“Ona je inspiriral­a J. Jo

Po­če­la je ple­sa­ti s 19 go­di­na, a kad je pres­ta­la, vo­di­la je žen­sku ban­du ko­ja je dro­gi­ra­la i pljač­ka­la mu­škar­ce

Večernji list - Hrvatska - Ekran - - Sadržaj - Pi­še: Sa­ra Smoj­ver Fo­to­gra­fi­je: Ins­ta­gram, Yo­utu­be Scre­en­shot

Proš­li mje­sec u ki­na je sti­gao du­go­oče­ki­va­ni film “Pre­va­ran­ti­ce s Wall Stre­eta” u ko­jem Jen­ni­fer Lo­pez tu­ma­či glav­ni lik Ra­mo­nu, a šu­ška se da će zbog ulo­ge pas­ti i no­mi­na­ci­ja za Os­car. Na­ime, iza li­ka Ra­mo­ne, pre­ma The Cu­tu, kri­je se ro­bin­hu­dov­ska strip­ti­ze­ta Sa­man­t­ha Bar­bash. Ona, me­đu os­ta­lim, sa­da na­mje­ra­va tu­ži­ti pro­du­cen­te fil­ma i su­sres­ti se s nji­ma na su­du jer, ka­ko ka­že, ni­kad ni­je do­bi­la pra­ved­nu fi­nan­cij­sku kom­pen­za­ci­ju. Film do­mi­ni­ra u pro­da­ji ulaz­ni­ca na ki­no­bla­gaj­na­ma, a ame­rič­kim me­di­ji­ma Sa­man­t­ha tvr­di da se Ra­mo­ni­na ži­vot­na pri­ča do­brim di­je­lom te­me­lji na nje­zi­noj bi­ogra­fi­ji i da za­to ima pra­vo na nak­na­du. Svjet­skoj jav­nos­ti Sa­man­t­ha je za­pa­la za oko ka­da je pri­je dvi­je go­di­ne priz­na­la kriv­nju i glav­nu ulogu u kri­mi­nal­noj ban­di strip­ti­ze­ta ko­ja je dro­gi­ra­la i pljač­ka­la bo­ga­te i ože­nje­ne mu­škar­ce di­ljem New Yor­ka. Na­kon što bi ih dro­gi­ra­le, iz­vuk­le bi iz njih po­dat­ke o kre­dit­nim kar­ti­ca­ma i na­tje­ra­le ih da tro­še bas­nos­lov­ne iz­no­se na sku­pe šam­panj­ce i ple­so­ve u kri­lu pri­je ne­go što bi ih pos­la­le ku­ći nji­ho­vim su­pru­ga­ma. Sma­tra­le su da se ože­nje­ni mu­škar­ci vje­ro­jat­no ne­će ža­li­ti slje­de­će ju­tro kad shva­te da su po­tro

IAKO JE U PO­ČET­KU BI­LA SRET­NA, TRE­NU­TAČ­NO TRA­ŽI GOLEMU FI­NAN­CIJ­SKU ODŠTETU JER JE NJE­ZIN ŽI­VOT BIO FILMSKI PREDLOŽAK

