DA­NI­ELA TRBOVIĆ IMA NO­VI TALK SHOW

HRT-ova VO­DI­TE­LJI­CA PRED NO­VIM IZAZOVOM

Večernji list - Hrvatska - Ekran - - Sadržaj -

Zdra­vi hu­mor, do­bra za­ba­va, do­ma­ća glaz­ba i poz­na­ti gos­ti u ne­poz­na­tim si­tu­aci­ja­ma pre­sjek su no­ve emi­si­je ko­ja od ve­če­ras star­ta na HRT-u. Ri­ječ je o no­vom za­bav­nom showu “5.com s Da­ni­elom” u ko­jem će se u vo­di­telj­skoj ulo­zi na­ći mno­gi­ma omi­lje­na vo­di­te­lji­ca Da­ni­ela Trbović. Ri­ječ je o for­ma­tu na­lik na iz­nim­no po­pu­lar­ne ame­rič­ke la­te nig­ht showo­ve pa u us­pjeh tak­ve emi­si­je u Hr­vat­skoj pre­ka­lje­na vo­di­te­lji­ca uop­će ne sum­nja. Usu­sret pr­voj emi­si­ji, s Da­ni­elom smo raz­go­va­ra­li o no­vi­te­ti­ma na ma­lim ekra­ni­ma, ali i o privatnom ži­vo­tu. Ot­kri­la nam je i je li ika­da po­ža­li­la što je odus­ta­la od stu­di­ja me­di­ci­ne i po­sve­ti­la se no­vi­nar­stvu, ko­ja je taj­na do­brog iz­gle­da, či­me se ba­vi nje­zin sin Lo­vro, a priz­na­la nam je i vi­di li se jed­nog da­na po­nov­no u bra­ku.

Od ve­če­ras vas na ma­lim ekra­ni­ma gle­da­mo u showu “5.com s Da­ni­elom”. Po če­mu će se taj show raz­li­ko­va­ti od do­sa­daš­njih emi­si­ja na ko­ji­ma ste ra­di­li?

Na­kon emi­si­je “Do­bro ju­tro, Hr­vat­ska” ko­ja je naj­ra­ni­ja emi­si­ja uži­vo na HTV-u na­kon emi­si­je “Že­ne, po­vjer­lji­vo!” ko­ja je emi­ti­ra­na su­bo­tom pos­li­je­pod­ne, no­va raz­go­vor­na za­bav­na emi­si­ja ni­je naj­kas­ni­ja u mo­joj ka­ri­je­ri. Je­dan “Hit de­po” ra­di­li smo u 1.30. Show “5.com s Da­ni­elom” jed­na je od ina­či­ca talk showo­va ko­ji će ići na Pr­vom u 21.30.

Mo­že­te li nam ot­kri­ti ne­što o sa­mom kon­cep­tu showa? Što sve gle­da­te­lji mo­gu oče­ki­va­ti?

U emi­si­ji raz­go­va­ra­mo s dva ili tri gos­ta, ima­mo kuć­ni bend ko­ji vo­di sjaj­ni An­te Ge­lo, dak­le, pje­va­mo i svi­ra­mo, igra­mo igre s gos­ti­ma, ima­mo snim­lje­ne krat­ke ru­bri­ke i na­da­mo se da će gle­da­te­lji s na­ma pro­ves­ti ugod­nih pe­de­set mi­nu­ta.

Tko će vam sve bi­ti gos­ti? S ko­jim ime­ni­ma pro­bi­ja­te led?

Na­ši le­do­lom­ci su sjaj­ni glum­ci, kre­ativ­ci, umjet­ni­ci Re­ne Bi­to­ra­jac i Bran­ko Đu­rić Đu­ro, po­nos­ni vlas­ni­ci pri­vat­nog ka­za­li­šta Lu­da kuća, lju­di ko­ji pos­ti­žu us­pje­he u raz­li­či­tim do­me­na­ma ka­za­liš­nog i film­skog pos­la. Oni su gos­ti uz koje uži­va­te.

