Te­le­no­ve­le, sa­pu­ni­ce, se­ri­je...

NO­VA TV Di­je­te

Večernji list - Hrvatska - Ekran - - Zvucni Zid Hrvoja horvata -

EPIZODA 24

Ha­san pri­hva­ća Ali Ke­ma­lov po­ziv na ve­če­ru. Dok ve­če­ra tro­ji­ce bra­će za­vr­ša­va ne­ugod­nim iz­ne­na­đe­njem, Ha­san će vi­dje­ti pra­va li­ca bra­će ko­ju je tek pro­na­šao. Kad Ha­sa­no­va čež­nja za bra­ćom za­vr­ši ne­po­volj­no, i Ak­čin se

svi­jet iz­o­kre­ne na­glav­ce.

EPIZODA 25

Dok je Emi­ne, ko­ja zna is­ti­nu, u šo­ku zbog sve­ga što se do­go­di­lo, maj­ka i kći Ha­sa­no­va dje­da Ra­ma­za­na saz­na­ju još jed­nu taj­nu o Asi­ji­noj proš­los­ti. Asi­je je do­bra­no stje­ra­na u kut. Mis­le­ći da si­na Mu­ra­ta šti­ti od zlo­či­na ko­ji

EPIZODA 26

Kad Asi­je od­lu­či pre­uze­ti kriv­nju i spa­si­ti Ha­sa­na, već je kas­no. Ha­sa­na je zas­li­je­pio bi­jes, sto­ji pred Asi­je po­vri­je­đen i lju­tit.

EPIZODA 27

Ha­san, ko­jeg su bra­ća ne­pra­ved­no op­tu­ži­la, sa­da će dvo­ji­cu bra­će me­đu­sob­no sta­vi­ti na kuš­nju. Dok Ali Ke­mal, saz­nav­ši da je Mu­rat pra­vi kri­vac, mo­ra iz­a­bra­ti iz­me­đu is­ti­ne i prav­de, Ak­ča je od Emi­ne saz­na­la da je Ha­san ne­vin.

EPIZODA 28

Od sa­da je Ak­či­no mjes­to uz Ha­sa­na. No Ha­sa­no­vo je sr­ce slom­lje­no i ne­će ga bi­ti la­ko uvje­ri­ti. Ve­li­ki obra­čun ko­ji se do­go­di me­đu nji­ma za­vr­ša­va na na­čin ka­kav Ak­ča ni­je mo­gla ni za­mis­li­ti. Dok Ak­ča i Ha­san sta­ju pred ma­ti­ča­ra, Ak­ča od vo­lje­nog mu­škar­ca još kri­je jed­nu ve­li­ku is­ti­nu.

Li­li saz­na da se So­fia dru­ži­la s ne­kim mom­kom či­je ime po­či­nje s J. Ro­san­ge­la ko­ri Je­nif­fer i pri­mje­ću­je da Bo­le ne­ma kod ku­će. Jo­na­tas i Flo­ri­sval odlaze tra­ži­ti Bo­lu. Na­la­ze ga s Cas­cu­dom. Flo­ri­sval pri­pri­je­ti Cas­cu­du da ne smi­je pri­la­zi­ti nje­go­voj obi­te­lji. Ar­t­hur se pri­sje­ća pu­to­va­nja u Aus­tra­li­ju. Po­zo­ve Ca­ro­li­nu da su­bo­tu pro­ve­du sku­pa, ali ona ga od­bi­je.

EPIZODA 32

Jo­jo se ra­du­je jer je ta­ta do­nio li­jek. Eli­za ot­kri­je da su to bom­bo­ni, a ne li­jek. Le­ila ode sa Jo­na­ta­som u Cu­ri­ci­cu na ru­čak. Fa­bin­ho na­zo­ve Le­ilu i ni­je mu dra­go jer je sa Jo­na­ta­som. Jo­jo gur­ne Eli­zu u mo­re, a Ar­t­hur je spa­si jer je ne­pli­va­či­ca. Ca­ro­li­na ša­lje ne­ća­ke da ku­pe “em­pa­na­de” u Hu­go­vu ba­ru. Hu­go to saz­na i od­lu­či joj ih osob­no dos­ta­vi­ti.

