MAJA CIGLENEČKI U SLATKOM IŠČEKIVANJ­U

Maja Ciglenečki već je go­di­nu da­na jed­no od za­štit­nih li­ca emisije “Do­bro ju­tro Hr­vat­ska”, ali usko­ro će na­pra­vi­ti pa­uzu

Večernji list - Hrvatska - Ekran - - Sadržaj -

Sim­pa­tič­no li­ce Ma­je Ciglenečki gle­da­te­lji ju­tar­njeg pro­gra­ma HTV-a već do­bro zna­ju. Usko­ro će bi­ti go­di­nu da­na ot­ka­ko se pri­dru­ži­la vo­di­telj­skoj eki­pi emisije ‘Do­bro ju­tro, Hr­vat­ska’. For­mat je to ko­ji Ma­ji od­lič­no le­ži pa će mno­ge, ba­rem na pr­vu, ras­tu­ži­ti vi­jest o Ma­ji­nom pri­vre­me­nom od­la­sku s televizije. Vo­di­te­lji­ca će u pro­sin­cu na svi­jet do­ni­je­ti svog dru­gog si­na če­mu se svi ne­iz­mjer­no ve­se­le, a kako je bi­ti trud­ni­ca u vre­me­nu ko­ro­na­vi­ru­sa, pa­da­ju li joj te­ško ra­no­ju­tar­nja us­ta­ja­nja, po če­mu će naj­vi­še pam­ti­ti svoj po­vra­tak na HRT i pr­vu go­di­nu ra­da na emi­si­ji ‘Do­bro, ju­tro Hr­vat­ska’, Maja je ot­kri­la u raz­go­vo­ru za Ve­čer­nji list.

U ruj­nu će bi­ti go­di­na da­na ot­ka­ko ste se pri­dru­ži­li vo­di­telj­skoj eki­pi emisije ‘Do­bro ju­tro. Hr­vat­ska’. Po če­mu će­te naj­vi­še pam­ti­ti pr­vu go­di­nu na HRT-u?

Pr­vi su­sret s HRT-om ima­la sam pri­je de­se­tak go­di­na ra­de­ći na emi­si­ja­ma vanj­ske pro­duk­ci­je. Na­kon to­ga, kao no­vi­nar­ka i re­por­ter­ka ima­la sam za­do­volj­stvo ra­di­ti u re­dak­ci­ji emisije „Ži­vot je li­jep” ured­ni­ka Da­ni­je­la Des­po­ta od 2015. go­di­ne. Us­li­je­dio je ured­nič­ko-vo­di­telj­ski an­ga­žman na Ra­dio Slje­me­nu, pa od ruj­na proš­le go­di­ne an­ga­žma­ni na HRT-u 2 i emi­si­ji „Do­bro ju­tro, Hr­vat­ska”.

Ia­ko ovo ni­je mo­ja pr­va go­di­na na HRT-u, svakako ću je pam­ti­ti po sjaj­noj do­bro­doš­li­ci ko­le­ga u mo­jim no­vim re­dak­ci­ja­ma, pr­vom su­sre­tu s ve­li­kim bro­jem dra­gih i sr­dač­nih ljudi, iz­a­zo­vi­ma ko­ji­ma se i da­lje ve­se­lim iz da­na u dan te po­zi­tiv­noj i po­ti­caj­noj at­mo­sfe­ri.

Kako iz­gle­da vaš dan kad vo­di­te emi­si­ju? Pa­da li vam te­ško ra­no us­ta­ja­nje?

Ra­no us­ta­ja­nje naj­te­že mi je pa­da­lo dok sam ra­di­la sa­mo jed­nu ju­tar­nju ših­tu tjed­no (na Ra­dio Slje­me­nu). Sa­da ra­dim 3-4 ju­tar­nje i jed­nu pos­li­je­pod­nev­nu, ta­ko da po­lo­vi­cu tjedna us­ta­jem vr­lo ra­no pa sam se pri­vik­nu­la na ta­kav ri­tam. Rad­na ju­tra do­no­se slo­bod­na pos­li­je­pod­ne­va, što svakako ima pred­nos­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.