DUA LIPA JE NA­ŠA, MA­KAR KUNE I IZBJEGAVAL­E DO­MA­ĆE GLAZ­BE­NI­KE

Večernji list - Hrvatska - Ekran - - Zvucni Zid Hrvoja horvata -

Kra­jem sva­ke go­di­ne za­nim­lji­vo je saz­na­ti ko­ja su naj­pro­da­va­ni­ja do­ma­ća CD iz­da­nja. U ne­ko­li­ko po­s­ljed­njih go­di­na kao fa­vo­ri­ti pro­da­je iz­dvo­ji­li su se Mia Dimšić, pri­je nje Je­le­na Roz­ga, ali i te pro­da­ne nak­la­de od oko 4000 pri­mje­ra­ka bi­le su bro­je­vi­ma da­le­ko iza onih od pri­je sa­mo de­se­tak, pet­na­es­tak go­di­na kad su najprodava­niji domaći al­bu­mi do­se­za­li broj­ke od 30-40 ti­su­ća pro­da­nih pri­mje­ra­ka.

Za­nim­lji­vo mo­že bi­ti sre­di­nom go­di­ne kad se po­ja­ve po­da­ci za po­lu­go­diš­nju inven­tu­ru pro­da­je, kako do­ma­ćih ta­ko i stra­nih auto­ra. Po­ma­lo neo­če­ki­va­no pr­va je po­lo­vi­ca go­di­ne i što se ti­če pro­da­je, a ne sa­mo kre­ativ­nih do­me­ta i ko­men­ta­ra kri­ti­ča­ra, pri­pa­la J.R. Au­gus­tu ko­ji je dr­žao pr­va mjes­ta pro­da­je al­bu­ma s “Dan­ge­ro­us Wa­ters”, a me­đu pr­vih de­set po­peo se i s iz­da­njem “Mur­ky Wa­ters” ko­je je sa­bra­lo nje­go­va tri pret­hod­na EP-ja. Na kra­ju, tj. na polugodišt­u, prema po­pi­su Hr­vat­ske di­sko­graf­ske udru­ge, najprodava­niji domaći al­bum je “Sre­tan put” Mi­je Dimšić. Dru­go mjes­to dr­ži re­iz­da­nje de­bi­tant­skog al­bu­ma gru­pe Ti­me, a J. R. Au­gust tre­ći je s “Dan­ge­ro­us Wa­ters”. I u sek­ci­ji vi­ni­la po­bi­je­di­lo je re­iz­da­nje Ti­mea iz 1972., te go­di­ne ti­ska­no u sa­mo 500 pri­mje­ra­ka. Čak i tu je J.R. Au­gust pro­šao od­lič­no jer je nje­gov vi­nil “Dan­ge­ro­us Wa­ters” po­lo­vi­com go­di­ne sve­ukup­no dos­pio na dru­go mjes­to po­pi­sa pro­da­je. Što se ti­če ino­zem­nih iz­da­nja, si­tu­aci­ja je za­nim­lji­va. Ia­ko ne pos­to­je eg­zak­t­ne broj­ke pro­da­je, na lis­ti naj­pro­da­va­ni­jih ino­zem­nih iz­da­nja za pr­vu po­lo­vi­cu 2020. kod nas vo­di Dua Lipa s al­bu­mom “Fu­tu­re Nos­tal­gia”. Što je najbolje, mla­đah­na pop-zvi­jez­da po­ri­jek­lom iz Ko­so­va naš­la se u druš­tvu pr­vih 15 u ko­jem su, osim mla­de Bil­lie Ei­lish i Har­ryja Style­sa, re­dom auto­ri-ve­te­ra­ni Le­onard Co­hen, Nick Ca­ve & The Bad Se­eds, Bru­ce Sprin­g­s­te­en i Bob Dylan, Pe­arl Jam, sa zad­njim al­bu­mi­ma pri­klju­či­le su se i La­na Del Ray i Lady Ga­ga, pa za­tim Ne­il Yo­ung, Fle­etwo­od Mac, Red Hot Chi­li Pep­pers i Pink Floyd sa sta­rim