­ma Dar­ko Ba­kić, pro­du­cent i aran­žer Zvo­ni­mir Dus­per Dus i Da­rio Dra­šta­ta iz Dal­las Re­cor­d­sa.

Upra­vo objav­lju­je­te no­vi singl “S to­bom sve je lu­do” na ko­jem pje­va Ivan De­čak iz Va­tre, tko se sve od poz­na­tih do­ma­ćih vo­ka­la do sa­da po­jav­lji­vao pod skup­nim ime­nom Lo­ren­za i kak­va su bi­la rad­na is­kus­tva s nji­ma?

Dar­ko Ba­kić: Do sa­da smo obja­vi­li če­ti­ri sin­gla za iz­da­vač­ku ku­ću Cro­atia Re­cor­ds, i to u su­rad­nji s Mi­jom Dim­šić, An­to­ne­lom Do­ko, Da­vi­dom Mag­di­ćem, Go­ra­nom Bo­ško­vi­ćem i ovaj zad­nji s Iva­nom Dečakom. Elec­tro­nic Dan­ce Mu­sic je u os­no­vi glaz­be­na pop-me­lo­di­ja upa­ki­ra­na u rit­mič­nu i klup­sku pro­duk­ci­ju, pa su se svi ma­nje vi­še ugod­no iznenadili kad bi se ču­li u do sa­da nji­ma ne­poz­na­tom glaz­be­nom pros­to­ru. To je naj­uz­bud­lji­vi dio ove pri­če: iz­va­di­ti iz­vo­đa­ča iz nje­go­ve si­gur­ne zo­ne i sta­vi­ti ga u ne­poz­na­to.

Bu­du­ći da si au­tor pje­sa­ma, ali si i sam pje­vač u ma­tič­nom ben­du Bu­đe­nje, ka­ko bi­raš pje­sme ko­je os­tav­ljaš svom ben­du, a ko­je po­nu­di­ti dru­gi­ma?

Dar­ko Ba­kić: Lo­ren­zo je od­lič­na plat­for­ma za autor­stvo ko­je ne mo­gu pri­la­go­di­ti iz­ri­ča­ju ben­da. Sve pje­sme od po­čet­ka ra­dim ta­ko da se po­dre­dim pje­va­ču ko­ji će gos­to­va­ti, pa je to ujed­no raz­log za su­rad­nju s omi­lje­nim lju­di­ma iz na­še­ga glaz­be­nog svi­je­ta. Mno­gi još nisu svjes­ni da će uskoro do­bi­ti po­ziv za su­rad­nju. (Smi­jeh)

Kak­vo je iskustvo u ra­du na pro­jek­tu Lo­ren­zo, kad us­po­re­diš na­čin na ko­ji si ra­dio re­mixe­ve za Sim­ple Min­ds i dru­ga poz­na­ta ime­na, je li u pi­ta­nju is­ta do­za uz­bud­lji­vos­ti i kre­ativ­ne slo­bo­de?

Zvo­ni­mir Dus­per Dus: Pro­jekt Lo­ren­zo je vr­lo spe­ci­fi­čan i raz­li­čit od sve­ga što sam ra­dio pri­je jer je spoj dva­ju svje­to­va. Pr­vo, on je neg­dje toč­no na po­la iz­me­đu “ben­da” i “pro­jek­ta” jer mi svi sku­pa funk­ci­oni­ra­mo i na je­dan i na dru­gi na­čin. Dru­go, ka­ko u tom pro­jek­tu ra­dim ori­gi­nal­ne aran­žma­ne i pro­duk­ci­ju no­vih, neo­bjav­lje­nih pje­sa­ma, ri­ječ je ipak o druk­či­jem pos­tup­ku ne­go kad re­mixi­ram jer stva­ram ono pr­vo “ru­ho” ko­je će pje­sma ima­ti kad je lju­di pre­mi­jer­no ču­ju. Me­đu­tim, s ob­zi­rom na to da smo u star­tu odre­di­li žanr kao klup­ski, ali i air­play-fri­end­ly pop, ipak je i u tom smis­lu moj pris­tup neg­dje “na­po­la” iz­me­đu re­mik­si­ra­nja i pro­duk­ci­je no­ve pje­sme za ra­dio. Sve u sve­mu, re­kao bih, Lo­ren­zo je pra­vi spoj dva­ju svje­to­va jer se u nje­mu, toč­no na po­la, sre­ću i is­pre­pli­ću pop-rock i mo­der­na klup­ska glaz­ba.