ši­li ma­lo bo­gat­stvo u strip­tiz-klu­bu, a na­kon odre­đe­nog vre­me­na Sa­man­t­ha, ko­ja se pred­stav­lja kao Sa­man­t­ha Foxx, na­pus­ti­la je ples oko šip­ke i od­lu­či­la voditi pre­va­rant­sku ban­du ko­ja je mu­škar­ce ma­mi­la u klub. Pr­vi put za­ple­sa­la je u klu­bu s 19 go­di­na, a klu­bo­vi u ko­ji­ma je po­če­la bi­li su Sco­res Gen­tle­men’s Club i Hus­tlers Club u New Yor­ku. Ve­ći­na nje­zi­nih kli­je­na­ta bi­li su vi­so­ko­ran­gi­ra­ni bro­ke­ri s Wall Stre­eta, a na­kon kra­ha bur­ze, „pre­va­ran­ti­ca­ma“je tre­ba­lo pu­no vi­še tru­da da bi za­ra­đi­va­le ve­lik no­vac. Čak su bi­le u do­go­vo­ru s ne­ko­li­ko strip­tiz-klu­bo­va ko­ji su im ve­li­ko­duš­no uz­vra­ća­li sred­stvi­ma s kar­ti­ca nji­ho­vih me­ta želj­nih do­bre za­ba­ve. Kad bi se smjes­ti­li u pri­vat­nu so­bu u klu­bu, us­li­je­dio bi kok­tel dro­ga zbog ko­jih se kli­jen­ti čes­to ni­su ni sje­ća­li is­pla­će­nih iz­no­sa, a Ro­selyn Keo, jed­na od pri­pad­ni­ca ban­de, za ta­moš­nje me­di­je rek­la je da je to bi­lo po­sve nor­mal­no. – Zvu­či groz­no ka­da ka­žu da smo dro­gi­ra­le ljude. Ali za­is­ta... bi­lo je to po­sve nor­mal­no. Što je nji­ma bi­lo do­dat­nih 20.000 do­la­ra? Ni­smo ih dov­la­či­le s uli­ce. Ima­li su po­vi­jest. Do­la­zi­li su u Hus­tler i bi­li su sprem­ni na par­ty – tvr­di Keo ko­ju u fil­mu, pre­ma svim ka­rak­te­ris­ti­ka­ma, pred­stav­lja Des­tiny. – Vr­lo čes­to bi­la sam na te­le­fo­nu s Ame­ri­can Ex­pre­ssom i po­t­vr­đi­va­la dje­vo­jač­ko pre­zi­me nji­ho­vih maj­ki, zad­nju tran­sak­ci­ju... ra­di­la sam to is­pred njih – rek­la je biv­ša pre­va­ran­ti­ca ko­joj su „part­ne­ri­ce u zlo­či­nu“bi­le Ka­ri­na Pa­suc­ci i Mar­si Ro­sen. Ako se pak zna­lo do­go­di­ti da se net­ko po­tu­ži na na­pla­će­ni iz­nos, ban­da bi im pla­si­ra­la pri­ču o to­me da su ve­li­ko­duš­no da­va­li na­poj­ni­ce svi­ma u klu­bu, no uz po­ru­ke s kom­pro­mi­ti­ra­ju­ćim fo­to­gra­fi­ja­ma za koje nji­ho­vi kli­jen­ti ni­ka­da ne bi htje­li da dos­pi­ju u ru­ke nji­ho­vih bo­ljih po­lo­vi­ca. Pri­ča o pre­va­ran­ti­ca­ma za­vr­ši­la je 2014. na­kon što su pre­kr­ši­le svo­je pravilo o lo­vu na ože­nje­ne. U klub su do­ve­le neo­že­nje­nog kar­di­olo­ga Zya­da Yo­una­na i htje­le mu na­pla­ti­ti čak 135 ti­su­ća do­la­ra za noć za­ba­ve. On je pri­ja­vio da su sred­stva s kar­ti­ce zlo­upo­tri­jeb­lje­na, a „hus­tle­ri­ce“su una­toč to­me nas­ta­vi­le tra­ži­ti is­pla­tu. Slučaj je do­šao i na sud, a su­dac je pre­su­dio u ko­rist na­iv­nog li­ječ­ni­ka. Ta­da su priz­na­le da su ga dro­gi­ra­le i ukra­le mu kar­ti­cu, što je po­kre­nu­lo dalj­nju is­tra­gu newyor­ške po­li­ci­je i ure­da za suz­bi­ja­nje dro­ga. Sa­man­t­hi je iz­re­če­na pe­to­go­diš­nja uvjet­na kaz­na zbog uro­te, na­pa­da i te­ške kra­đe, a Ro­selyn je do­bi­la uvjet­nu na­kon što je priz­na­la te­šku kra­đu i po­ku­šaj na­pa­da. Ka­ri­na i Mar­si do­bi­le su bla­ži „tret­man“pa su vi­ken­de pro­vo­di­le u za­tvo­ri­ma če­ti­ri uzas­top­na mje­se­ca. Ipak, na­kon iz­re­če­ne kaz­ne, Foxx ni­je pres­ta­la s pos­lom! Na­ime, otvo­ri­la je spa cen­tar ko­ji, osim koz­me­tič­kih tret­ma­na, nu­di i plas­tič­ne ope­ra­ci­je. Ina­če, u trav­nju ove go­di­ne Bar­bash je rek­la za New York Post da će po­ku­ša­ti obus­ta­vi­ti obja­vu fil­ma jer joj je “smje­šte­no” i pro­du­cen­ti ni­su do­bi­li pra­va da is­pri­ča­ju nje­zi­nu pri­ču. Ubr­zo na­kon to­ga iz­ja­vi­la je da je po­čaš­će­na što će je glu­mi­ti Jen­ni­fer Lo­pez, ali po iz­la­sku fil­ma pro­mi­je­ni­la je miš­lje­nje i rek­la da bi Car­di B bi­la bo­lji oda­bir za ulogu Ra­mo­ne.

Svo­je­dob­no joj je iz­re­če­na pe­to­go­diš­nja uvjet­na kaz­na zbog uro­te, na­pa­da i te­ške kra­đe

U fil­mu “Pre­va­ran­ti­ce s Wall Stre­eta” Jen­ni­fer Lo­pez tu­ma­či ulogu Ra­mo­ne, či­ja je pri­ča na­dah­nu­ta ži­vo­tom i pos­lo­va­njem Sa­man­t­he Foxx

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.