REPER KO­JI STALNO ŠOKIRA AMERIKU

NA­KON NAJAVE PREDSJEDNI­ČKE KANDIDATUR­E MNO­GI SU ZA­BRI­NU­TI ZA NJE­GO­VO MEN­TAL­NO ZDRAV­LJE, A NE­KI SU UVJE­RE­NI I DA JE NA PO­MO­LU RA­ZVOD OD RE­ALITY ZVI­JEZ­DE KIM KAR­DA­SHI­AN.

Večernji list - Hrvatska - Ekran - - Sadržaj - Pi­še: Ta­ma­ra Ja­nu­šić Fo­to­gra­fi­je: Pixsell, Ins­ta­gram

Kri­za u sed­moj go­di­ni bra­ka ni­je ne­poz­na­ni­ca. Mno­gim ve­li­kim lju­ba­vi­ma upra­vo je taj broj bio pre­su­dan, a i Hol­lywo­odu je to bi­la te­ma. Riječ je na­rav­no o ro­man­tič­noj ko­me­di­ji ”Se­dam go­di­na vjer­nos­ti” u ko­jem je glav­nu ulo­gu odi­gra­la di­va Ma­rilyn Mon­roe. Pro­blem sa sed­mom go­di­nom bra­ka ima­ju i reper Kanye West i re­ality zvi­jez­da Kim Kar­da­shi­an West. Ia­ko tek pri­je dva mje­se­ca pros­la­vi­li šes­tu go­diš­nji­cu i tek za­ko­ra­či­li u, za mno­ge, naj­o­sjet­lji­vi­je razdoblje – mno­gi su uvje­re­ni da baš ova go­di­na za njih mo­gla kob­na. To do­ka­zu­ju i po­s­ljed­nje in­for­ma­ci­je ko­je su iz­aš­le u me­di­je, na­ime. Na­kon što je ame­rič­ki reper Kanye West odr­žao skup za pred­sjed­nič­ku kan­di­da­tu­ru, mno­gi su za­bri­nu­ti za nje­go­vo men­tal­no zdrav­lje, a ne­ki su uvje­re­ni i da je na po­mo­lu ra­zvod re­ality zvi­jez­de Kim Kar­da­shi­an. Nji­ho­va ve­za či­ni­la se jed­nom naj­ja­čih na ame­rič­koj hip-hop sce­ni, a po­go­to­vo na­kon što Kanye priz­nao da ima te­ške psi­hič­ke pro­ble­me, za ko­je od­bi­ja pri­ma­ti adek­vat­nu te­ra­pi­ju. Tre­nu­tač­no su u ne­za­vid­noj si­tu­aci­ji, a pr­vi su put uži­vo raz­go­va­ra­li ne­dav­no, na­kon što je reper op­tu­žio su­pru­gu da ga ona i nje­go­va maj­ka že­le pri­sil­no za­tvo­ri­ti u psi­hi­ja­trij­sku bol­ni­cu. Ovo ipak ni­je pr­vi put da Kanye iz­vla­či pr­lja­vo rub­lje svo­je obi­te­lji (pa čak i pri­ja­te­lja) pri­je objav­lji­va­nja no­vog

– iz­vo­ri bli­ski obi­te­lji tvr­de da je ovo­ga pu­ta Kim pre­ki­pje­lo. Kanye je na svom sku­pu is­pri­čao kako je Kim za­ma­lo po­ba­ci­la

kćer­ki­cu Nor­th ko­ja sa­da ima se­dam go­di­na, a na­kon to­ga je se­ri­jom twe­eto­va u ci­je­lu si­tu­aci­ju uklju­čio i nje­zi­nu maj­ku Kris Jen­ner. Kanye tvr­di kako ga Kris

Pje­vač je na pr­vom pre­diz­bor­nom sku­pu is­pri­čao kako je Kim za­ma­lo po­ba­ci­la nji­ho­vu kćer Nor­th ko­ja sa­da ima se­dam go­di­na

