Najviše gle­dam pro­gra­me “on de­mand”

Večernji list - Hrvatska - Ekran - - Sadržaj -

– Gle­dam sa­mo Net­flix i, ka­ko ka­že mo­ja su­pru­ga, pos­tao sam su­vre­me­ni djed ko­ji gle­da “on de­mand” – go­vo­ri u ša­li do­da­ju­ći da vo­li po­gle­da­ti do­bar film i do­ku­men­ta­rac. – Mo­ram is­tak­nu­ti do­ku­men­tar­ce “Ji­ro vo­li su­shi” i “Po­tra­ga za Su­gar Ma­nom”. Odu­še­vi­li su me – priz­na­je glaz­be­nik i do­da­je ka­ko usred noći naj­češ­će gle­da glaz­be­ne pro­gra­me.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.