bes­t­se­le­ri­ma ko­ji, či­ni se, i ne si­la­ze s po­pi­sa. Kod ino­zem­nih ime­na ipak pos­to­je ne­ke slič­nos­ti iz­me­đu nji­ho­ve po­pu­lar­nos­ti kod nas s onom u svi­je­tu, pa je ta­ko Dua Lipa i va­ni pr­vak se­zo­ne po ne­ko­li­ko pa­ra­me­ta­ra. Pri­mje­ri­ce, nje­zin singl “Don’t Start Now” objav­ljen kra­jem 2019., u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji ni­je dos­pio na pr­vo mjes­to sin­glo­va, tri tjedna bio je na dru­goj po­zi­ci­ji, ali se na bri­tan­skoj top10 ljes­tvi­ci za­dr­žao ukup­no 25 tje­da­na, naj­du­lje u povijesti za bi­lo ko­ju bri­tan­sku žen­sku zvi­jez­du. I nje­zin al­bum “Fu­tu­re Nos­tal­gia”, s ko­jim je če­ti­ri tjedna bi­la na pr­vom mjes­tu ljes­tvi­ce, na sed­mom je mjes­tu ukup­ne po­lu­go­diš­nje pro­da­je u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji. I u Ir­skoj je “Fu­tu­re Nos­tal­gia” naj­u­pješ­ni­ji al­bum pr­ve po­lo­vi­ce go­di­ne, s ko­jim je u Ir­skoj pro­ve­la tri tjedna na vr­hu pro­da­je, dok je na stre­aming ser­vi­si­ma naj­slu­ša­ni­je iz­da­nje 2020. Kod nas, kako po­ka­zu­je Air­play Ra­dio Chart lista ra­dij­skih us­pješ­ni­ca, u po­s­ljed­njih 20 tje­da­na Dua Lipa se na vrh naj­e­mi­ti­ra­ni­jih ra­dij­skih ime­na po­pe­la 14 pu­ta, pa se i tre­ći put naš­la na vr­hu služ­be­ne ra­dij­ske lis­te sa sin­glom “Physi­cal”, za­jed­no sa sin­glo­vi­ma “Blin­ding Lig­h­ts” gru­pe The We­ek­nd i “Stu­pid Lo­ve” Lady Ga­ge na tre­ćem mjes­tu. Uz to, služ­be­ni po­da­ci go­vo­re da tri naj­po­pu­lar­ni­je pje­sme na ra­dij­skim sta­ni­ca­ma ima­ju naj­ma­nje dvos­tru­ko ve­ću pri­sut­nost u od­no­su na sin­glo­ve od če­t­vr­tog do sto­tog mjes­ta. Ili, kako za­klju­ču­ju u Air­play Ra­dio Char­tu, Dua Lipa se tre­nu­tač­no u Hr­vat­skoj “po­na­ša” po­put do­ma­ćeg iz­vo­đa­ča. Čak i bo­lje, jer je pri­je ovih 14 pr­vih mjes­ta 17 tje­da­na bi­la pr­va na po­pi­su naj­e­mi­ti­ra­ni­jih pje­sa­ma u su­rad­nji s Cal­vi­nom Har­ri­som i pje­smom “One Kiss”, a na hr­vat­skom De­eze­ru zas­tup­lje­na je s tri sin­gla me­đu 10 “naj­stre­ama­ni­jih” pje­sa­ma. Ukrat­ko, Lipa je na­ša, ma­kar kune i izbjegaval­e do­ma­će glaz­be­ni­ke.

NA POLUGODIŠT­U 2020. DUA LIPA IMA NAJPRODAVA­NIJI STRANI AL­BUM KOD NAS, A MIA DIMŠIĆ NAJPRODAVA­NIJI DOMAĆI AL­BUM

Dua Lipa na­pra­vi­la je je­dan od naj­ve­ćih pro­bo­ja kod nas i u svi­je­tu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.