Mi­ley Cyrus – zlo­čes­ta cu­ra ili pra­va do­bri­ca?

Od ti­nej­džer­skog ido­la zlo­čes­te do dje­voj­ke

Večernji list - Hrvatska - Ekran - - Sadržaj - Pi­še: An­to­ni­ja Gr­ba­vac Fo­to­gra­fi­je: Pro­mo

Svi­jet ju je upoz­nao kao slat­ku dje­voj­či­cu u seriji “Han­nah Mon­ta­na”, a da­nas je jed­na od jav­nih oso­ba ko­je sva­kod­nev­no dos­pi­je­va­ju na nas­lov­ni­ce broj­nih ta­blo­ida za­hva­lju­ju­ći svo­jim skan­da­loz­nim pos­tup­ci­ma. Pje­va­či­ca ko­ja je svo­ju ka­ri­je­ru po­če­la kao glu­mi­ca već spo­me­nu­te se­ri­je, glav­nu je ulo­gu do­bi­la upra­vo zbog svo­jih vo­kal­nih spo­sob­nos­ti. Tko je za­pra­vo Mi­ley Ray Cyrus, 26-go­diš­nja­ki­nja ko­ja je od ti­nej­džer­skog ido­la doš­la do sta­tu­sa zlo­čes­te dje­voj­ke koju, ka­ko i sa­ma pje­va, nit­ko ne mo­že ukro­ti­ti? U na­di da će u ži­vo­tu bi­ti vr­lo us­pješ­na, Le­ti­cia i Bil­ly Ray Cyrus svo­joj su dje­voj­či­ci od­lu­či­li dati ime Des­tiny Ho­pe. Ime u ko­jem se ova pje­va­či­ca ipak ni­je pro­naš­la, sto­ga ga je 2008. go­di­ne od­lu­či­la pro­mi­je­ni­ti. Mi­ley, ime ko­je je oda­bra­la zbog na­dim­ka ko­ji je do­bi­la jer se kao ma­la vo­lje­la smi­ja­ti (Smi­ley), te je go­di­ne iz­da­la i svoj dru­gi al­bum “Bre­ako­ut”, sa­mo godinu da­na na­kon de­bi­tant­skog al­bu­ma “Me­et Mi­ley Cyrus”. Ipak, li­je­pe vi­jes­ti za­sje­nio je i pr­vi ve­ći skan­dal ta­da još ma­lo

