SVE O 25. IZDANJU SA­RA­JE­VO FILM FES­TI­VA­LA

Večernji list - Hrvatska - Ekran - - Sadržaj -

Pro­gram Open Air s iz­bo­rom naj­bo­ljih umjet­nič­kih fil­mo­va eu­rop­ske i svjet­ske pro­duk­ci­je nu­di je­dins­tven do­živ­ljaj i pri­vu­če sva­ku noć odr­ža­va­nja fes­ti­va­la oko 3300 film­skih za­ljub­lje­ni­ka ko­ji ima­ju priliku uži­va­ti u fil­mu pod zvi­jez­da­ma, za­jed­no sa čla­no­vi­ma film­skih eki­pa.

Svjet­skom pre­mi­je­rom fil­ma „Sin“re­da­te­lji­ce iz BiH Ines Ta­no­vić u na­tje­ca­telj­skom pro­gra­mu igra­nog fil­ma 16. ko­lo­vo­za bit će otvo­ren 25. Sa­ra­je­vo Film Fes­ti­val. Osim pro­jek­ci­je u Na­rod­nom po­zo­ri­štu Sa­ra­je­vo, ovaj će film bi­ti pri­ka­zan i u Ljet­nom ki­nu Ra­if­fe­isen, u ko­jem se sva­ke noći ti­je­kom fes­ti­va­la odr­ža­va­ju pro­jek­ci­je fil­mo­va iz pro­gra­ma Open Air. Pro­gram Open Air iz­bo­rom naj­bo­ljih umjet­nič­kih fil­mo­va eu­rop­ske i svjet­ske pro­duk­ci­je nu­di je­dins­tven do­živ­ljaj sva­ke noći pri­vu­če oko 3300 film­skih za­ljub­lje­ni­ka ko­ji ima­ju priliku uži­va­ti u fil­mu pod zvi­jez­da­ma, za­jed­no s čla­no­vi­ma film­skih eki­pa. Osim fil­ma „Sin“, u pro­gra­mu Open Air još je se­dam fil­mo­va, me­đu ko­ji­ma i oni ko­ji su osvo­ji­li pres­tiž­ne film­ske na­gra­de na ovo­go­diš­njem Ber­li­na­leu te Film­skom fes­ti­va­lu u Can­ne­su, a pu­bli­ku će poz­dra­vi­ti eki­pe fil­mo­va. Pu­bli­ku Sa­ra­je­vo Film Fes­ti­va­la poz­dra­vit će i eki­pa fil­ma „Jad­ni­ci“: re­da­telj Ladj Ly, glum­ci Da­mi­en Bon­nard, Alexis Ma­nen­ti i Dji­bril Zon­ga, kao i os­ta­tak eki­pe. Ui­me fil­ma „Ša­vo­vi“do­la­ze re­da­telj Mi­ros­lav Ter­zić, glu­mi­ce Sne­ža­na Bog­da­no­vić, Je­le­na Stup­lja­nin, Jo­va­na Sto­jilj­ko­vić, glu­mac Pav­le Če­mi­ri­kić, pro­du­cent Uliks Feh­miu. U Sa­ra­je­vo do­la­zi i pa­les­tin­ski re­da­telj i glu­mac Elia Su­le­iman, ko­ji je bio pred­sjed­nik ži­ri­ja 22. Sa­ra­je­vo Film Fes­ti­va­la (2016.), te broj­ni dru­gi film­ski dje­lat­ni­ci.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.