ASTROANALI­ZA

Večernji list - Hrvatska - Ekran - - Nova Tv | Lud, Zbunjen, Normalan | Kud Puklo Da Pu - An­đel­ke Su­ba­šić WWW.ANDELKASUB­ASIC.COM

Pr­va da­ma Ame­ri­ke je po svo­joj funk­ci­ji ujed­no i pr­va da­ma svijeta, zbog utje­ca­ja ko­ji SAD i nje­zin pred­sjed­nik ima­ju u svi­je­tu. U po­čet­ku se či­ni­lo da će bi­ti u sje­ni na­met­lji­vog i sa­mo­do­pad­nog pred­sjed­ni­ka Do­nal­da Trum­pa, ali mno­gi su uvi­dje­li da Me­la­nia ima sna­žan po­nos, sve ra­di u ve­li­kom sti­lu i usu­di se pri­hva­ti­ti iz­a­zo­ve. Ona je prak­tič­no-kre­ativ­na, pa sto­ga iz sva­ke si­tu­aci­je od­nos­no iz­a­zo­va iz­vu­če najbolje za se­be. Zbog utje­ca­ja Sa­tur­na na Sun­ce, ona od djetinjstv­a že­li bi­ti net­ko i ne­što, jer ta­da nje­zi­na po­seb­nost ni­je bi­la pre­poz­na­ta, ni pri­hva­će­na, ni po­dr­ža­na. Nje­zin je iden­ti­tet sto­ga vr­lo kon­tro­li­ran. Ona zna se­be ogra­ni­či­ti i ima ja­ku sa­mo­kon­tro­lu. Me­la­nia se os­la­nja is­klju­či­vo na se­be i kroz vlas­ti­to is­kus­tvo je stje­ca­la sa­mo­po­uz­da­nje. Dis­kret­na je. Po­uz­da­na je i lo­ja­na oso­ba. Ima jed­nu ma­sku prema va­ni ko­ja je šti­ti. Lju­de iz­ne­na­di svo­jim hu­mo­rom ko­ji je za­pra­vo iro­ni­ja. ako du­go će do­bro iz­gle­da­ti jer nje­gu­je svo­je ti­je­lo, a ka­rak­te­ri po­put nje­zi­nog su du­go­vječ­ni. Osim to­ga, ja­ko je važ­no re­ći da Me­la­nia

Ji­ma na­gla­še­ne pos­lov­ne spo­sob­nos­ti i da od­lič­no ras­po­la­že nov­cem. Ona ima mu­ški ka­rak­ter u pre­kras­nom žen­skom ti­je­lu. Upor­na je, iz­dr­ž­lji­va je i zna što že­li. Me­la­nia se iz­vr­s­no no­si s te­škim ka­rak­te­rom svo­ga su­pru­ga. On na nju pro­ji­ci­ra sve vlas­ti­te sla­bos­ti i ogra­ni­če­nja. S dru­ge stra­ne, Trum­pa priv­la­či tak­va hlad­ni­ja že­na, ko­ja dr­ži dis­tan­cu, ko­ja ne tra­ži ve­li­ke iz­lje­ve emo­ci­ja i ko­ja mo­že amor­ti­zi­ra­ti sva nje­go­va agre­siv­na sta­nja (ak­tiv­nu i pa­siv­nu agre­si­ju), ko­ja je lo­jal­na i u tre­nu­ci­ma ka­da ga mr­zi. Me­la­nia zna ig­no­ri­ra­ti su­pru­ga i ti­me nad njim ima moć. Nju priv­la­či hla­dan, sta­ri­ji mu­ška­rac ko­ji joj omo­gu­ću­je luk­su­zan na­čin ži­vo­ta. Ovak­va te­ška kom­bi­na­ci­ja du­go tra­je, sve dok se pod­či­nje­ni part­ner (u ovom slu­ča­ju Me­la­nia) u pot­pu­nos­ti ne is­cr­pi u tom part­ner­skom od­no­su. Pr­va da­ma Ame­ri­ke ne da se smes­ti i nas­tav­lja eta­bli­ra­ti svo­je ime i svo­ju osob­nost, svoj čvr­sti ka­rak­ter, po­ka­zu­ju­ći da je upra­vo tak­va po­treb­na Trum­pu, ne to­li­ko kao po­dr­ška već kao ko­rek­tiv nje­go­ve ego­cen­trič­nos­ti i ne­po­uz­da­nos­ti. Od­no­si u obi­te­lji ni­su do­bri, ali ona se zna pos­ta­vi­ti i za­lo­ži­ti za se­be.

ME­LA­NIA TRUMP 26.4.1970.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.