ŽI­VOT NA VAGI IDE DA­LJE

Go­di­na­ma ni­su pos­ti­za­li re­zul­ta­te, a sa­da za­hva­lju­ju­ći showu vode zdrav ži­vot i pre­no­se dru­gi­ma svo­ja po­zi­tiv­na is­kus­tva iz showa

Večernji list - Hrvatska - Ekran - - Sadržaj - Na­pi­sa­la: Iva­na Ca­re­vić

Go­di­na­ma su po­ku­ša­va­li pro­mi­je­ni­ti stil ži­vo­ta i pre­ba­ci­ti se na zdra­vu pre­hra­nu te re­žim vjež­ba­nja, ali ne­dos­ta­ja­lo im je upor­nos­ti i mo­ti­va­ci­je i čes­to su gri­je­ši­li sve dok se ni­su pri­ja­vi­li u RTL-ov show “Ži­vot na vagi”. Su­di­oni­ci pr­ve tri se­zo­ne tvr­de ka­ko im je taj show pro­mi­je­nio ži­vot na­bo­lje i stvo­rio na­vi­ke koje su im pos­ta­le sas­tav­ni dio sva­kod­ne­vi­ce. Pre­ti­lost je veliki pro­blem u ci­je­lom svi­je­tu, a in­for­ma­ci­ja da pro­sječ­na te­ži­na pri­jav­lje­nih kan­di­da­ta če­t­vr­te se­zo­ne “Ži­vo­ta na vagi” iz­no­si 157 ki­lo­gra­ma te da je naj­te­ži kan­di­dat ove se­zo­ne te­žak čak 241,9 ki­lo­gra­ma do­volj­no go­vo­ri da je i Hr­vat­ska su­oče­na s tim pro­ble­mom. Pri­sje­tit će­mo se kan­di­da­ta ko­ji su pos­ti­gli za­vid­ne re­zul­ta­te u showu te nas­ta­vi­li ži­vje­ti pre­ma pra­vi­li­ma ko­ja su u nje­mu usvo­ji­li. Pr­ve se­zo­ne po­bi­je­dio je Spli­ća­nin Ivan Kro­lo ko­ji je pri­je ula­ska u show imao 130 ki­lo­gra­ma, pr­vo va­ga­nje u showu po­ka­za­lo je da ima 128,9 ki­lo­gra­ma, a na zad­njem va­ga­nju imao je 83 ki­lo­gra­ma. Od showa su proš­le dvi­je go­di­ne, a Ivan i da­lje vjež­ba tri-če­ti­ri pu­ta tjed­no, a lje­ti i pli­va te vo­zi bi­cikl. Ka­da je pre­hra­na u pi­ta­nju, priz­na­je da ne bro­ji sva­ku ka­lo­ri­ju jer pu­no vjež­ba. Do­ri­an Crn­ko­vić po­bjed­nik je dru­ge se­zo­ne i u showu se us­pio ri­je­ši­ti vi­ška od 70 ki­lo­gra­ma, a ova emi­si­ja mu je do­ni­je­la sre­ću na lju­bav­nom pla­nu jer se za­lju­bio u kan­di­dat­ki­nju showa Iva­nu Sta­pić. Veliki us­pjeh u showu os­tva­rio je i po­bjed­nik tre­će se­zo­ne Alen Abra­mo­vić ko­ji je iz showa iz­i­šao bo­ga­ti­ji za 150 ti­su­ća ku­na i mr­ša­vi­ji za 86,4 ki­lo­gra­ma. – Pok­lo­nio sam si no­vi ži­vot – re­kao je na­kon po­bje­de 46-go­diš­nji Alen