Ri­ječ je o la­te nig­ht for­ma­tu ko­ji je iz­nim­no po­pu­la­ran u Ame­ri­ci. Pra­ti­te li nji­ho­ve showo­ve? Ima­te li ne­ke uzo­re pre­ko ba­re?

Znam da je la­te nig­ht u Hr­va­ta osu­đen na us­pjeh, naš ter­min emi­ti­ra­nja je za­gri­ja­va­nje za la­te nig­ht, 21.30, mi smo pred­gru­pa jer u Ame­ri­ci po­či­nju oko 23 sa­ta. Gle­da­la sam dav­no i Let­ter­ma­na i Le­noa, da­nas su umi­rov­lje­ni­ci. Ina­če, lju­bi­te­lji­ca sam bri­tan­skog hu­mo­ra, a la­te nig­ht je ame­rič­ka umo­tvo­ri­na i oni ima­ju du­gu i bo­ga­tu tra­di­ci­ju.

Za­nim­lji­vo je da la­te nig­ht for­ma­te u svi­je­tu vode mu­škar­ci, pri­mje­ri­ce Jim­my Kim­mel, Ja­mes Cor­den, Jim­my Fal­lon... La­ska li vam to što su na HRT-u pre­poz­na­li upra­vo vas za vo­đe­nje tak­vog for­ma­ta?

U tom for­ma­tu u svi­je­tu do­mi­ni­ra­ju mu­škar­ci. Pris­toj­ne že­ne u to vri­je­me spa­va­ju svoj “be­auty sle­ep” pa ne znam je li to kom­pli­ment. Pre­kon­tro­li­rat ću svo­ju ra­zi­nu es­tro­ge­na. Na­vik­nu­la sam se da u sva­kod­ne­vi­ci obav­ljam i ne­ke tra­di­ci­onal­no mu­ške obve­ze pa vje­ru­jem da ću se za­to lak­še sna­ći u i tom “mu­škom” ter­mi­nu i for­ma­tu.

Show no­si za­nim­ljiv na­ziv “5.com s Da­ni­elom”. Tko je do­šao na tu ide­ju? Već pre­ma sa­mom na­zi­vu či­ni se kao da se tim pro­jek­tom že­li­te pri­bli­ži­ti mla­đoj pu­bli­ci. Je li to is­ti­na?

Na­ziv je mo­de­ran, mla­de­nač­ki, a vo­di­te­lji­ca je zre­la. Svaki gle­da­telj nam je va­žan i vri­je­dan, bio on mlad ili star. Ka­kav će nam bi­ti “re­ach”, vi­djet će­mo. Na­ime, u emi­si­ji ima­mo i ru­bri­ku mla­dog dvoj­ca ko­ji či­ne lju­di ovog sto­lje­ća, za raz­li­ku od me­ne i ured­ni­ce Gor­da­ne Ška­ljac Na­ran­čić, ko­ja ipak ima FB pro­fil. Dak­le, uči­mo i od mla­dih. A za ime “5. com” zas­lu­žan je Gor­da­nin sred­njo­ško­lac. Nje­gov je pri­jed­log do­bio naj­vi­še gla­so­va na na­šoj listi ime­na. Moj je os­tao u ro­po­tar­ni­ci proš­log ti­suć­lje­ća.

Iza vas su već tri de­set­lje­ća ka­ri­je­re. Ima­te li osje­ćaj da je proš­lo to­li­ko vre­me­na? Ko­li­ko se te­le­vi­zi­ja kao me­dij pro­mi­je­ni­la u tom raz­dob­lju? Što je da­nas druk­či­je?