Ko­li­ki je po­ten­ci­jal no­ve Dal­la­so­ve po­de­ti­ke­te Electro Mars za elek­tro­nič­ku glazbu na do­ma­ćem tr­ži­štu i je­smo li se u toj pro­duk­ci­ji pri­bli­ži­li svjet­skim stan­dar­di­ma, s ob­zi­rom na raz­gra­na­tu do­ma­ću DJ sce­nu?

Da­rio Dra­šta­ta: Ide­ja je po­kre­ta­nje no­ve po­de­ti­ke­te za elek­tro­dan­ce glazbu ko­ja bi bi­la na is­toj val­noj du­ži­ni sa svjet­skim tren­do­vi­ma.Cilj je po­kre­nu­ti val slič­nih DJ pro­je­ka­ta ka­ko bi se ovaj zvuk ko­ji prev­la­da­va i u ra­dij­skom ete­ru, kao i u klu­bo­vi­ma, de­fi­ni­rao kao sce­na za se­be i do­veo i što vi­še do­ma­će autor­ske glaz­be na ples­ne po­di­je. U do­go­vo­ri­ma smo s još ne­ko­li­ko auto­ra i DJ-a, s ko­ji­ma će­mo ubr­zo iz­ba­ci­ti i pr­ve sin­glo­ve, a u sklo­pu na­še kon­cert­ne agen­ci­je Mars kon­cer­ti, po­kre­će­mo i me­nadž­ment za sve iz­vo­đa­če ko­ji će bi­ti okup­lje­ni oko ovog pro­jek­ta. Si­gur­ni smo da će, kao što je to slu­čaj s Lo­ren­zom, i me­di­ji i pu­bli­ka, kao i vlas­ni­ci klu­bo­va, pre­poz­na­ti ovaj po­ten­ci­jal te nam ta­ko po­mo­ći u dalj­njem ra­zvo­ju EDM glaz­be na do­ma­ćoj glaz­be­noj sce­ni.

Gle­da­ju­ći pre­ma do­ma­ćim služ­be­nim top-ljes­tvi­ca­ma, ka­kav je bio odjek pje­sa­ma do sad objav­lje­nih pod ime­nom Lo­ren­zo, je li ši­ro­ka pu­bli­ka pri­hva­ti­la ovu pri­ču?

Dar­ko Ba­kić: Do sa­da je naj­bo­lje pri­hva­će­na suradnja s Mi­om Dim­šić u pje­smi „Sve sam znala i pri­je“, ali i sve os­ta­le ja­ko do­bro pro­la­ze u ete­ru. Na­dam se da će­mo u su­rad­nji Lo­ren­za i Iva­na De­ča­ka ima­ti pra­vi ljet­ni hit stvo­ren za klu­bo­ve di­ljem oba­le, a i ši­re. Što se ti­če pri­hva­ća­nja „ši­ro­ke pu­bli­ke“mis­lim da tu ima­mo ve­li­ki po­ten­ci­jal, ali tek smo na po­čet­ku. Za ovu pri­ču po­treb­na je sce­na od ne­ko­li­ko slič­nih pro­je­ka­ta, za ko­je znam da se pri­pre­ma­ju, pa će­mo svi za­jed­no na jed­nom va­lu lakše do­ći do klu­bo­va i pu­bli­ke. EDM je pos­tao svjet­ski ma­ins­tre­am, a mi smo tu­ris­tič­ka zem­lja u ko­joj bi bi­lo po­sve nor­mal­no ima­ti glazbu po uzo­ru na tre­nu­tač­ne svjet­ske tren­do­ve.

Mno­gi od poz­na­tih svjet­skih iz­vo­đa­ča ko­ji su nas­tu­pa­li i kod nas, po­put Pa­rov Ste­lar, Cha­in­smo­ker­sa, Da­vi­da Gu­et­te, Ofen­bach, za­pra­vo su po­če­li kao DJ-i i kas­ni­je ofor­mi­li pra­te­će sas­ta­ve, te sad prak­ti­ci­ra­ju svir­ku uži­vo. Pos­to­je li slič­ni pla­no­vi i za Lo­ren­za?

Dar­ko Ba­kić: Ne­ki su kre­nu­li kao mu­zi­ča­ri u ban­do­vi­ma, pa su pos­ta­li DJ, kao što su Cha­in­smo­kers i Ofen­bach, dok je Pa­rov Ste­lar či­ni mi se išao obr­nu­tim pu­tem. Kao DJ spo­jio je swing i EDM, te kas­ni­je pre­ras­tao u band ko­jeg pra­ti DJ. Ide­ja Lo­ren­za je po­li­va­lent­na i pri­la­god­lji­va. DJ je os­no­va u ži­voj iz­ved­bi, ali će­mo sva­ka­ko do­da­va­ti i ins­tru­men­te. Bit će tu i gi­ta­ris­ta, bub­nja­ra, tru­ba­ča... Ovis­no o mo­guć­nos­ti­ma, ali tko zna, mo­žda jed­nog da­na Dus i ja bu­de­mo dio iz­vo­đač­ke pri­če sa Kan­to­li­ćem na po­zor­ni­ci kao dio ban­da.

