POZNATE MAME PRIPREMAJU MALIŠANE ZA ŠKOLU

MAME SU POD VEĆIM STRESOM NE­GO KLINCI

Večernji list - Hrvatska - Ekran - - Sadržaj - Pi­še: An­to­ni­ja Gr­ba­vac Sni­mio: Pro­mo/Pixsell

Broj­ni će se iz­go­vo­ri i du­ho­vi­te do­sjet­ke ovaj po­ne­dje­ljak mo­ći ču­ti pri­je ne­go što se ogla­se pr­va ovo­go­diš­nja škol­ska zvo­na ko­ja će oz­na­či­ti i služ­be­ni po­če­tak no­ve škol­ske go­di­ne. Osim dje­ce, pri­pre­me za školu naj­vi­še osje­te nji­ho­vi ro­di­te­lji. – Sprem­ni je­smo – bi­ljež­ni­ce, olov­ke, škol­ske tor­be, sve smo to već na­ba­vi­li sre­di­nom ko­lo­vo­za da ne ra­di­mo sve u po­s­ljed­nji tren – ka­že La­na Klin­gor Mi­hić, PR struč­nja­ki­nja. Kup­nju po­treb­nog pri­bo­ra obav­lja u druš­tvu Ki­are, Mar­le i Mi­ke, ko­je ne­ma­ju pro­ble­ma s obi­la­skom du­ća­na. – Dje­cu mo­že­te odves­ti u bi­lo ka­kav du­ćan, čim je ne­što ša­re­no njih to ve­se­li. Mar­la po­ha­đa po­s­ljed­nju godinu vr­ti­ća, pa je i ona htje­la kao ses­tra ima­ti bi­ljež­ni­ce i olov­ke, ta­ko da smo i njoj uze­li ma­lu per­ni­cu i sve što joj tre­ba za pred­ško­lu – objaš­nja­va. Ne­kih ve­li­kih pro­mje­na, ka­da je ri­ječ o ško­li, ove go­di­ne u nji­ho­voj obi­te­lji još uvi­jek ne­ma. Di­zaj­ne­ri­ca i biv­ša ma­ne­ken­ka Ljup­ka Go­jić Mi­kić i nje­zi­ne dje­voj­ke – Ja­na Si­en­na, Mi­la Ame­lie i Ma­ri Da­na, ta­ko­đer ima­ju vr­lo jed­nos­ta­van pris­tup. U nji­ho­voj obi­te­lji ne­ma­ju na­vi­ku bi­ra­nja bi­ljež­ni­ca s po­pu­lar­nim uzor­ci­ma. – Ne do­pu­štam dje­ci da ta­ko bi­ra­ju stva­ri u ži­vo­tu. Ni­sam tip ro­di­te­lja ko­ji će pris­ta­ti baš na sve, ne­go pa­zim da je što jed­nos­tav­ni­je i što nor­mal­ni­je. Mi nas­tav­lja­mo s pris­tu­pom ka­kav smo ima­li u Ja­pa­nu – objaš­nja­va Ljup­ka. – Ta­mo se ni­je smje­lo ni­šta ima­ti na bi­ljež­ni­ca­ma, olov­ka­ma ili te­ni­si­ca­ma ta­ko da sam ja nas­ta­vi­la u tom smje­ru. Tu i ta­mo ne­što im do­pus­tim ako im je ja­ko važ­no, ali že­lim da odras­ta­ju ta­ko da im stva­ri nisu bit­ne sa­mo zbog iz­gle­da, ne­go da shva­te da su

