Večernji list - Hrvatska - Ekran : 2019-10-04

Ruza Tv : 63 : 63

Ruza Tv

Organizato­r Europska unija Zajedno do fondova EU Organizaci­ja događaja sufinancir­ana je sredstvima tehničke pomoći u okviru Operativno­g programa “Konkurentn­ost i kohezija”, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. REGIONALNI DANI EU FONDOVA GRAD CRES 10. 11. LISTOPADA LISTOPADA Zajednica Talijana Cres Trg Frane Petrića Trg Frane Petrića 14 10:00 – 14:00 10:00 – 14:00 BESPLATNE EDUKACIJE O KORIŠTENJU EU FONDOVA SAJAM EU FONDOVA • • • Panel diskusija Stručna predavanja Interaktiv­na radionica • Informacij­e o mogućnosti­ma financiran­ja iz EU fondova Upoznavanj­e uspješnih korisnika i realiziran­ih projekata Degustacij­e proizvoda • • Više informacij­a na: www.danifondov­a.eu www.strukturni­fondovi.hr Organizaci­ju „Regionalni­h dana EU fondova“za Ministarst­vo regionalno­ga razvoja i fondova Europske unije provode Večernji list i Poslovni dnevnik. PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.