U sa­mo 30 go­di­na do­go­di­le su se ne­vje­ro­jat­ne pro­mje­ne. Ja sam po­če­la s pos­lom pri­je fa­ze in­ter­ne­ta, mo­bi­te­la, druš­tve­nih mre­ža. Uz ubr­za­ne teh­no­lo­ške pro­mje­ne, pro­mi­je­nio se i vri­jed­nos­ni sus­tav, druš­tve­ni obras­ci. Odav­no TV pri­jam­nik ni­je kuć­no og­nji­šte pred ko­jim se obi­telj okup­lja. Sa­dr­žaj se pro­mi­je­nio, ljude hra­ni­mo tra­shom i vr­ti­mo se u za­ča­ra­nom kru­gu pa­nič­no us­po­re­đu­ju­ći po­dat­ke o gle­da­nos­ti.

Na gla­su ste kao na­ša naj­brit­ki­ja TV vo­di­te­lji­ca. Je li vas to ne­ka­da ko­šta­lo? Jes­te li se zbog to­ga ko­me za­mje­ri­li?

Svat­ko od nas vo­di­te­lja ima svoj stil i to je od­lič­no, ni­smo klo­no­vi jed­nog vo­di­telj­skog ti­pa. Po­ne­kad sam mo­žda di­rek­t­ni­ja ili sam sprem­ni­ja po­igra­ti se. Na­rav­no da moj na­čin ni­je svi­ma do­pad­ljiv, ali za­to pos­to­ji mo­guć­nost iz­bo­ra sa­dr­ža­ja i da­ljin­ski uprav­ljač. Je­sam li se ne­ko­me za­mje­ri­la, ne znam. Vje­ro­jat­no me tak­vi iz­bje­ga­va­ju.

Za­nim­lji­vo je i da no­vi­nar­stvo ni­je bi­lo vaš pr­vi iz­bor. Kao dje­voj­či­ca ma­šta­li ste o to­me da pos­ta­ne­te ba­le­ri­na, a na­kon sred­nje ško­le upi­sa­li ste me­di­ci­nu, od koje ste odus­ta­li zbog no­vi­nar­stva. Jes­te li ika­da po­ža­li­li zbog to­ga?

Ni­sam baš bi­la po­seb­na zbog svo­jih sno­va. Ne­kad je svaka dru­ga dje­voj­či­ca sa­nja­la o to­me da bu­de ba­le­ri­na, da­nas vje­ro­jat­no že­le bi­ti in­flu­en­ce­ri­ce. Ono što sam na­uči­la na me­di­ci­ni mi je ite­ka­ko ko­ris­no, svaki dan sve vi­še, ali ni­kad ni­sam po­ža­li­la što sam odus­ta­la od me­di­ci­ne. Ima­la sam sre­će da se poč­nem ba­vi­ti ne­čim pot­pu­no druk­či­jim i da mi to postane po­sao od ko­jeg ži­vim i u ko­jem sva­kod­nev­no uži­vam.

Kak­vi ste ka­da su li­ječ­ni­ci u pi­ta­nju? Bo­ji­te li se dok­to­ra? Jes­te li hi­po­hon­dar?

Ne bo­jim se li­ječ­ni­ka i iz­nim­no ci­je­nim nji­hov trud i zna­nje. Vje­ru­jem im. I nji­ma i zna­nos­ti. A s ob­zi­rom na to da sam ne­ke medicinske poj­mo­ve na­pa­bir­či­la, na­rav­no, kad me ne­što za­bo­li, od­mah je to naj­go­ra di­jag­no­za.

Od­mak­ni­mo se ma­lo od te­ških di­jag­no­za i po­sve­ti­mo lak­šim te­ma­ma... Ži­vi­mo u vri­je­me druš­tve­nih mre­ža, no či­ni se da vi nji­ma nis­te pre­vi­še op­te­re­će­ni. Ipak, ne­os­por­no je da one ite­ka­ko utje­ču na funk­ci­oni­ra­nje me­di­ja, ali i druš­tva. Mo­že­te li se­be za­mis­li­ti kao in­flu­en­ce­ri­cu? Da­je li se ta­ko i ne­re­le­vant­nim oso­ba­ma druš­tve­na te­ži­na?