po­tre­ba – ka­že di­zaj­ne­ri­ca. Ka­da je ri­ječ o odi­je­va­nju za školu, dvi­je sta­ri­je dje­voj­ke ma­mi čes­to da­ju da im po­mog­ne u oda­bi­ru, priz­na­je Ljup­ka. – Naj­sta­ri­ja si sa­ma bi­ra, ne­kad ja usko­čim i po­mog­nem joj kad za­tra­ži ili kad nam se žu­ri pa vi­dim da ni­je ras­po­lo­že­na. Sred­nja kćer je baš ja­ko svo­je­gla­va, ako i pri­pre­mim ne­što ona će ba­rem je­dan de­talj pro­mi­je­ni­ti, ali uglav­nom mi vje­ru­ju - za­do­volj­na je Ljup­ka ko­ja do­da­je da kod njih sve ide br­zo i bez pre­vi­še pla­ni­ra­nja. I La­na i Ljup­ka sla­žu se da se po­čet­kom škol­ske go­di­ne nji­ho­va dje­ca ipak naj­vi­še ve­se­le dru­že­nju sa škol­skim pri­ja­te­lji­ma. – Mis­lim da sva dje­ca raz­miš­lja­ju is­to, nji­ma je do igre, ve­se­le se pri­ja­te­lji­ma i dru­že­nju. Ima­li su pa­uzu pre­ko lje­ta ka­da su se vi­še dru­ži­li s ma­mom i ta­tom ta­ko da se vi­še ve­se­le dru­že­nju ne­go ško­li – kroz smi­jeh priz­na­je La­na. Na­ša poz­na­ta oper­na pje­va­či­ca San­dra Ba­ga­rić ima dva si­na, Lo­vru i Mar­ka. Mar­ko je tre­nu­tač­no na fa­kul­te­tu, a mla­đi Lo­vro još uvi­jek je u gim­na­zi­ji. Ipak, i je­dan i dru­gi po­ka­zu­ju da su od­go­vor­ni. – S ob­zi­rom na to da je raz­li­ka iz­me­đu njih če­ti­ri go­di­ne, mla­đi je uvi­jek bio pri­prem­ljen gle­da­ju­ći sta­ri­jeg, a sta­ri­ji je uvi­jek bio od­go­vo­ran. On je školu do­živ­lja­vao vr­lo oz­bilj­no, bez stre­sa i ni­je ga tre­ba­lo nad­zi­ra­ti dok je Lo­vru tre­ba­lo ma­lo vi­še us­mje­ra­va­ti. Ipak, je­dan uz dru­gog shva­ti­li su to kao ne­što pot­pu­no nor­mal­no – pri­ča San­dra.

– Ja sam svoje deč­ke od­go­ji­la da je to nji­ho­va ško­la te da sam ja svo­ju za­vr­ši­la, ta­ko da su za­is­ta sa­mos­tal­ni još od ni­žih raz­re­da os­nov­ne ško­le – objaš­nja­va San­dra, ko­ja priz­na­je da joj je je­di­ni stres bi­lo ku­po­va­nje knji­ga i če­ka­nje u re­do­vi­ma, što je da­nas po­jed­nos­tav­lje­no. Pje­va­či­ca Ni­ves Cel­si­us s kće­ri Ta­ishom i si­nom Le­one­om ko­ris­ti stra­te­gi­ju ‘uži­vaj dok mo­žeš’, sto­ga su kup­nju os­ta­vi­li za slje­de­ći tje­dan. Ta­isha se ra­du­je no­vim dru­že­nji­ma dok je Le­one ma­nje uz­bu­đen. Po­čet­kom ruj­na ide na ma­tu­ra­lac, a ove se go­di­ne za­in­te­re­si­rao za te­nis. Ipak, ško­la je na pr­vom mjes­tu. - Kod nas je pra­vi­lo: Pr­vo ško­la, pa sve os­ta­lo. Ni­je da se baš pri­dr­ža­va­ju to­ga, ali ga­jim na­du sva­kog no­vog po­čet­ka – is­kre­na je Ni­ves.

San­dra Ba­ga­rić ka­že da je nje­zin mla­đi sin uvi­jek bio spre­man za školu, baš kao i dje­ca pje­va­či­ce Ni­ves Cel­zi­jus

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.