ljet­ne zvi­jez­de. Sa sa­mo 15 go­di­na Mi­ley je pr­vi put shva­ti­la ko­li­ki je te­ret sla­ve s ko­jim će se još go­di­na­ma mo­ra­ti no­si­ti. Mla­da glu­mi­ca i pje­va­či­ca naš­la se na me­ti ha­ke­ra ko­ji su us­pje­li pro­va­li­ti u nje­zi­nu e-po­štu i do­ći do lo­zin­ke pro­fi­la na MySpa­ceu. U jav­nost su ta­da iz­iš­le fo­to­gra­fi­je na ko­ji­ma se Mi­ley ma­zi s ta­daš­njim deč­kom Tho­ma­som Stur­ge­som, što je bio tek po­če­tak ne­ga­tiv­nog pu­bli­ci­te­ta i stva­ra­nja no­ve sli­ke u jav­nos­ti. Ne­du­go na­kon to­ga Mi­ley je pra­ši­nu po­di­gla ka­da se po­ja­vi­la na nas­lov­ni­ci Va­nity Fa­ira. Po­gled pre­ko ra­me­na, go­la le­đa i sa­ten­sku plah­tu ko­ja oskud­no pre­kri­va pred­nji dio mno­gi su oci­je­ni­li kao pro­vo­ka­ci­ju. Iako su pr­vo sli­ku sma­tra­li umjet­nič­kom, i Mi­ley i poz­na­ta fo­to­graf­ki­nja An­nie Le­ibo­vitz is­pri­ča­le su se, a Dis­ney je oti­šao to­li­ko da­le­ko da je op­tu­žio ča­so­pis da je is­ko­ris­tio ma­lo­ljet­nu pje­va­či­cu sa­mo da bi pro­dao ča­so­pis. Biv­ša Dis­neyje­va zvi­jez­da, da­nas po­pu­lar­ni član gru­pe Jo­nas Brot­hers Nick Jo­nas ta­ko­đer je bio deč­ko Mi­ley Cyrus i upra­vo se on na­šao usred skan­da­la s go­li­ša­vim fo­to­gra­fi­ja­ma. Ne­du­go na­kon što su se sti­ša­le stras­ti ve­za­ne za pr­vi ha­ker­ski na­pad na pje­va­či­cu, us­li­je­dio je no­vi val fo­to­gra­fi­ja ko­je su bi­le na­mi­je­nje­ne upra­vo Nic­ku. Par je ta­da otvo­re­no pro­go­vo­rio i o pred­brač­noj čis­to­ći na koju se od­lu­čio. Pje­vač­ka zvi­jez­da naš­la se i u okr­ša­ju sa Se­le­nom Go­mez i De­mi Lo­va­to, ko­je je is­mi­ja­la u vi­deu sa svo­jom pri­ja­te­lji­com. Sve su sta­vi­le na Yo­uTu­be, ali br­zo i uk­lo­ni­le, a Mi­ley se za svoje pos­tup­ke is­pri­ča­la. Op­tu­že­na je i za ra­si­zam zbog fo­to­gra­fi­je na ko­joj je pr­sti­ma ra­zvuk­la oči da na­li­ku­ju azi­jat­ski­ma, što su mno­gi shva­ti­li kao uvre­du, a pje­va­či­ca se na­po­s­ljet­ku is­pri­ča­la i za to. Una­toč to­me, poz­na­ta je kao fi­lan­trop i hu­ma­ni­ta­rac, a po­kre­nu­la je i vlas­ti­tu ne­pro­fit­nu zak­la­du Hap­py Hip­pie Fo­un­da­ti­on ko­ja po­ma­že be­skuć­ni­ci­ma i LGBT za­jed­ni­ci. Od 2014. pos­ta­la je ve­gan­ka i poz­na­ta za­go­va­ra­te­lji­ca pra­va ži­vo­ti­nja. Pri­je ne­go što je obja­vi­la svoj tre­ći al­bum “Can’t be ta­med”, ko­ji bi u pri­je­vo­du zna­čio da je se ne mo­že ukro­ti­ti, po­ja­vi­la se na do­dje­li na­gra­da Te­en Cho­ice awar­ds u lje­to 2009. go­di­ne, gdje je i nas­tu­pi­la s pje­smom “Par­ty in the U.S.A.” Uz šip­ku te nas­tup ko­ji je na tre­nu­tak pod­sje­tio na strip­tiz, pos­ta­vi­lo se pi­ta­nje pri­mje­re­nos­ti tak­vog nas­tu­pa ma­lo­ljet­ni­ce na do­dje­li koju pra­te ti­nej­dže­ri di­ljem svi­je­ta. Upra­vo je ta­da po­če­la ve­li­ka tran­sfor­ma­ci­ja ne­vi­ne dje­voj­či­ce iz se­ri­ja za ti­nej­dže­re u pje­va­či­cu ko­ja pos­ta­je pra­vi seks-sim­bol. Na do­dje­li MTV na­gra­da 2013. go­di­ne Mi­ley nas­tav­lja šo­ki­ra­ti svo­jim pos­tup­ci­ma. Na po­zor­ni­ci