Usko­ro u ki­na sti­že film “Downton Abbey”

FILMSKI RASPLET SUDBINA GLAVNIH LIKOVA SE­RI­JE

Večernji list - Hrvatska - Ekran - - Sadržaj - Pi­še: Zo­ran Vi­tas, Fo­to­gra­fi­je: Pro­mo

Za ma­nje od dva tjed­na u do­ma­ća ki­na sti­že “Downton Abbey”. Na­rav­no, ne no­ve epi­zo­de se­ri­je, ne­go film te­me­ljen na njoj. Dak­le, pra­tit će­mo pri­ču s po­čet­ka 20. sto­lje­ća o bo­ga­toj obi­te­lji Crawley na nji­ho­vu la­da­nju. Iako ni­je ri­ječ o novoj se­zo­ni se­ri­je, rad­nja filma za­miš­lje­na je kao nas­ta­vak po­s­ljed­nje epi­zo­de se­ri­je ko­ja je s emi­ti­ra­njem za­vr­ši­la 2015. Kon­cept je to ko­je­mu iz­gle­da ras­te po­pu­lar­nost jer smo ne­dav­no vi­dje­li i film “De­adwo­od” ko­ji je ta­ko­đer svo­je­vr­stan za­vr­še­tak us­pje­le wes­tern se­ri­je ko­ja se iz ne­kog raz­lo­ga ni­je nas­ta­vi­la. Is­to bi pre­ma naj­a­va­ma tre­ba­lo bi­ti i s “Downton Ab­beyem”, od­nos­no tre­ba­le bi se za­klju­či­ti sud­bi­ne glavnih likova kao i sa­mog ima­nja. Autor sce­na­ri­ja za film opet je Ju­li­an Fel­lowes, od­nos­no sce­na­rist se­ri­je u nje­zi­ne 52 epi­zo­de, a re­da­telj je Mic­ha­el En­gler ko­ji je re­ži­rao če­ti­ri epi­zo­de. Fel­lowes je do­is­ta ugle­dan sce­na­rist ko­ji je za “Go­sford Park” na­gra­đen i Os­ca­rom. Ni Downton Abbey ne sto­ji lo­še, osvo­jio je Zlat­ni glo­bus i Em­my za naj­bo­lju dram­sku se­ri­ju, a čak je

ušao i u Gu­in­ne­sso­vu knji­gu re­kor­da kao od kri­ti­ča­ra naj­hva­lje­ni­ja se­ri­ja 2011. go­di­ne. Ne­ki utje­caj­ni me­di­ji pre­no­se ri­je­či čel­nog čo­vje­ka pro­duk­ci­je Fo­cus Pe­te­ra Ku­jaw­skog pri­je ot­pri­li­ke godinu da­na. – Ot­ka­ko je se­ri­ja za­vr­ši­la, fa­no­vi “Downton Ab­beya” iš­če­ku­ju no­vo po­glav­lje o obi­te­lji Crawley. Uz­bu­đe­ni smo što se mo­že­mo pri­dru­ži­ti ovoj ne­vje­ro­jat­noj sku­pi­ni fil­ma­ša, glu­ma­ca i stru­kov­nja­ka koju pre­dvo­de Ju­li­an Fel­lowes i Ga­reth Ne­ame, ka­ko bi­smo vra­ti­li svi­jet “Downton Ab­beya”, ovog pu­ta na ve­li­ki ekran, re­kao je Ku­jaw­ski. Spo­me­nuo je još jed­no važ­no ime iz ti­ma se­ri­je ko­ja je i u nas ra­do gle­da­na, a to je Ga­reth Ne­ame, nje­zin pro­du­cent ko­ji je upra­vo pred­lo­žio kon­cept Ju­li­anu Fel­lowe­su. Is­pos­ta­vi­lo se to, ka­ko zna­mo, do­bit­nom kom­bi­na­ci­jom. Film “Downton Abbey” glo­bal­no se po­či­nje pri­ka­zi­va­ti 13. ruj­na, i mi smo neg­dje u tom druš­tvu, kod nas star­ta 19. ruj­na, čak dan pri­je Sje­di­nje­nih Dr­ža­va pri­mje­ri­ce. Do sa­da su objav­lje­na tri tra­ile­ra, je­dan čak pri­ka­zu­je po­sjet kra­ljev­ske obi­te­lji ima­nju Crawleye­vih, Ro­ber­ta i Co­re ko­je su sjaj­no tu­ma­či­li Hugh Bon­ne­vil­le i Eli­za­beth McGo­vern. Pri če­mu, da­ka­ko, tre­ba pod­sje­ti­ti

