“Ži­cu” mo­gu uvi­jek gle­da­ti iz­no­va

Večernji list - Hrvatska - Ekran - - Sadržaj -

– Čak i ka­da ne bih tre­bao, ako je TV upa­ljen, ja ću ga gle­da­ti. Naj­vi­še vo­lim znans­tve­nu fan­tas­ti­ku i fan­ta­zi­ju – ka­že nam Pe­la­jić ko­ji obožava “Gos­po­da­ra pr­ste­no­va” i do­da­je da tri­lo­gi­ju s obi­te­lji gle­da sva­ke go­di­ne iz­me­đu Bo­ži­ća i No­ve go­di­ne. – Je­dva če­kam se­ri­ju Hob­bit – ko­men­ti­ra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.