Pogledali smo no­vu se­zo­nu “Sluškinjin­e pri­če”

Naš film­ski kri­ti­čar me­đu pr­vi­ma je gledao no­vu se­zo­nu naj­iš­če­ki­va­ni­je se­ri­je i pot­pu­no je odu­šev­ljen

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Sadržaj - Pi­še: Zoran Vi­tas Fo­to­gra­fi­je: HBO

Upra­vo ju­čer je u nas na plat­for­mi HBO GO počelo emi­ti­ra­nje tre­će se­zo­ne Sluškinjin­e pri­če, jed­ne od naj­važ­ni­jih serija po­s­ljed­njeg de­set­lje­ća. Dis­to­pij­ska pri­ča Mar­ga­ret Atwo­od objav­lje­na još 1985. go­di­ne na ma­lom ekra­nu od­la­zi da­le­ko od kra­ja svo­jeg ori­gi­na­la. Dak­le, Ju­ne, ko­ju i da­lje bri­ljant­no tu­ma­či Eli­sa­beth Moss, pro­pus­ti­la je na kra­ju dru­ge se­zo­ne pri­li­ku da po­bjeg­ne iz Gi­le­ada s kće­ri Ni­co­le i Emily vra­tiv­ši se u ne­iz­vjes­nost vje­ro­jat­ne kazne za po­ku­šaj bi­je­ga. Pr­ve tri epi­zo­de tre­će se­zo­ne ko­je nam je HBO do­pus­tio da vi­di­mo ot­kri­li su nam već sa­svim dosta, a po­tru­dit će­mo se da u ovom tek­s­tu ne spoj­la­mo, od­nos­no ne pre­vi­še. Ju­ne, dak­le, ima raz­lo­ga da os­ta­ne u to­ta­li­tar­noj tvo­re­vi­ni nas­ta­loj na ra­zva­li­na­ma Sje­di­nje­nih Država. Ni­je još pro­naš­la svo­ju kćer Han­nah što je do­volj­no do­bar raz­log. Dru­gi je nje­zi­na bun­tov­nič­ka na­rav ko­ja ima još što re­ći o sve­mu što je proš­la u Gi­le­adu. Za Ju­ne je pos­to­ja­nje ta­ko ne­če­ga ne­pri­hvat­lji­vo i ona je sprem­na na­pra­vi­ti sve što mo­že ka­ko bi ba­rem do­nek­le ošte­ti­la taj mi­zo­gi­ni sus­tav u ko­je­mu su že­ne tek pred­me­ti. Tre­ći su raz­log, jas­no, sce­na­ris­ti ko­ji ne bi ima­li pre­vi­še pros­to­ra za nas­ta­vak da je Ju­ne uš­la u kom­bi i otiš­la. Ova­ko, pros­to­ra ima, no iza­zov je os­ta­ti ori­gi­na­lan, od­nos­no ne po­nav­lja­ti se u od­no­su na već vi­đe­no. Na­ma se iz ove tri epi­zo­de či­ni da se u to­me i us­pje­lo jer se oko Ju­ne­ina po­vrat­ka ne fi­lo­zo­fi­ra pre­vi­še, ona sa­da opet vi­še ne­ma sud­bi­nu u svo­jim ru­ka­ma, is­pa­da ne­za­hval­nom jer od­bi­la je oti­ći, a još se na­kon bi­je­ga i vra­ti­la. Ono što se­ri­ju va­di s mo­gu­će stran­pu­ti­ce jest da­va­nje na­gla­ska os­ta­lim li­ko­vi­ma, od­nos­no za­kre­ta­nje ka­rak­ter­ne vi­zu­re s Wa­ter­for­do­vih pre­ma ko­man­dan­tu Lawren­ceu. Taj za­okret u po­gle­du na ga­le­ri­ju li­ko­va sce­na­ris­ti su i vje­što za­či­ni­li. Ka­ko su mo­gli vi­dje­ti oni ko­ji su već pogledali pr­vu epi­zo­du, Se­re­na Joy ko­nač­no do­živ­lja­va ka­tar­zu ko­ja kul­mi­ni­ra spek­tak­lom ko­ji će oz­na­či­ti kraj od­no­sa Ju­ne s Wa­ter­for­do­vi­ma, a do­ni­jet će mo­žda i naj­a­trak­tiv­ni­ju sce­nu do sa­da u se­ri­ju. Ovo ne zna­či da Fre­da i Se­re­nu Joy ne­će­mo vi­še gle­da­ti, ne­go tek do­no­si no­vo po­glav­lje u se­ri­ji. A to je od­nos Ju­ne s ko­man­dan­tom Lawren­ce­om kod ko­jeg će ži­vje­ti. Ka­ko smo vi­dje­li pred kraj proš­le se­zo­ne, Lawren­ce je ar­hi­tekt Gi­le­ado­va eko­nom­skog sus­ta­va što sa­mo po se­bi zna­či da se ne ra­di o obič­nom čo­vje­ku. S Lawren­ce­om, ko­je­ga glu­mi Brad­ley

