Pu­te­šes­tvi­je Da­vo­ra Me­š­tro­vi­ća

POZ­NA­TI VO­DI­TELJ S OBI­TE­LJI SVA­KE GO­DI­NE IS­TRA­ŽU­JE SVJET­SKE METROPOLE

Večernji list - Hrvatska - Ekran - - Sadržaj - Raz­go­va­ra­la: Sa­ra Smoj­ver Fo­to­gra­fi­je: Pri­vat­na ar­hi­va

GPET SMO GO­DI­NA IŠ­LI U AME­RI­KU, A ČAK SU ME I TA­MO PREPOZNALI PO EMISIJI “DO­BRO JU­TRO, HR­VAT­SKA” ka­že vo­di­telj ko­ji najradije vri­je­me pro­vo­di sa su­pru­gom Sen­kom, kće­ri Mar­tom i si­nom Ni­ko­lom

oto­vo 30 go­di­na sva­ko ju­tro ve­dri duh HRT-a, vo­di­telj i ured­nik Da­vor Me­š­tro­vić poz­drav­lja gra­đa­ne Hr­vat­ske s Pri­sav­lja, a ka­ko tri desetljeća ni­je ma­lo, za­ni­ma­lo nas je kak­vi su mu ri­tu­ali pri­je ne­go što se ka­me­re upa­le i tko je Da­vor ka­da na­pus­ti stu­dio. Između os­ta­log, saz­na­li smo ka­ko su se on i su­pru­ga Sen­ka upoz­na­li i zbog če­ga je najviše po­no­san na svo­je dvo­je dje­ce: Mar­tu i Ni­ko­lu. Sves­tra­ni 52-go­diš­njak dan za­po­či­nje bu­đe­njem u pet sa­ti da bi na pos­lu bio u šest. Pri­je pa­lje­nja ka­me­ra srk­ne es­pre­sso, a u 6.30 već je u stu­di­ju. Na HRT-u je u stal­nom rad­nom od­no­su od 31. pro­sin­ca 1997. go­di­ne te je je­dan od naj­du­go­vječ­ni­jih vo­di­te­lja na HRT-u. U sret­nom je bra­ku sa su­pru­gom Sen­kom i ima­ju dvo­je dje­ce; kćer Mar­tu i si­na Ni­ko­lu. Če­tve­ro­čla­na obi­telj čes­to pu­tu­je po ci­je­lom svi­je­tu, a nas je pri­je sve­ga za­ni­ma­lo ka­ko su se Da­vor i Sen­ka upoz­na­li. – Dav­ne 1996. go­di­ne od­lu­čio sam se na or­to­dont­sku te­ra­pi­ju i pre­ko ve­ze do­šao sam u Sen­ki­nu or­di­na­ci­ju. Za od­li­čan re­zul­tat or­to­dont­ske te­ra­pi­je mo­raš se do­bro ras­pi­ta­ti i pa­ž­lji­vo oda­bra­ti vr­hun­skog or­to­don­ta jer te­ra­pi­ja tra­je dvi­je go­di­ne i mo­ra te­ći bes­pri­je­kor­no. To je uklju­či­va­lo pu­no kon­tro­la i s vre­me­nom smo se za­lju­bi­li... – ot­kri­va nam Me­š­tro­vić, a on­da se do­tak­nuo i od­no­sa pre­ma Mar­ti i Ni­ko­li. – Mar­ta je tre­ća go­di­na psi­ho­lo­gi­je na za­gre­bač­kom Fi­lo­zof­skom fa­kul­te­tu, a Ni­ko­la je ove go­di­ne upi­sao pra­vo. Po­no­san sam na pu­no to­ga, ali najviše na dje­cu – ka­že po­nos­ni otac. – Ka­ko su sve sret­ne obi­te­lji na­lik jed­na dru­goj, ta­ko i mi; po­sva­đa­mo se i vi­če­mo, ali se i po­mi­ri­mo. Ne­ma otvo­re­nih ne­za­vr­še­nih sva­đa i du­gih ne­ras­prav­lje­nih