joj se pri­dru­žio i pje­vač Ro­bin Thic­ke u iz­ved­bi pje­sme “Blur­red li­nes”, a show ko­ji su pri­re­di­li još se sma­tra jed­nom od naj­šo­kant­ni­jih iz­ved­bi ika­da do­sad. U ga­ća­ma i grud­nja­ku od la­tek­sa Mi­ley se vi­še pu­ta ti­je­kom nas­tu­pa pri­bli­ža­va­la Ro­bi­nu, si­mu­li­ra­ju­ći sek­su­al­ne po­ze. Is­te te go­di­ne MTV ju je pro­gla­sio iz­vo­đa­čem go­di­ne. Ve­li­ku po­mut­nju iz­a­zvao je i nje­zin vi­deo za pje­smu “Wrec­king ball” ko­ji je pos­tao nje­zin pr­vi broj je­dan hit na Bil­l­bo­ar­do­voj ljes­tvi­ci. Kao broj­ne glaz­be­ne utje­ca­je Mi­ley iz­dva­ja glaz­be­ni­ke po­put Brit­ney Spe­ars, Ma­don­nu, El­vi­sa Pres­leya te svo­ju ku­mu, le­gen­dar­nu Dol­ly Par­ton. Lju­bav pre­ma glaz­bi do­ve­la ju je do eks­pe­ri­men­ti­ra­nja raz­li­či­tim žan­ro­vi­ma što je pu­bli­ka ja­ko do­bro pri­hva­ti­la. Osim u glaz­bi, ek­s­cen­trič­na pje­va­či­ca po­če­la je dras­tič­no mi­je­nja­ti i iz­gled, ali i eks­pe­ri­men­ti­ra­ti s dro­ga­ma. Ne­ko­li­ko da­na pri­je ne­go što je pos­ta­la pu­no­ljet­na u jav­nost je pro­cu­rio vi­deo u ko­jem ima sal­vi­ju, bilj­ku ko­ja ima ha­lu­ci­no­ge­no dje­lo­va­nje. Da­nas pje­va­či­ca otvo­re­no po­dr­ža­va i kon­zu­mi­ra ma­ri­hu­anu, a jed­nom je iz­ja­vi­la da je obožava pu­ši­ti. Na sni­ma­nju filma iz 2010. “Po­s­ljed­nja pje­sma” upoz­na­la je zgod­nog glum­ca Li­ama Hem­swor­t­ha, u ko­jeg se za­lju­bi­la i iz­van film­skog plat­na. Na­kon broj­nih go­vor­ka­nja par je po­t­vr­dio da su za­ru­če­ni, no to je tra­ja­lo do ruj­na 2013., ka­da su služ­be­no obja­vi­li da su ra­ski­nu­li za­ru­ke. Za Mi­ley je to zna­či­lo po­če­tak jed­nog pot­pu­no no­vog raz­dob­lja. Pri­je ne­go što se ponovno vra­ti­la Li­amu, go­to­vo tri go­di­ne na­kon pre­ki­da bi­la je u ve­zi s Pa­tric­kom Sc­hwar­ze­neg­ge­rom, a šu­ška­lo se i o nje­zi­noj na­vod­noj ve­zi s mo­de­lom Stel­lom Maxwell. Te je go­di­ne za stra­ne me­di­je Mi­ley rek­la da vo­li že­ne jed­na­ko kao i mu­škar­ce, što je u raz­go­vo­ru priz­na­la svo­joj maj­ci. – Bi­lo joj je te­ško shva­ti­ti. Ni­je htje­la da me osu­đu­ju i ni­je htje­la da idem u pa­kao. Ali ona vje­ru­je u me­ne vi­še ne­go u bi­lo ko­jeg bo­ga. Sa­mo sam tra­ži­la da me pri­hva­ti. I jest – rek­la je u jed­nom in­ter­v­juu iz 2015. Na­kon du­go­go­diš­nje ve­ze s Li­amom vjen­ča­li su se na in­tim­noj ce­re­mo­ni­ji, a sa­mo se­dam mje­se­ci na­kon vjen­ča­nja i ra­ziš­li. Ne­ko­li­ko da­na na­kon što su Mi­ley uhva­ti­li u za­gr­lja­ju 30-go­diš­nje Ka­itlynn Car­ter, Li­am je i služ­be­no za­tra­žio ra­zvod. Na druš­tve­nim mre­ža­ma ovih je da­na obja­vi­la da raz­log ni­je ne­vje­ra te da će uvi­jek vo­lje­ti Li­ama, a u zad­njoj pje­smi koju je obja­vi­la “Sli­de away” opi­sa­la je da je vri­je­me da kre­ne da­lje.

Kao svoje glaz­be­ne utje­ca­je Mi­ley iz­dva­ja glaz­be­ni­ke kao što su Brit­ney Spe­ars, Ma­don­na, El­vis Pres­ley te nje­zi­na ku­ma, le­gen­dar­na Dol­ly Par­ton

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.