Whit­ford ta­ko­đer na visokom stan­dar­du ko­ji serija od po­čet­ka ga­ji, do­bi­va se dosta no­vo­ga. Pri­je sve­ga, gle­dat će­mo ma­nje de­pre­siv­nih i kla­us­tro­fo­bič­nih mjes­ta u ko­ji­ma se serija odvi­ja­la do sa­da. Ko­man­dant Lawren­ce ipak vo­li uži­va­ti, ži­vi u luk­su­zu ko­ji jas­no po­ka­zu­je ka­kav mu je sta­tus u Gi­le­ado­vu druš­tvu. Ono što je bit­ni­je, Lawren­ce ima sve od­li­ke jed­nog kom­plet­nog psi­ho­pa­ta. I dok je to ne­što što bi se mo­glo re­ći za sve Gi­le­ado­ve duž­nos­ni­ke, vid­lji­vo je da mno­gi od njih tak­vo po­na­ša­nje upraž­nja­va­ju iz duž­nos­ti, dok je kod Lawren­cea ma­lo-po­ma­lo sve oči­ti­ja pri­rod­na zlo­ba. Wa­ter­for­do­vi pak, “os­lo­bo­đe­ni” Ju­ne, do­bi­va­ju do­dat­nu di­men­zi­ju od­no­sa i ka­rak­te­ra te ipak vi­še nisu tek ži­ve ku­li­se za Atwo­odi­či­nu pri­ču ko­ja se vr­ti is­klju­či­vo oko Ju­ne. Do­bro je ta­ko­đer što se vi­še pros­to­ra otvo­ri­lo za Ka­na­du gdje i da­lje na­la­zi­mo Lu­kea, a vr­lo br­zo doz­na­je­mo da su se Emily i Ni­co­le spa­si­le i do­mo­gle sje­ver­nog ame­rič­kog su­sje­da. Či­ni nam se da to i ni­je bi­lo ta­ko te­ško pre­dvi­dje­ti, ne­kim bi­zar­nim po­vrat­kom njih dvi­je u Gi­le­ad pri­ča do­is­ta ne bi vi­še ima­la ne­kog smis­la te bi ne­mi­nov­no pa­la u re­pe­ti­ci­ju. Ova­ko gle­da­mo re­in­te­gri­ra­nje Emily u nor­ma­lan ži­vot na­kon go­di­na zlos­tav­lja­nja u Gi­le­adu, ali i Lu­ke­ovo mi­re­nje s či­nje­ni­com da je nje­go­va su­pru­ga ima­la di­je­te s dru­gim čo­vje­kom kao i da se ni­je od­lu­či­la vra­ti­ti. Is­prav­no je na­gla­še­na ta Lu­ke­ova ka­tar­za, či­ni nam se uvjer­lji­vom pri­ka­za­na te­za u ko­joj on za­ne­ma­ru­je zna­ti­že­lju da doz­na na­čin na ko­ji je Ni­co­le za­če­ta te je shva­ća kao di­je­te svo­je su­pru­ge. Ona je, uos­ta­lom, i kak­va-tak­va ga­ran­ci­ja da će se Ju­ne u ne­kom tre­nut­ku sa­svim si­gur­no vra­ti­ti. Ka­ko je i u tra­ile­ru naz­na­če­no, pa već i prvom epi­zo­dom po­t­vr­đe­no, Ju­ne