SLAV­NI IZA RE­ŠE­TA­KA

Večernji list - Hrvatska - Ekran - - Sadržaj - Na­pi­sa­la: An­to­ni­ja Gr­ba­vac

FELICITY HUFFMAN

Glu­mi­ca poz­na­ta po ulo­zi u se­ri­ji ‘Ku­ća­ni­ce’ bi­la je jed­na od uhi­će­nih u ožuj­ku ove go­di­ne jer je s još ne­kim ro­di­te­lji­ma su­dje­lo­va­la u ve­li­kim pri­je­va­ra­ma ko­je su se do­ga­đa­le na fa­kul­te­ti­ma. Pre­ma op­tuž­ni­ci, Huffman je pla­ti­la ne­ko­me da po­lo­ži test za nje­zi­nu naj­sta­ri­ju kćer, a za tu je us­lu­gu upla­ti­la čak 15.000 do­la­ra na ra­čun laž­ne do­bro­tvor­ne or­ga­ni­za­ci­je. Glu­mi­ca je u pri­op­će­nju iz­ra­zi­la ža­lje­nje zbog ono­ga što je uči­ni­la.

CHRIS BROWN

Je­dan od naj­poz­na­ti­jih slu­ča­je­va na­si­lja me­đu slav­nim oso­ba­ma do­go­dio se 2009. go­di­ne ka­da je poz­na­ti glaz­be­nik na­sr­nuo na svo­ju dje­voj­ku, pje­va­či­cu Ri­han­nu, ko­ja je zbog oz­lje­da za­tra­ži­la li­ječ­nič­ku po­moć. Pje­vač se na su­du iz­jas­nio kri­vim i do­bio pet go­di­na uvjet­ne kaz­ne, kao i 180 da­na druš­tve­no ko­ris­nog ra­da te je mo­rao po­ha­đa­ti jed­no­go­diš­nji pro­gram pro­tiv na­si­lja u obi­te­lji. Brown je vi­še pu­ta pre­kr­šio uvjet­nu, što je zna­či­lo pro­du­lje­nje kaz­ne, a 2015. go­di­ne služ­be­no je i za­vr­šio s uvjet­nom kaz­nom.

LINDSAY LOHAN

U stu­de­nom 2007. go­di­ne, pro­ble­ma­tič­na glu­mi­ca od­s­lu­ži­la je sa­mo 84 mi­nu­te od 24 sa­ta kaz­ne zbog pre­na­pu­če­nos­ti u pri­tvo­ru u Ka­li­for­ni­ji. No za Lindsay to ni­je bilo sve. U is­tom je za­tvo­ru 2010. go­di­ne tre­ba­la od­le­ža­ti 90 da­na, ali pu­šte­na je na­kon dva tjed­na jer je kaz­ni­oni­ca po­nov­no bi­la pre­tr­pa­na. Nje­zi­ne su se pre­su­de od­no­si­le na kaz­ne­na dje­la po­ve­za­na s al­ko­ho­lom i dro­ga­ma, kao i kr­še­nje uvjet­ne kaz­ne pro­pu­šta­njem pre­da­va­nja o al­ko­ho­lu.

MATTHEW MCCONAUGHE­Y

Sek­si glu­mac uhi­ćen je zbog po­sje­do­va­nja ma­ri­hu­ane, dro­ge i opi­ra­nja u ra­nim ju­tar­njim sa­ti­ma u lis­to­pa­du 1999. go­di­ne, a pu­šten je ti­je­kom da­na. Kad su ga po­li­caj­ci doš­li uhi­ti­ti, na­vod­no je ple­sao pot­pu­no gol i svi­rao bon­go­se te je odbijao obu­ći hla­če ka­da su ga tre­ba­li odves­ti. U in­ter­v­juu za Playboy iz 2016. go­di­ne McConaughe­y je to po­t­vr­dio, ali i iz­ja­vio da ne ža­li zbog to­ga.

PARIS HILTON

- Kaž­nje­na je zbog kr­še­nja uvjet­ne kaz­ne i 2007. osu­đe­na na 45 da­na za­tvo­ra. Na uvjet­noj je bi­la zbog neo­prez­ne vož­nje u al­ko­ho­li­zi­ra­nom sta­nju. Pre­ma stra­nim me­di­ji­ma, pu­šte­na je pri­je zbog do­brog po­na­ša­nja. Ta­ko­đer je 2016. go­di­ne uhva­će­na u po­sje­do­va­nju ko­ka­ina, ali na slo­bo­du je pu­šte­na ubr­zo na­kon to­ga. Po­pu­lar­na bo­ga­ta­ši­ca od­s­lu­ži­la je tri da­na kaz­ne jer se 2007. go­di­ne ni­je upi­sa­la na pro­gram za

re­ha­bi­li­ta­ci­ju pre­ma na­lo­gu su­da.

SEAN PENN

Oska­rom na­gra­đi­va­ni glu­mac do­bio je kaz­nu za­tvo­ra u tra­ja­nju od 60 da­na zbog svog na­sil­nog po­na­ša­nja i ne­ma­ra za vri­je­me vož­nje. Na se­tu fil­ma ‘Co­lors’, poz­na­ti glu­mac je na­pao sta­tis­ta, ali do­bi­ve­nu kaz­nu ni­je od­s­lu­žio u ci­je­los­ti. Osim za­tvor­ske, Pen­nu je pro­pi­san i od­la­zak na psi­ho­te­ra­pi­ju. Glu­mac je poz­nat po­li­ci­ji i zbog vož­nje pod utje­ca­jem al­ko­ho­la.

O.J. SIM­P­SON

Su­đe­nje ko­je je po­če­lo u sr­p­nju 1995. i bilo je me­dij­ski vje­ro­jat­no je­dan od naj­pra­će­ni­jih do­ga­đa­ja u SAD-u. Sim­p­son je os­lo­bo­đen op­tuž­be da je ubio biv­šu su­pru­gu Ni­co­le Brown Sim­p­son i nje­zi­nog pri­ja­te­lja Ro­na Gol­d­ma­na, a bra­nio ga je Ro­bert Kar­da­shi­an. O.J. je 2007. go­di­ne u su­rad­nji s gru­pom na­oru­ža­nih mu­ška­ra­ca u ho­te­lu i koc­kar­ni­ci ukrao vri­je­dan sport­ski pred­met. Go­di­nu da­na pos­li­je osu­đen je na 33. go­di­ne za­tvo­ra, a od­s­lu­žio je sa­mo de­vet.

MARK WAHLBERG

Wahlberg je od­s­lu­žio 45 da­na od tro­mje­seč­ne kaz­ne u za­tvo­ru ko­ja mu je iz­re­če­na zbog na­pa­da na dva Vi­jet­nam­ca dok je po­ku­šao oro­bi­ti pro­da­va­oni­cu. Ta­da je imao 16 go­di­na, a kas­ni­je je priz­nao da je bio na­pu­šen kad se to do­go­di­lo.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.