EPIZODA 33

Ci­da po­t­vr­di Jo­na­ta­su da Eli­za ni­je u ve­zi s Ar­t­hu­rom. Na­ta­shu iz­ne­na­di Jo­jo­ino pris­toj­ni­je po­na­ša­nje. Ca­ro­li­na naj­a­vi da će u idu­ćem kru­gu na­tje­ca­nja is­pi­ti­va­ti po­na­ša­nje na­tje­ca­te­lji­ca. Pi­etro shva­ća da ti­me že­li iz­ba­ci­ti Eli­zu. Ca­ssan­dra mo­li pri­ja­te­lji­ce da joj po­mog­nu iz­ba­ci­ti su­par­ni­cu. Ar­t­hur sma­tra da je već po­bi­je­dio na na­tje­ca­nju. Max mu ka­že da u idu­ćem kru­gu ži­ri pra­ti po­na­ša­nje kan­di­dat­ki­nja. Ar­t­hur se na­lju­ti i od­la­zi raz­go­va­ra­ti s Ca­ro­li­nom.

EPIZODA 34

Ca­ro­li­na ugle­da Ar­t­hu­ra i Na­ta­shu u res­to­ra­nu. Op­tu­ži ga da sa­bo­ti­ra na­tje­ca­nje jer je Na­ta­sha čla­ni­ca ži­ri­ja i ne bi tre­ba­la ve­če­ra­ti s nji­me. Ca­ro­li­nu raz­lju­ti spoz­na­ja da je re­kao Na­ta­shi za nje­zi­nu trud­no­ću. Ca­ssan­dra mo­li De­bo­ru da ode s njom na fa­kul­tet kako bi naš­la ne­što u la­bo­ra­to­ri­ju či­me bi mo­gla na­šte­ti­ti Eli­zi. De­bo­ra joj da­je sred­stvo za us­pav­lji­va­nje ko­je Ca­ssan­dra od­lu­či is­pro­ba­ti na ocu. Flo­ri­sval go­vo­ri Ca­ro­li­ni da su mu­škar­ci žr­tve svo­jih že­na kad je u pi­ta­nju očins­tvo. Cas­cu­do uba­ci svo­je stva­ri u Je­nif­fe­rin ruk­sak. Wes­ley se pre­pi­re s nji­me. Ar­t­hur pri­pre­ma Eli­zu za na­tje­ca­nje.

EPIZODA 35

Ja­caré ka­že da će pre­ko Eli­ze do­ći do Jo­na­ta­sa. Ca­ro­li­na mo­li Lu da do­tje­ra Le­ilu i Ja­ma­icu. Le­ila se pro­ti­vi. Ca­ro­li­na priz­na Pi­etru da se bo­ji na­pra­vi­ti test na trud­no­ću. Eli­za vjež­ba za idu­ći krug na­tje­ca­nja. Ca­ssan­dra se pri­pre­ma za tu pri­red­bu. Ca­ro­li­na je na­zo­ve, a ona joj ka­že da zna kako po­ra­zi­ti Eli­zu. Lur­din­ha se na­me­će Hu­gu. Jo­na­tas se pri­pre­ma za rad na pri­red­bi.

se po­ku­ša po­mi­ri­ti s Le­ilom.

EPIZODA 4

Men­tor, ko­je je nas­li­je­dio 2 mi­li­ju­na do­la­ra, po svom advo­ka­tu Ri­zva­nu ša­lje HD ka­me­ru. Me­đu­tim, ka­me­ra mu je ukra­de­na. U Sa­ra­je­vo do­la­zi Čom­be­tov brat Ku­fe.

EPIZODA 5

Bu­rek do­la­zi u stu­dio Akord kako bi s Fa­ru­kom do­go­vo­rio prob­no sni­ma­nje za seriju. Da bi or­ga­ni­zi­rao sni­ma­nje nedostaje mu sa­mo jed­na sit­ni­ca – HD ka­me­ra.

EPIZODA 6

U Da­mi­ro­voj or­di­na­ci­ji po­mi­je­ša­li su se me­di­cin­ski kar­to­ni te, gre­škom, umjes­to da pa­ci­jen­ti­ci po­ve­ća gru­di, Da­mir ih sma­nji. Pod pri­jet­nja­ma nje­zi­na su­pru­ga, bje­ži i skri­va se u La­di­noj so­bi, (u ko­joj ona spa­va) igrom slu­ča­ja gol.

EPIZODA 7

Bar­ba­ra i Da­mir že­le ob­no­vi­ti svo­ju ve­zu te, da bi do­ka­za­la da se pro­mi­je­ni­la, Bar­ba­ra pre­uzi­ma na se­be odr­ža­va­nje ku­će.

EPIZODA 8

Fa­ruk i Bu­rek po­či­nju sni­ma­ti pi­lot-epi­zo­du sa­pu­ni­ce.

EPIZODA 72 EPIZODA 73 EPIZODA 74

i Di­ani.