Mo­že­mo li u toj i tak­voj plat­for­mi vi­dje­ti ne­ki smjer ko­jim se kre­će eu­rop­ska pop-sce­na i koliko ju je mo­gu­će upo­tri­je­bi­ti na do­ma­ćem tr­ži­štu? Pos­to­ji li na DJ sce­ni ve­ća mo­guć­nost da se ne­ki do­ma­ći iz­vo­đa­či pro­bi­ju na tr­ži­šte u EU?

Dar­ko Ba­kić: Koliko pra­tim sce­nu, mi već sad ima­mo hr­vat­ske DJ-e ko­ji nas­tu­pa­ju po ci­je­lom svi­je­tu i ja­ko su priz­na­ti. Nji­ho­ve ra­do­ve na ža­lost ne ču­jem u ra­di­oete­ru kod nas. Mi radimo spoj elec­tro­ni­ce i pop glaz­be pri­la­go­đen da­naš­njem ete­ru ko­ji mo­že eg­zis­ti­ra­ti u klu­bo­vi­ma. Po­ja­vom Ul­tre i dru­gih ve­li­kih fes­ti­va­la u Hr­vat­skoj pos­tav­lje­ni smo na svjet­sku kar­tu ovog glaz­be­nog prav­ca. Ima­mo šan­su pla­si­ra­ti se i u dru­gim zem­lja­ma kroz ove sus­ta­ve. Mo­ram priz­na­ti da mi je osob­no Ul­tra pro­mi­je­ni­la na­čin raz­miš­lja­nja u glaz­bi i stva­ra­nju glaz­be.

Lo­ren­zo ove go­di­ne nas­tu­pa na Ul­tri u Spli­tu, koliko je DJ sce­na kod nas pos­ta­la ja­kim po­li­go­nom za neke dru­ga­či­je no­ve pro­jek­te i ka­kav je od­nos pre­ma slič­noj sce­ni u svi­je­tu?

Mar­ko Kan­to­lić: Da, i ove go­di­ne nas­tu­pa­mo na Ul­tri u Spli­tu te se svi ja­ko ve­se­li­mo to­me, uz­bu­đe­ni smo te ko­ris­ti­mo pri­li­ku da za­hva­li­mo lju­di­ma na uka­za­nom po­vje­re­nju. Do­la­skom Ul­tre u Split 2013. go­di­ne Hrvatska je pos­ta­la sve bo­lji po­li­gon za ra­zvoj mla­dih DJ-eva, pro­du­cen­ta, ali i glaz­be­nih pro­je­ka­ta. Pri­je sve­ga kroz ve­li­ku po­jav­nost u me­di­ji­ma doš­lo je do po­ja­ča­nog in­te­re­sa za ovaj tip glaz­be, tj. pro­duk­ci­je te otva­ra­nja sve ve­ćeg bro­ja klu­bo­va gdje se ste­če­no zna­nje mo­že pre­zen­ti­ra­ti, po­seb­no u ljet­nom dje­lu se­zo­ne. Osim to­ga doš­lo je i do ra­zvo­ja niza ma­njih fes­ti­va­la po uzo­ru na Ultru. Što se ti­če sa­mog svi­je­ta DJ-a i glaz­be­nih pro­jek­ta kao što je Lo­ren­zo, u Hr­vat­skoj još uvi­jek nisu to­li­ko pre­poz­na­ti kao u os­tat­ku svi­je­ta. Naj­bo­lji je pri­mjer vo­de­ći dj/ pro­du­cent svi­je­ta Mar­tin Gar­rix ko­ji ni­je sa­mo Mar­tijn Gar­rit­sen, već pro­jekt niza lju­di. Du­bo­ko smo uvje­re­ni da će se i to u Hr­vat­skoj vr­lo br­zo pro­mi­je­ni­ti te da će Hrvatska iz­nje­dri­ti svjet­ske glaz­be­ne pro­jek­te.

S IVA­NOM DEČAKOM sjaj­no se glaz­be­no na­do­pu­nju­ju, a kri­ti­ča­ri su si­gur­ni u us­pjeh sklad­be

NAJ­BO­LJI DIO PRI­ČE JE iz­va­di­ti iz­vo­đa­ča iz nje­go­ve si­gur­ne zo­ne i sta­vi­ti ga u ne­poz­na­to, tvr­de

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.