UTJE­CAJ MARSA

Večernji list - Hrvatska - Ekran - - Nova Tv | Lud, Zbunjen, Normalan | Kud Puklo Da Pu -

Kako će čak do 7. si­ječ­nja 2021. go­di­ne Mars “bo­ra­vi­ti” u zna­ku Ov­na ko­jim vla­da, u na­pe­tom od­no­su s Ju­pi­te­rom i Sa­tur­nom ko­ji “bo­ra­ve” u Jar­cu, do­bro je i uput­no pro­uči­ti što vi­še o ener­gi­ji tog pla­ne­ta. To će pri­do­ni­je­ti ra­zu­mi­je­va­nju utje­ca­ja te ener­gi­je na po­na­ša­nje ljudi, na uz­ro­ke i po­s­lje­di­ce do­ga­đa­ja oko nas, na po­ten­ci­jal­ne kon­flik­te i opas­nos­ti na­šeg dje­lo­va­nja. Uči­ni­mo to u ne­ko­li­ko nas­ta­va­ka, a ovaj je pr­vi u ni­zu. Mars obi­la­zi oko Sun­ca 687 da­na na uda­lje­nos­ti od 208 do 228 mi­li­jar­di km. Poz­nat je još iz an­tič­kih vre­me­na te je u rim­skoj mi­to­lo­gi­ji sim­bo­li­zi­rao bo­ga ra­ta, si­na Ju­pi­te­ra i Ju­no­ne, a u grč­koj mi­to­lo­gi­ji na­zi­vao se Ares. Za­nim­lji­vo je da je u rim­skoj re­li­gi­ji bio znan kao bog pro­lje­ća pa oda­tle i na­ziv ožu­jak (u ko­jem pro­lje­će služ­be­no za­po­či­nje) – Mart, la­tin­ski Mar­ti­us. Dan ko­ji mu je do­di­je­ljen je uto­rak, ta­li­jan­ski mar­te­di, od­nos­no, lat. di­es Mar­tis (Mar­sov dan) – utor­kom je do­bro za­po­či­nja­ti s tje­lo­vjež­bom, po­du­zi­ma­ti ini­ci­ja­ti­vu i sl. U Sun­če­vu sus­ta­vu Mars je 4. pla­net po ve­li­či­ni, ma­nji je od Zem­lje, a u as­tro­lo­gi­ji ga sim­bo­li­zi­ra kop­lje iz­nik­lo iz kru­ga, što pred­stav­lja ma­te­ri­ju kao iz­raz du­ha. To je pla­net ko­ji go­vo­ri o čis­toj ljud­skoj ener­gi­ji, a ener­gi­ju mo­že­mo di­je­li­ti na fi­zič­ku, emo­ci­onal­nu, du­hov­nu, sek­su­al­nu, pa nam on naj­vjer­ni­je opi­su­je s ko­li­ko ener­gi­je po­je­di­nac nas­to­ji po­t­vr­di­ti sa­mo­ga se­be te objaš­nja­va na­čin na ko­ji se pos­ti­že že­lje­no. Mars svje­do­či o vo­lji po­je­din­ca za pos­ti­za­njem ci­lje­va, o po­tre­bi za tje­les­nim uz­bu­đe­nji­ma, o na­go­ni­ma, ak­tiv­noj ener­gi­ji, us­traj­nos­ti itd. Za že­ne je Mars odraz mu­škar­ca, zna­či, go­vo­ri ko­ji im je tip mu­škar­ca naj­priv­lač­ni­ji, dok mu­škar­ci­ma sim­bo­lič­ki opi­su­je ko­li­ko su ero­tič­ni, uvjer­lji­vi, pa je na ne­ki na­čin Mars po­ve­zan s mu­škim egom. Pla­net je to pre­pun ener­gi­je, na osob­nom pla­nu pred­stav­lja hra­brost, ljut­nju, bi­jes, en­tu­zi­ja­zam. Ta­ko­đer, vla­da mi­ši­ći­ma, mu­škim spol­nim or­ga­ni­ma, cr­ve­nim krv­nim zrn­ci­ma, no­som i gla­vom op­će­ni­to. Ener­gi­ja mo­že bi­ti kons­truk­tiv­na ili des­truk­tiv­na. Pri­je sve­ga je to va­ša tje­les­na ener­gi­ja, ini­ci­ja­ti­va, adre­na­lin, bor­be­nost. Pred­stav­lja hra­brost, di­na­mič­nost, ini­ci­ja­ti­vu, neo­vis­nost i en­tu­zi­ja­zam, ali i nes­trp­lji­vost, iri­ti­ra­nost, ljut­nju. Na glo­bal­nom pla­nu go­vo­ri o okrut­nos­ti, ra­tu, ne­sre­ća­ma i na­si­lju, bi­je­su, agre­si­ji i des­truk­ci­ji. Čak se i ne­sre­će i na­si­lje dje­lo­mič­no pri­pi­su­ju Mar­su, po­put na­ših na­go­na i zah­tje­va, npr. sek­su­al­ni na­gon, kao i na­či­na da ih iz­ra­zi­mo. Pri­sut­nost Marsa ubr­za­va sve pro­ce­se. Ako se ener­gi­ja Marsa pre­du­go po­ti­sku­je (po­put ljut­nje i frus­tri­ra­nos­ti), po­s­lje­di­ce mo­gu bi­ti dra­ma­tič­ne. Ka­da na vri­je­me iz­ba­ci­te po­tis­nu­tu ljut­nju i bi­jes, ta­da ste se ri­je­ši­li stre­sa na vri­je­me umjes­to da ga na­kup­lja­te u or­ga­niz­mu. Nje­go­ve ener­gi­je i utje­ca­ji da­ju nam tje­les­ni im­puls ko­ji nas na­vo­di na pre­tje­ra­no iz­ba­ci­va­nje ener­gi­je, što mo­že do­ves­ti do po­vre­da, po­sje­ko­ti­na, opek­li­na i sl. Sve­jed­no se u to vri­je­me osje­ća­mo tje­les­no ja­či pa ne slu­ša­mo upo­zo­re­nja i pos­ta­je­mo neo­prez­ni­ji. Utje­caj tra­je ot­pri­li­ke tje­dan da­na, a u pre­la­sku pre­ko Ju­pi­te­ra i Ura­na (u ovom slu­ča­ju je ma­lo opas­ni­ji za po­vre­de) iz­u­zet­no po­go­du­je spor­ta­ši­ma. Mars pred­stav­lja vo­lju, že­lju i strast za ži­vo­tom. On je vječ­na tež­nja za osva­ja­njem ži­vo­ta i za­to mu je pri­rod­no bo­ri­ti se, ra­di­ti, “ra­to­va­ti’”, bi­ti ak­ti­van. Iz­a­zov mu je smi­sao pa pre­pre­ke že­li sav­la­da­ti. To je va­ša sna­ga, ener­gi­ja i hra­brost. Ne vo­li mir ni sta­tič­nost.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.