GDJE SU DA­NAS ZVI­JEZ­DE PR­VOG RE­ALITY SHOWA

SHOW STORY SU­PER NO­VA PRO­MI­JE­NIO IM JE ŽI­VO­TE PRI­JE TOČ­NO 16 GO­DI­NA

Večernji list - Hrvatska - Ekran - - Sadržaj - Pi­šu: Mia Bu­va, An­to­ni­ja Gr­ba­vac Fo­to­gra­fi­je: Pro­mo

Sje­ća­te li se Story Su­per No­ve? Pr­vi hr­vat­ski re­ality show s emi­ti­ra­njem je za­po­čeo dav­ne 2003. go­di­ne i iz ano­nim­nos­ti iz­vu­kao broj­na da­nas poz­na­ta TV li­ca. U pr­voj se­zo­ni showa ko­ji mno­gi i da­nas pam­te tra­ži­lo se no­vo vo­di­telj­sko li­ce, a mi smo se pri­sje­ti­li tko je sve sre­ću oku­šao u re­alityju ko­ji je obo­ža­va­la ci­je­la Hr­vat­ska. Ni­ko­li­na Pi­šek uš­la je me­đu 20 kan­di­da­ta i br­zo na­pus­ti­la natjecanje ka­da je shva­ti­la da će se od audi­ci­je na­pra­vi­ti re­ality show. Nje­zin je ta­lent ipak pre­poz­nat, a do­veo ju je do vo­đe­nja emi­si­ja Sh­pit­za, Red Car­pet, IN Ma­ga­zin, Gla­mo­ur Caf­fé, a pre­ma mno­gi­ma Ni­ko­li­na je go­di­na­ma jed­na od naj­sek­se­pil­ni­jih vo­di­te­lji­ca ovih pros­to­ra. Ima dvi­je kće­ri, Ha­nu i Unu So­fi­ju, a uda­na je za Vi­do­ja Ris­to­vi­ća, po­vjes­ni­ča­ra umjet­nos­ti. Pa­ola Va­lić Be­kić pri­je ne­ko­li­ko mje­se­ci vra­ti­la se te­le­vi­zi­ji. U sklo­pu IN ma­ga­zi­na na No­voj TV vo­di ru­bri­ku “Ma­mi­ne dra­me’’ u ko­ji­ma s poz­na­tim maj­ka­ma is­kre­no i otvo­re­no pro­go­va­ra o iz­a­zo­vi­ma ro­di­telj­stva. Do­ri­jan Ele­zo­vić ne­dav­no je na­kon du­gih 16 go­di­na od­lu­čio oti­ći s No­ve TV i no­vi ži­vot za­po­če­ti u vlas­ti­toj PR agen­ci­ji RE­Dak­ci­ja. – Shva­tio sam da se že­lim ra­zvi­ja­ti i u dru­gim smje­ro­vi­ma. I da­lje ću ra­di­ti ono što sam ra­dio do sa­da, bit ću no­vi­nar i vo­di­telj, ali fre­elan­cer. Ba­vit ću se i PRom, me­dij­skim kon­zal­tin­gom, druš­tve­nim mre­ža­ma, ali i po­du­ča­va­njem mla­dih no­vi­na­ra – ka­zao je Ele­zo­vić. Mo­ni­ka Kra­vić na­kon showa Story Su­per No­va jed­no je vri­je­me ra­di­la kao vo­di­te­lji­ca na No­voj TV. Dav­ne 2003.