ko­ji je u show ušao sa 181,3 ki­lo­gra­ma. Ba­lan­si­ra­na pre­hra­na u ko­joj ima dos­ta pro­te­ina i sa­la­te te vo­ća nje­gov je oda­bir i na­kon showa, a osim gu­bit­ka ki­lo­gra­ma show mu je, kao i ve­ći­ni na­tje­ca­te­lja, vra­tio sa­mo­po­uz­da­nje. Od­la­zak na pla­žu ve­ći­ni kan­di­da­ta bi­la je noć­na mora jer su se mo­ra­li su­oča­va­ti s po­gle­di­ma ne­vje­ri­ce i uža­sa, a sa­da je veliki dio njih hra­bri­ji i to im ni­je pro­blem. Sra­ma zbog ski­da­nja u ku­pa­ći kos­tim na­po­kon se ri­je­ši­la i Jo­si­pa Lopac ko­ju smo gle­da­li u tre­ćoj se­zo­ni showa. Ima­la je 146 ki­lo­gra­ma ka­da je po­če­la svo­ju bor­bu u showu ko­ju je na kra­ju i do­bi­la te je iz showa iz­iš­la s 89 ki­lo­gra­ma i ove go­di­ne se na­kon du­ljeg vre­me­na odva­ži­la ski­nu­ti na pla­ži. – Svi vi ko­ji me pro­zi­va­te da se ne sli­kam u ku­pa­ćem kos­ti­mu, da sam kra­va, ruž­na, de­be­la svi­nja ko­ja ni­šta dru­go ne zna ne­go žde­ra­ti, da sam slo­ni­ca ko­ja mora na­ći pri­vat­nog kro­ja­ča jer ne mo­že na­ći ba­dić za se­be, dra­gi mo­ji hej­te­ri, znaj­te da vas ja za­pra­vo ža­lim i ni­šta vam ne za­mje­ram – po­ru­či­la je Je­le­na svi­ma ko­ji su joj se ru­ga­li ka­da je lje­tos obja­vi­la fot­ku s pla­že. Im­pre­siv­nih 40 kg iz­gu­bi­la je u showu 26-godišnja Ni­na Mar­ti­na Kor­bar ko­ja je od naj­deb­lje fa­ze do da­nas iz­gu­bi­la ukup­no 70 ki­lo­gra­ma što joj je, ka­ko ka­že, vra­ti­lo sa­mo­po­uz­da­nje. – Ni­je mi vi­še ni naj­ma­nji pro­blem ski­nu­ti se u ba­dić iako imam ce­lu­lit i vi­šak ko­že, ali znam ko­li­ko sam na­pra­vi­la i da je moj us­pjeh go­lem – rek­la je Mar­ti­na ko­ja i da­lje vjež­ba ka­ko bi odr­ža­la li­ni­ju. Lu­ka Smo­ljo u show je ušao sa 149,8 kg, a na­pus­tio ga je s 85,8 kg i sa­da, ka­že, ima ki­la­žu ko­ju je imao na kra­ju os­nov­ne ško­le. Šest go­di­na ni­je išao na pla­žu, a ove go­di­ne os­lo­bo­dio se sra­ma i ski­nuo. Ga­bri­je­lu Cr­njac u pr­voj se­zo­ni za­vo­lje­li su i kan­di­da­ti i pu­bli­ka. U pr­voj se­zo­ni je sa 183,7 kg bi­la naj­te­ža na­tje­ca­te­lji­ca, u fi­na­lu ima­la je 129 kg, a ukup­no je do­sad iz­gu­bi­la čak 100 ki­lo­gra­ma.

NEVEN VULJANKOVI­Ć Do­sad je bio re­kor­der jer je na pr­vom va­ga­nju imao 240 kg

ALEN ABRA­MO­VIĆ U tre­ćoj se­zo­ni za­hva­lju­ju­ći iz­gub­lje­nih 86,4 kg od­nio je po­bje­du i 150 ti­su­ća ku­na

JO­SI­PA LOPAC Na­kon du­ljeg vre­me­na lje­tos se po­hva­li­la sli­kom s pla­že i 57 kg ma­nje

DO­RI­AN CRN­KO­VIĆ Po­bjed­nik dru­ge se­zo­ne u showu je iz­gu­bio 70kg i pro­na­šao je lju­bav ži­vo­ta Iva­nu Sta­pić GABRIJELA CR­NJAC Osvo­ji­la je sim­pa­ti­je u pr­voj se­zo­ni i pos­ti­gla je veliki us­pjeh jer je smr­ša­vi­la 54 kg

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.