No­va HBO-ova se­ri­ja za ko­jom svi lu­du­ju

Druš­tve­no an­ga­ži­ra­na se­ri­ja za ko­ju is­kre­no ža­li­mo što ima sa­mo če­ti­ri epi­zo­de, dos­tup­na je na HBO-u

Večernji list - Hrvatska - Ekran - - Sadržaj - Pi­še: Zo­ran Vi­tas, Fo­to­gra­fi­je: pro­mo

Na­po­kon ne­što ori­gi­nal­no. Druš­tve­no an­ga­ži­ra­na te­le­vi­zij­ska se­ri­ja pri­sut­na je već ne­ko­li­ko go­di­na pre­ko se­ri­ja po­put Slu­ški­nji­ne pri­če ili Ma­le la­ži, no, is­kre­no, na­kon ne­ko­li­ko se­zo­na nji­ho­ve pri­če os­ta­ju bez sa­pe. Po­go­to­vo ka­da po­ma­lo splas­ne in­te­res za #MeToo po­kret i nje­mu srod­ne ide­je. Ali, Ja­ganj­ci Bož­ji se­ri­ja je za ko­ju ža­li­mo što ne tra­je du­lje od če­ti­ri epi­zo­de. Se­ri­ja ko­ja je u nas dos­tup­na na plat­for­ma­ma HBO-a od 1. ko­lo­vo­za nas­ta­la je u pro­duk­ci­ji aus­tral­skog Foxte­la snim­lje­na po is­to­ime­nom ro­ma­nu aus­tral­ske spi­sa­te­lji­ce Ma­re­le Day. Ja­ganj­ci Bož­ji na­pi­sa­ni

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.