POZNATI HRVATI NA PLAŽI

Večernji list - Hrvatska - Ekran - - Sadržaj - Pi­še: Iva­na Ca­re­vić Fo­to­gra­fi­je: Ins­ta­gram

Se­zo­na ljet­nih go­diš­njih od­mo­ra u pu­nom je je­ku pa i na­ši poznati uži­va­ju u da­ni­ma od­mo­ra i ša­lju nam raz­gled­ni­ce s ja­dran­ske oba­le. Ve­ći­na njih ima svo­je ljet­ne oaze po dal­ma­tin­skim gra­do­vi­ma i oto­ci­ma i ne skri­va­ju ko­li­ko gu­šta­ju u li­je­pim sun­ča­nim da­ni­ma, mor­skim uži­van­ci­ja­ma, ali i či­nje­ni­ci što ove go­di­ne na­ša oba­la ne vr­vi od tu­ris­ta. Ana Ma­ras Har­man­der lje­to pro­vo­di na Vi­su sa su­pru­gom i si­nom, na ovom oto­ku uži­va i Slavko Sobin, a ta­mo je bi­la i Vik­to­ri­ja Ra­đa s obi­te­lji. Vo­di­te­lji­ca Je­le­na Le­šić je na Lo­ši­nju, dok se glu­mi­ca Eci­ja Oj­da­nić sta­ci­oni­ra­la u Klja­ci­ma kod ro­di­te­lja, a Maja Šu­put spa­ja ugod­no s ko­ris­nim i od­ma­ra se ta­mo gdje je po­sao odve­de. Anu Ruc­ner mo­že­te sres­ti na Pa­gu, Snje­ža­nu Me­hun u Kar­lo­ba­gu, dok blo­ge­ri­ca i in­flu­en­ce­ri­ca Sa­nja Ko­vač is­tra­žu­je lje­po­te na­še oba­le i bi­la je u Spli­tu, Tro­gi­ru, Mur­te­ru, Opa­ti­ji....

ANA MA­RAS HAR­MAN­DER Osmi­jeh na li­cu na­še glu­mi­ce zna­či sa­mo jed­no – uži­va na omi­lje­nom joj Vi­su u druš­tvu su­pru­ga i si­na

SLAVKO SOBIN Krat­ki go­diš­nji od­mor sa svo­jim će lju­bim­ci­ma pro­ves­ti na oto­ci­ma, a ka­že da na od­mo­ru ima mjes­ta sa­mo za ljen­ča­re­nje

JE­LE­NA LE­ŠIĆ Lo­šinj je nje­zin dru­gi dom ka­mo se vra­ća sva­kog lje­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.