i neo­d­go­vo­re­nih pi­ta­nja. Mis­lim da smo u prosjeku i pos­tot­ku jed­na­ki u po­pu­šta­nju. Od dvo­je ro­di­te­lja uvi­jek će je­dan bi­ti mir­ni­ji kad je dru­gi po­lu­dio, a ta­ko je i kod dje­ce – za­klju­ču­je on. Kao obi­telj pet go­di­na za­re­dom pu­to­va­li su u Ame­ri­ku, a jed­nom pri­li­kom ta­moš­nji Hr­va­ti po­zva­li su ih na ve­če­ru 200 ki­lo­me­ta­ra od mjes­ta gdje su bi­li smje­šte­ni. – U Los An­ge­le­su sam po­sve slu­čaj­no oti­šao do hr­vat­ske ka­to­lič­ke cr­k­ve sv. An­te. Iako za­klju­ča­na, ni­sam odus­tao dok ni­sam ušao u ku­hi­nju gdje su že­ne pek­le ko­la­če. I on­da je po­če­lo – po­zi­vi na ve­če­ru, fo­to­gra­fi­ra­nja, pre­poz­na­va­nje vo­di­te­lja emi­si­je “Do­bro ju­tro, Hr­vat­ska”. To je dru­ga stvar ko­ja će vas iz­ne­na­di­ti – po­svu­da, i u naj­u­da­lje­ni­jim di­je­lo­vi­ma Ame­ri­ke srest će­te Hr­va­ta. Vo­zio sam zbog gu­žve tri i pol sa­ta do ta­mo. Ne znam kad bih u Hr­vat­skoj sjeo u auto i iz Za­gre­ba oti­šao u Za­dar na ve­če­ru i is­te se ve­če­ri vra­tio – pre­pri­ča­va kroz smi­jeh do­da­ju­ći da se ne­dav­no na­šao na mjes­tu raz­gra­ni­če­nja Juž­ne i Sje­ver­ne Ko­re­je. – Su­dje­lo­vao sam u pro­gra­mu za no­vi­na­re juž­no­ko­rej­ske vla­de i na­šao se ta­mo, a dos­lov­no na is­tom mjes­tu mje­sec da­na kas­ni­je ta­mo je za­ko­ra­čio pred­sjed­nik Trump – go­vo­ri nam ushi­će­no Me­š­tro­vić ko­ji je kao di­je­te ma­štao o Dis­neylan­du, sek­vo­ja­ma u na­ci­onal­nom par­ku u Ka­li­for­ni­ji i Pe­arl Har­bo­ru. – Lje­ti pu­tu­je­mo Hr­vat­skom – sva ona mjes­ta kroz ko­ja sam pro­šao kao di­je­te pri­je ne­go je doš­la auto­ces­ta. Ako kre­ne­te od Ši­be­ni­ka pre­ma Vr­li­ci – fan­tas­tič­ni kra­jo­li­ci u ko­ji­ma je is­pi­sa­na na­ša po­vi­jest. Ivan Me­š­tro­vić u Ota­vi­ca­ma, Kr­sto Odak iz Si­ve­ri­ća, Ja­kov Go­to­vac či­ji pre­ci po­tje­ču iz oko­li­ce Dr­ni­ša, Ivan Ara­li­ca, Mi­lan Be­go­vić, autor pri­če o Eri s ono­ga svi­je­ta iz Vr­li­ke. Ko­li­ko hr­vat­ske po­vi­jes­ti na jed­nom mjes­tu i mjes­ta ko­ja svat­ko od nas tre­ba obi­ći – ka­že nam za kraj vo­di­telj ko­ji nam je ot­krio ko­je bi tri stva­ri po­nio na pus­ti otok; iPad, in­ter­net- op­ci­ja i ku­ban­ske ci­ga­re.

U Los An­ge­le­su fo­to­gra­fi­rao se is­pred zvi­jez­de le­gen­dar­nog Or­so­na Wel­le­sa

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.