Ne­mam pri­vat­ni FB pro­fil, Ins­ta­gram... Ni­sam na druš­tve­nim mre­ža­ma, ali na­ša emi­si­ja bit će di­je­te ovog vre­me­na. Bi­ti in­flu­en­cer je oz­bi­ljan po­sao. Ni­je la­ko pri­ku­pi­ti res­pek­ta­bi­lan broj pra­ti­te­lja, ali čes­to su i sa­dr­ža­ji ko­ji se nu­de i oso­be koje se pro­mo­vi­ra­ju ne­pri­hvat­lji­vi, ne­vje­ro­jat­ni. Um­no­ža­va­nje be­smis­la.

Me­di­ji vam čes­to kom­pli­men­ti­ra­ju i zbog iz­gle­da. U če­mu je taj­na va­še mla­do­li­kos­ti? Ka­kav je vaš stav o es­tet­skim za­hva­ti­ma?

Baš si gle­dam li­ni­ju do­nje če­ljus­ti... Sta­re­nje ne mo­že­mo za­obi­ći, pre­sko­či­ti. Či­nje­ni­ca jest da se po­ti­če obra­zac po ko­jem mu­škar­ci pos­ta­ju mu­dri­ji, a sa­mo že­ne sta­re i da nam je zbog to­ga te­že, po­seb­no smo ne­mi­lo­srd­ni pre­ma že­na­ma u jav­nom pos­lu. Sve što ne­ku od nas či­ni za­do­volj­nom i sret­nom, po­dr­ža­vam. Me­ne usre­ću­je to što ne no­sim vi­so­ke pe­te i ne šmin­kam se.

Maj­ka ste već odras­log si­na Lo­vre. Ko­li­ko se­be vi­di­te u nje­mu da­nas? Či­me se on ba­vi?

Lo­vro je upi­sao fa­kul­tet. Odva­lio je jed­nu fa­zu ži­vo­ta i pred njim su no­vi iz­a­zo­vi i za­do­volj­stva. Sve u sve­mu, uz­bud­ljiv pe­ri­od i na­dam se da ću i ja bi­ti u sta­nju sve to pra­ti­ti. Još smo u fa­zi u ko­joj vi­še uoča­vam raz­li­ke, a ne slič­nos­ti, ali zbog ne­kih sam raz­li­ka čak i za­do­volj­na. Vje­ro­jat­no i ni­sam baš naj­jed­nos­tav­ni­ja ma­ter, ali uvi­jek mo­že ra­ču­na­ti na me­ne. Po­seb­no kad ko­ris­ti mo­je mjer­ne je­di­ni­ce.

Uz po­sao i maj­čins­tvo, os­ta­je li vam vre­me­na za lju­bav? Vi­di­te li se jed­nog da­na po­nov­no u bra­ku ili je to za vas čis­ta for­mal­nost?

Ne mis­lim da je lju­bav pi­ta­nje slo­bod­nog vre­me­na, vi­še ne­kih okol­nos­ti i to­ga jes­te li uop­će otvo­re­ni za tak­vu mo­guć­nost. Mo­ram priz­na­ti da mi part­ner­ski od­nos već du­go ni­je na pa­me­ti, po­go­to­vo ne brak.

Za kraj, ka­da se os­vr­ne­te na sve što ste pos­ti­gli do da­nas – što vas či­ni naj­po­nos­ni­jom?

Mo­je zdra­vo di­je­te s ko­jim i ja odras­tam i mo­ja ho­mo­ge­na, bli­ska i to­pla obi­telj.

Da­ni­ela ka­že ka­ko joj već du­go na pa­me­ti ni­je ni­ka­kav part­ner­ski od­nos pa ni brak

Da­ni­ela ka­že ka­ko joj već du­go na pa­me­ti ni­je ni­ka­kav part­ner­ski od­nos pa ni brak, a naj­po­nos­ni­jom či­ni je sin Lo­vro ko­ji se ove go­di­ne upi­sao na fa­kul­tet

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.