OSIM VEĆ POZNATIH, GLEDAT ĆE­MO I NE­KE NO­VE LIKOVE

na to da je McGo­ver­no­va ro­đe­na Ame­ri­kan­ka no to joj ni­je sme­ta­lo da sjaj­no utje­lo­vi Co­ru Crawley. Pra­vim fa­no­vi­ma mo­žda će bi­ti za­nim­lji­vi­ji onaj dru­gi ko­ji pri­ka­zu­je ko­mu­ni­ka­ci­ju iz­me­đu Edith i Mary na ples­nom po­di­ju. I da­lje je tu ses­trin­sko ri­val­s­tvo iako se či­ni da je sa­da sve u re­du. Jer iona­ko se dra­ma vr­ti oko ci­je­log ima­nja ko­je se za­pra­vo ne­ka­ko no­si s raz­nim op­ćim utje­ca­ji­ma. Tre­ći tra­iler je kla­sič­ni “be­hind the sce­nes” no­vog filma. Ne iz­gle­da da je ulo­že­no pre­tje­ra­no tru­da u priv­la­če­nje gle­da­te­lja. S tak­vom ba­zom fa­no­va i ocje­nom na spe­ci­ja­li­zi­ra­nim we­bo­vi­ma, gle­da­nost je iona­ko prak­tič­no za­ga­ran­ti­ra­na. Ot­kri­ve­no je u ko­jem se toč­no raz­dob­lju rad­nja se­ri­je nas­tav­lja, ri­ječ je o je­se­ni 1927. go­di­ne. A ci­je­la se rad­nja vr­ti oko do­ga­đa­ja ko­ji smo spo­me­nu­li u kon­tek­s­tu tra­ile­ra, po­sje­te kra­lja Ge­or­gea V. i kra­lji­ce Mary Down­to­nu. To je in­s­pi­ri­ra­no stvar­nim do­ga­đa­jem, pu­to­va­njem kra­ljev­skog pa­ra u Wen­twor­th Ho­use u Yor­k­shi­reu 1912. go­di­ne. Elem, An­na, du­go­go­diš­nja slu­ški­nja lady Mary, s Ba­te­som ima di­je­te, deč­ki­ća ko­ji je star već godinu i pol da­na. Na­ja­vi­la je to Jo­an­ne Frog­gatt ko­ja tu­ma­či An­nu, ujed­no re­kav­ši i da će film bi­ti mje­ša­vi­na emo­ci­ja, ro­man­se, za­ba­ve, iz­ne­na­đe­nja, tu­ge i in­tri­ge. Su­de­ći pre­ma iz­ja­va­ma os­ta­lih glu­ma­ca, či­ni se da će se u seriji po­naj­vi­še ra­di­ti o lju­ba­vi koju će oni do­živ­lja­va­ti na raz­li­či­te na­či­ne. Mo­gu­će je ta­ko da će Tom Bran­son ko­nač­no ne­ko­ga pro­na­ći, Al­len Le­ech ko­ji ga tu­ma­či re­kao je da će­mo ga vi­še gle­da­ti u fil­mu. S njim će čes­to u ka­dru bi­ti upra­vo Lady Mary ko­ja se skra­si­la u bra­ku s Hen­ryjem Tal­bo­tom, ko­je­ga će­mo, pak, gle­da­ti ma­nje, od­nos­no tek na kra­ju, ka­ko je naj­a­vio Mat­t­hew Go­ode ko­ji tu­ma­či ovu ulo­gu. Ma­nje-vi­še je kod svih likova po­sri­je­di is­ta pot­ka, pri­če o nji­ma se za­tva­ra­ju, no ne iz­os­ta­ju po­ne­ka uz­bu­đe­nja, za što će­mo mo­ra­ti pri­če­ka­ti da se film ko­nač­no po­ja­vi u ki­ni­ma. Ipak, ne­će pro­ći bez no­vih likova. Imel­da Sta­un­ton ko­je će se fa­no­vi Har­ryja Pot­te­ra sje­ti­ti kao pro­fe­so­ri­ce Um­brid­ge bit će Lady Bag­shaw. Nje­zi­na pro­tiv­ni­ca bit će Ro­ber­to­va maj­ka gro­fi­ca Dowa­ger i tu će, či­ni se, fr­ca­ti is­kre. Kos­ti­mo­gra­fi­ja je i da­lje ja­ča stra­na “Downton Ab­beya”, pa ta­ko i u fil­mu, s ti­me da je doš­lo do oči­te pro­mje­ne jer sve se do­ga­đa ne­što kas­ni­je. S do­dat­kom luk­su­za, što je lo­gič­no i oče­ki­va­no zbog po­ja­ve kra­ljev­skog pa­ra. Pa će ta­ko u fil­mu bi­ti pre­gršt di­ja­ma­na­ta, bo­ga­tih sto­lo­va... Jer, ka­ko u gos­te do­la­zi naj­vi­še mo­gu­će plem­s­tvo, Crawleye­vi ih mo­ra­ju im­pre­si­oni­ra­ti. A ta­ko­đer, odjed­nom su u pri­či oni u po­dre­đe­noj ulo­zi, sve se vr­ti oko udo­vo­lja­va­nja kra­lju i kra­lji­ci u če­mu i sa­mi mo­ra­ju su­dje­lo­va­ti, go­to­vo ona­ko ka­ko to sva­kod­nev­no či­ni nji­ho­vo osob­lje. Vra­ti­mo se ma­lo u po­vi­jest se­ri­je. Dak­le, idej­ni je za­čet­nik pri­če o pos­te­dvar­di­jan­skoj obi­te­lji na ve­li­kom la­da­nju s broj­nom pos­lu­gom pro­du­cent Ga­reth Ne­ame. Sa­vr­še­no je jas­no da je pris­tu­pio naj­lo­gič­ni­jem mo­gu­ćem iz­bo­ru za sce­na­ris­ta u li­ku Ju­li­ana Fel­lowe­sa. No, ovaj je, na­kon što je do­bio Os­ca­ra za “Go­sford Park” bio neo­d­lu­čan, od­nos­no ne­ras­po­lo­žen pre­ma tak­voj ide­ji, jer ni­je že­lio ra­di­ti još ne­što što bi pre­tje­ra­no sli­či­lo nje­go­vu sce­na­ri­ju ko­ji je ovjen­čan Os­ca­rom. Jer, u ori­gi­nal­noj za­mis­li

“Downton Abbey” ima i Zlat­ni glo­bus i Em­my za naj­bo­lju dram­sku se­ri­ju, a čak je uš­la i u Gu­in­ne­sso­vu knji­gu re­kor­da kao od kri­ti­ča­ra naj­hva­lje­ni­ja se­ri­ja 2011. go­di­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.