će se nas­ta­vi­ti bo­ri­ti pro­tiv zlog Gi­le­ado­va sus­ta­va te je shva­ti­la ka­ko joj tre­ba­ju sa­vez­ni­ci da bi se ne­ka­ko iz­vuk­la s ba­rem ma­lo osve­te. Kao lo­gi­čan se iz­bor na­me­će Se­re­na Joy s ko­jom, dak­le, ona pro­na­la­zi ra­zu­mi­je­va­nje na­kon pe­ri­oda ne­pod­noš­lji­vos­ti i či­ni se iz pr­ve tri epi­zo­de da bi mo­glo ta­ko ne­ka­ko i bi­ti. Mo­glo, ka­že­mo, jer u to ne mo­že­mo bi­ti sa­svim si­gur­ni, a i do sa­da smo vi­dje­li da Se­re­na Joy ima cr­tu ne­pre­dvid­lji­vos­ti zbog ko­je se za­čas ka­dra okre­nu­ti iz sa­vez­ni­ka u ne­pri­ja­te­lja. Pro­mje­na se do­ga­đa i u od­no­su s Nic­kom ko­je­mu ta­ko­đer ni­je sa­svim jas­no za­što se Ju­ne vra­ti­la. U me­đu­vre­me­nu je on sam napredovao te je sa­da pred od­la­skom na bo­ji­šte. Či­ni se da je ono na što po­naj­vi­še serija igra u svo­joj tre­ćoj se­zo­ni Lawren­ce ko­ji oda­je do­jam hlad­nog i pro­ra­ču­na­tog ge­ni­ja s ko­jim se, dak­le, ni­je igra­ti. Po­ten­ci­jal ve­li­kog obra­ču­na Ju­ne i nje­ga je ov­dje pa nam se ne­ka­ko či­ni da bi, ko­rak po ko­rak, serija mo­gla kre­nu­ti u tom smje­ru. Ka­kav je lik, Lawren­ce po­ka­zu­je u jed­noj sce­ni gdje pred Ju­ne stav­lja od­lu­ku o tu­đem ži­vo­tu ili smr­ti uvev­ši je ta­ko u svoj svi­jet u ko­je­mu ne­ma mjes­ta za pra­šta­nje već sa­mo za te­ške od­lu­ke. S ko­ji­ma on, iz­gle­da, ne­ma pro­ble­ma. Ia­ko američki kri­ti­ča­ri ko­ji su vi­dje­li šest od 13 epi­zo­da tre­će se­zo­ne nisu pre­vi­še bla­go­nak­lo­ni no­voj Slu­ški­nji­noj pri­či, mi ne di­je­li­mo nji­ho­vu stro­gost. Po­ten­ci­ja­la ima, priv­lač­nost je i da­lje tu, kao i aso­ci­ja­ci­je na stvar­ni svi­jet, pri­mje­ri­ce, da­naš­njeg Wa­shin­g­to­na. Bit će za­nim­lji­vo vi­dje­ti svih 13 epi­zo­da kao i doz­na­ti od­lu­ku ho­će li se pri­ča nas­ta­vi­ti.

No­vost je da će­mo gle­da­ti ma­nje de­pre­siv­nih i kla­us­tro­fo­bič­nih mjes­ta u ko­ji­ma se serija odvi­ja­la do sad

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.