EPIZODA 75 EPIZODA 76

Di­ana odu­šev­lje­nom bi­sku­pu re­ci­ti­ra nje­go­ve pje­sme, a Mi­le ne­pres­ta­no is­ti­če Mir­ka kao or­ga­ni­za­to­ra sku­pa. Ka­ta­ri­na i To­mis­lav pris­ta­ju po­mo­ći Kre­ši, što on is­ko­ris­ti za svoj plan.

Mir­ko je i da­lje lju­tit na Mi­lu i Sti­pu i zah­ti­je­va od njih da se is­pri­ča­ju bi­sku­pu. Bu­du­ći da je na­kon bu­đe­nja iz ne­svi­jes­ti don An­te na­išao na ne­ra­zu­mi­je­va­nje kod bi­sku­pa ko­ji Oš­trov­ča­ni­ma ni­šta ne za­mje­ra i, za­pra­vo ih hva­li,

od­lu­či po­seg­nu­ti za ra­di­kal­nim mje­ra­ma.

Kre­ši je Uskok na vra­tu, a Ka­ta je uci­je­nje­na od stra­ne don An­te – ne po­t­vr­di li da je bi­la s Mir­kom, USKOK do­la­zi po Kre­šu. Zbog to­ga Ka­ta po­t­vr­đu­je bi­sku­pu da je mu­ti­la s Mir­kom, Mir­ko do­bi­va pre­mje­štaj, don An­te no­vu žu­pu. Sti­pe gu­šta u či­ta­nju “soč­nog” pi­sma, on i Mi­le se ce­re­ka­ju i uhva­ti ih Da­mir ko­ji pu­ca od lju­bo­mo­re te pi­sma po­ka­že Jo­si­pu

Proš­lo je ne­ko­li­ko da­na. Ci­je­lo se­lo je uz­bu­đe­no jer mo­ra­ju oda­bra­ti no­vog čla­na od­bo­ra i no­vog pred­sjed­ni­ka. Bar­ba­ra je na­kon ci­je­le eska­pa­de iz­ba­če­na iz od­bo­ra. Čak je se i vlas­ti­ta kćer odrek­la. Re­na­ta do­la­zi u Oš­tro­vac i zah­ti­je­va da je odve­du Kre­ši. Ka­ta­ri­na je is­pr­va oprez­na, ali ipak se smi­lu­je i za­mo­li Da­mi­ra

da odve­de Re­na­tu u Kre­ši­no skro­vi­šte.

Sve­to rje­ša­va Di­anin ile­gal­ni fri­ze­raj u ku­ći, a ne pos­lo­va­nje bir­ti­je, a Bar­ba­ra kao no­vo­pe­če­na do­pis­ni­ca Gos­pić­kog lista, gu­ra nos svug­dje i sve pre­rev­no za­pi­su­je u ro­kov­nik.

Sti­pe i Mi­le mah­ni­to uk­la­nja­ju ar­hi­vu od­bo­ra i dok se rje­ša­va­ju do­ka­za, USKOK im po­ku­ca

na vra­ta.

EPIZODA 77

Sve­to ot­kri­va da se Kre­šo kri­je kod Mir­ka te ih pod pri­jet­njom pu­škom vo­di kod se­be ku­ći. Re­na­ta mu ta­da da ne­mo­ral­nu po­nu­du – po­bri­nut će se da Tom i Ke­ti is­pad­nu iz opo­ru­ke, ako im Sve­to po­mog­ne da po­bjeg­nu i od ukup­nog im iz­no­sa da sto ti­su­ća eura. Kre­šo se pro­ti­vi. Sve­to no­vi pri­jed­log iz­no­si Mi­li i Sti­pi – 900 ti­su­ća ide se­lu, ako Sve­to pos­ta­ne pred­sjed­nik od­bo­ra.

EPIZODA 78

Ka­ta­ri­na i To­mis­lav pris­ta­ju po­mo­ći Kre­ši, što on is­ko­ris­ti za svoj plan i za­tvo­ri ih u na­pu­šte­noj se­oskoj ku­ći. Ka­ta­ri­na je iz­van se­be od bi­je­sa zbog Kre­ši­ne iz­da­je. Kre­šo se gri­ze, ali ih ne pu­šta van. Ka­da ih Da­mir us­pi­je iz­ba­vi­ti, Ka­ta­ri­na tra­ži Kre­šu da mu se osve­ti...

Di­va HRT//12.25, pon – pet Di­je­te NO­VA TV // 18.15, pon – pet

je po­či­nio, okriv­ljen je nje­zin dru­gi sin Ha­san.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.