vo­di­la je Red Car­pet, a na­kon uda­je za Ma­ri­ja Ma­mi­ća pot­pu­no se po­vuk­la iz jav­nos­ti. U bra­ku je do­bi­la dva dje­ča­ka i po­sve­ti­la se maj­čins­tvu i obi­telj­skom ži­vo­tu. Pre­ma po­s­ljed­njim dos­tup­nim in­for­ma­ci­ja­ma, Mo­ni­ka ra­di u pro­gram­skom odje­lu jed­nog ra­di­ja gdje su­dje­lu­je u kre­ira­nju sa­dr­ža­ja. No­vi­nar Da­vor Ga­rić već je du­gi niz go­di­na dio uigra­ne re­dak­ci­je IN ma­ga­zi­na na No­voj TV. Osim no­vi­nar­stvom, ba­vi se i glu­mom. Ivo­na Pan­dža već ne­ko­li­ko go­di­na sa su­pru­gom i če­tve­ro dje­ce ži­vi u bli­zi­ni Ko­priv­ni­ce i u pot­pu­nos­ti se po­sve­ti­la obitelji. Marin Ti­ro­ni osvo­jio je sr­ca mno­gih gle­da­te­lja, što ga je do­ve­lo do po­bje­de, a pos­li­je i do vo­di­telj­skih an­ga­žma­na na ma­lim ekra­ni­ma. S Jo­škom Lo­ka­som vo­dio je Upit­nik, bio je vo­di­telj na te­le­vi­zi­ji CMC, a na­kon to­ga po­bje­gao je s te­le­vi­zi­je i po­sve­tio se fo­to­gra­fi­ji kao fo­to­re­por­ter u Pixsel­lu. Li­je­pa vo­di­te­lji­ca Anja Ala­va­nja Ro­mac na­kon showa do­bi­la je brojne an­ga­žma­ne ko­ji su je do­ve­li i do emi­si­je Zdrav­lje na kva­drat ko­ju da­nas vo­di. Sre­ću na privatnom pla­nu ne skri­va, u bra­ku je s po­du­zet­ni­kom Želj­kom Rom­cem s ko­jim ima dva si­na, Ja­ko­va i Ivo­ra. Za biv­šu Miss Hr­vat­ske Raj­nu Ra­guž su­dje­lo­va­nje na showu bio je sa­mo vje­tar u le­đa u nje­zi­noj ve­li­koj že­lji da se po­sve­ti ono­me što vo­li, ali to ni­je bio po­sao ko­ji je uklju­či­vao re­flek­to­re te­le­vi­zij­skih ka­me­ra. Nje­zi­na lju­bav pre­ma fo­to­gra­fi­ji odr­ža­la se du­gi niz go­di­na, što li­je­pa bri­ne­ta po­ka­zu­je objav­lju­ju­ći dje­li­će svo­je sva­kod­ne­vi­ce na druš­tve­nim mre­ža­ma. Raj­na se po­sve­ti­la obi­telj­skom ži­vo­tu, a uz si­na Iva­na i kći Gre­tu, s mu­žem To­mis­la­vom Čulj­kom oče­ku­je do­la­zak pri­no­ve u obitelji. Jed­na od naj­oz­bilj­ni­jih žen­skih kan­di­dat­ki­nja za po­bje­du u showu bi­la je upra­vo Bar­ba­ra Ra­du­lo­vić. Su­dje­lo­va­nje joj mo­žda ni­je do­ni­je­lo an­ga­žma­ne na No­voj TV, ali za­to jest na dru­gim te­le­vi­zi­ja­ma. Ra­di­la je na glaz­be­nim emisijama na CMC-u te HTV-u, a 2012. po­bi­je­di­la je u emi­si­ji Ples sa zvi­jez­da­ma s Ro­ber­tom Sc­hu­ber­tom. Pos­li­je se po­sve­ti­la pro­du­cent­skom pos­lu. Je­dan od fi­na­lis­ta showa bio je sim­pa­tič­ni Pre­drag Šu­ka, ko­ji je na­kon emi­si­je ta­ko­đer os­tao na No­voj TV te uz Ni­ves Ča­no­vić (Iva­ni­še­vić) vo­dio emi­si­ju Le­te­ći start. Na­kon showa za­vr­šio je Gra­fič­ki fa­kul­tet, a tre­nu­tač­no ra­di kao pre­da­vač na jed­nom vi­so­kom uči­li­štu u Za­gre­bu. Slo­bod­no vri­je­me naj­ra­di­je pro­vo­di u pri­ro­di pa na Ins­ta­gra­mu čes­to objav­lju­je fo­to­gra­fi­je s pla­ni­na­re­nja, no svoj lju­bav­ni ži­vot i da­lje us­pješ­no dr­ži u taj­nos­ti.

JED­NI SU OSTVARILI USPJEŠNE KA­RI­JE­RE, A DRU­GI SE VRA­TI­LI U ANONIMNOST

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.