VLADO KALEMBER OPET JE SA SREBRNIM KRILIMA

Večernji list - Hrvatska - Ekran - - Sadržaj - Pi­še: Sa­mir Mil­la Sni­mio: Pro­mo/Pixsell

Vlado se pri­sje­tio ka­ko su ih na sa­mom po­čet­ku ka­ri­je­re od­bi­ja­le mno­ge di­sko­graf­ske ku­će, no sve se pro­mi­je­ni­lo kad im je Đor­đe Nov­ko­vić na­pi­sao pje­smu “Ana”. Ta­da je kre­nu­la po­ma­ma za Krilima

Na ve­se­lje broj­nih obo­ža­va­te­lja, Vlado Kalember i Sre­br­na kri­la naj­a­vi­li su no­vi stu­dij­ski al­bum u iz­da­nju Dan­cing Be­ara. Al­bum je naj­av­ljen pje­smom “Je li ti žao zbog nas”, koju je Vlado Kalember jav­nos­ti pred­sta­vio uz pro­ku­ša­ne glaz­be­ne ta­len­te Sre­br­nih kri­la – Pi­štu, Žu

tog i Fe­do­ra. Singl je osvo­jio slu­ša­te­lje na pr­vu is­kre­nom emo­ci­jom ko­ja je u mno­gi­ma iz­a­zva­la nos­tal­gi­ju za tre­nu­ci­ma ko­ji su os­ta­li za­mrz­nu­ti u vre­me­nu. Vlado je autor glaz­be, a tekst pot­pi­su­je Ne­no Nin­če­vić. Na­rav­no, na­kon iz­la­ska pje­sme ne­ki su se od­mah pi­ta­li je li mo­žda upu­će­na nje­go­voj biv­šoj su­pru­zi Ani Ruc­ner. – Zna­te kak­vi su lju­di, uvi­jek na­đu ne­ke ko­no­ta­ci­je. Ta­ko me ne­ki ze­za­ju da joj pje­vam “O Ana, tu­go mo­jih da­na”, a pje­sma je od nje sta­ri­ja pet go­di­na. Ana i ja ima­mo su­per od­nos i žao mi je što to ni­je pra­vi­lo. I u Srebrnim krilima su lju­di iz­la­zi­li iz gru­pe pa smo se nas­ta­vi­li dru­ži­ti – ka­zao nam je Vlado, ko­ji nam ni­je htio ka­za­ti pos­to­ji li ne­ka no­va oso­ba u nje­go­vu ži­vo­tu do­dav­ši da je on “sta­rog ko­va”, pa da ne bi o to­me baš go­vo­rio. Sre­br­na kri­la os­no­va­na su 1978. go­di­ne, a Vlado je bio nji­hov glav­ni vo­kal do 1987. go­di­ne, ka­da se po­sve­tio so­lo ka­ri­je­ri, a Sre­br­na kri­la s Mus­ta­fom Isma­ilov­skim Mu­com na če­lu okre­nu­la su se žen­skim vo­ka­li­ma – Li­di­ji Asa­no­vić, Vlat­ki Po­kos i Vlat­ki Gra­ka­lić. – Na sa­mom po­čet­ku ka­ri­je­re proš­li smo te­žak put jer nas nit­ko ni­je htio iz­da­ti. No, sve se pro­mi­je­ni­lo kad nam je Đor­đe Nov­ko­vić na­pi­sao pje­smu “Ana”, koju su ko­nač­no pri­hva­ti­li u ta­daš­njem Ju­go­to­nu – ka­že nam Vlado. “Ana” je tog lje­ta pos­ta­la naj­slu­ša­ni­ja pje­sma na ra­dij­skim pos­ta­ja­ma u biv­šoj Ju­gos­la­vi­ji a da deč­ki to­ga i nisu bi­li ni svjes­ni. – To smo lje­to ga­ži­ra­li u Vo­di­ca­ma, svi­ra­li smo obra­de kad su nam jed­ne ve­če­ri doš­li lo­kal­ni mom­ci i rek­li: “Pa, Vlado pi­vaj nam onu svo­ju ‘ Anu’.” Ta­da ni­je bi­lo to­li­ko me­di­ja kao da­nas, a naj­gle­da­ni­je je bi­lo “Ne­djelj­no po­pod­ne” Sa­še Za­le­pu

gi­na. Kad smo se ta­mo pr­vi put po­ja­vi­li, pos­ta­li smo ja­ko po­pu­lar­ni. Sje­ćam se da su se lju­di okre­ta­li za mnom na uli­ci, a ja u pr­vi tre­nu­tak ni­sam shva­ćao za­što. Mis­lio sam da je ne­ki pro­blem sa mnom – ka­že nam Vlado. Gru­pa Sre­br­na kri­la bi­la je ja­ko po­pu­lar­na ne sa­mo u biv­šoj Ju­gos­la­vi­ji ne­go i u svim zem­lja­ma biv­šeg is­toč­nog blo­ka. Nas­tu­pa­li su po ta­daš­njem So­vjet­skom Sa­ve­zu, Ru­munj­skoj, Ma­đar­skoj i Bu­gar­skoj, gdje su i do­bi­li na­di­mak “Bal­kan­ski Be­atle­si”. – Mi smo u tim zem­lja­ma bi­li je­di­ni da­šak Za­pa­da jer im nisu do­la­zi­li ben­do­vi iz Ve­li­ke Bri­ta­ni­je i Ame­ri­ke. Dra­go mi je da se i da­nas ta­mo slu­ša­ju Sre­br­na kri­la, zo­vu nas ponovno na kon­cer­te, i ra­do će­mo oti­ći – is­ti­če Kalember. A što se ti­če no­vih pje­sa­ma i kon­ce­ra­ta, Vlado i Sre­br­na kri­la ra­de na no­vim pje­sma­ma i al­bu­mu, ali i naj­av­lju­ju no­ve kon­cer­te. Pr­vi je na ras­po­re­du 11. ruj­na na Kri­žan­ka­ma u Ljub­lja­ni, gdje će nas­tu­pi­ti s No­vim fo­si­li­ma. – Ne­kad se pi­sa­lo da smo mi jed­ni dru­gi­ma kon­ku­ren­ci­ja, a to ni­kad ni­je bi­la is­ti­na. Za­to se ve­se­lim što za­jed­no nas­tu­pa­mo sa Sa­njom, Ze­com i Ma­rin­kom. Ulaz­ni­ce su odav­no ras­pro­da­ne – ka­zao je Vlado.

Uz Vla­du Ka­lem­be­ra u novoj pos­ta­vi Sre­br­nih kri­la svi­ra­ju i pro­ku­ša­ni glaz­be­ni­ci – Pi­šta, Žu­ti i Fe­dor.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.