Kim že­le za­tvo­ri­ti u psi­hi­ja­trij­sku bol­ni­cu, te da se od njih sa­krio na svoj ranč u Wyo­min­gu. Na­pi­sao je kako mu se Kris ne jav­lja na te­le­fon ia­ko ju je na­zvao vi­še pu­ta jer joj že­li objas­ni­ti da nje­go­va dje­ca ne­će bi­ti u Playboyu, kao što je bi­la nje­go­va su­pru­ga. Is­to ta­ko tvr­di da je ‘mo­ma­ge­ri­ca’ kri­va što je Ki­mi­na snim­ka sek­sa s R’n’B pje­va­čem Ray J-em iz­aš­la u jav­nost. Ka­zao je i da se že­lio ra­zves­ti od Kim već 2018. Sve tvi­to­ve obri­sao je od­mah na­kon što ih je obja­vio, a na nje­go­vu pri­vat­nom ra­ču­nu vid­lji­vo je da ga je ne­ko­li­ko ljudi doš­lo po­sje­ti­ti na ranč. Iz­me­đu os­ta­lih, i ko­mi­čar Da­ve Cha­pel­le. Ne­ki poznati tvr­de da su ga na­zva­li i da se či­ni da je s Wes­tom sve u re­du. Na­zvao ga je i po­du­zet­nik Elon Musk, s ko­jim je u po­s­ljed­nje vri­je­me ra­zvio bli­sko pri­ja­telj­stvo, te i on tvr­di da se West u raz­go­vo­ru na te­le­fo­nu či­nio pri­seb­nim. Ia­ko je proš­lo već ne­ko­li­ko da­na od po­čet­ka Kanye­ova ‘čud­nog’ po­na­ša­nja, nit­ko se iz kla­na Kar­da­shi­an-Jen­ner tri da­na ni­je ogla­sio na druš­tve­nim mre­ža­ma i ne že­le ni­šta ko­men­ti­ra­ti za me­di­je. Sve se pro­mi­je­ni­lo da­nas ka­da je Kim od­lu­či­la na­pi­sa­ti po­du­žu obja­vu na Ins­ta­gra­mu. Pod­sje­ti­la je pra­ti­te­lje da se Kanye bo­ri s bi­po­lar­nim po­re­me­ća­jem i da je si­tu­aci­ja ja­ko te­ška za ci­je­lu obi­telj. “Oni ko­ji ra­zu­mi­ju men­tal­ne bo­les­ti ili kom­pul­ziv­no po­na­ša­nje zna­ju da je obi­telj bes­po­moć­na osim ako je riječ o ma­lo­ljet­ni­ku. Znam da je Kanye pred­met kri­ti­ka jer je jav­na oso­ba, a nje­go­vi pos­tup­ci iz­a­zi­va­ju snaž­ne emo­ci­je i raz­miš­lja­nja.

On je ge­ni­jal­na, ali kom­pli­ci­ra­na oso­ba ko­ja uz pri­ti­sak da bu­de tam­no­pu­ti umjet­nik osje­ća bol zbog gu­bit­ka maj­ke te se no­si s pri­ti­skom iz­o­la­ci­je po­ja­ča­nim nje­go­vim bi­po­lar­nim po­re­me­ća­jem. Oni ko­ji su bli­ski s njim zna­ju nje­go­vu du­šu i shva­ća­ju da se nje­go­ve ri­je­či po­ne­kad ne pok­la­pa­ju s nje­go­vim na­mje­ra­ma”, na­pi­sa­la je Kim u obja­vi te za­mo­li­la me­di­je, pra­ti­te­lje i obo­ža­va­te­lje da bu­du su­osje­ćaj­ni i em­pa­tič­ni. Si­tu­aci­ji ni­je po­mo­gla ni tuž­ba nji­ho­va biv­šeg tje­les­nog ču­va­ra. Ste­ve Sta­nu­lis je iz­a­šao je u jav­nost s op­tuž­ba­ma kako su ga reper i su­pru­ga Kim “mal­tre­ti­ra­li i pre­kr­ši­li ugo­vor o po­vjer­lji­vos­ti”, a pri­je­ti i da će po­du­ze­ti sud­ske mje­re. Sta­nu­lis je na­zvao Wes­ta svo­jim “naj­zah­tjev­ni­jim kli­jen­tom ko­ji stalno mi­je­nja ras­po­lo­že­nja” u jed­nom pod­cas­tu još u svib­nju, na­kon če­ga su ga re­pe­ro­vi od­vjet­ni­ci po­ku­ša­li “ušut­ka­ti” tuž­bom od 10 mi­li­ju­na do­la­ra. West i Kar­da­shi­an upoz­na­li su se po­čet­kom 2000-ih, ali ni­su pos­ta­li pri­ja­te­lji do 2008. Na­kon go­di­na in­ten­ziv­nog dru­že­nja i lju­bav­nih bro­do­lo­ma ko­je su do­ži­vje­li s dru­gim part­ne­ri­ma, 2013. su shva­ti­li da su upra­vo stvo­re­ni jed­no za dru­go, pa su se go­di­nu da­na pos­li­je i vjen­ča­li. Kanye je priz­nao da je bio upo­ran jer je za­pra­vo, u naj­poz­na­ti­ju ses­tru Kar­da­shi­an, bio za­ljub­ljen go­di­na­ma. Nje­zi­na obi­telj br­zo ga je pri­hva­ti­la, a Kim je bi­la uz nje­ga ti­je­kom naj­go­rih ži­vot­nih fa­za. Imao i pri­je ne­ko­li­ko pu­ta slom ži­va­ca u jav­nos­ti, ali su­pru­ga ga ni u jed­nom tre­nut­ku ni­je ni po­mis­li­la na­pus­ti­ti. Do­pus­ti­la mu je i da je tran­sfor­mi­ra, pa je od po­trč­ka ko­ji že­li bi­ti ko­pi­ja na­s­ljed­ni­ce Pa­ris Hil­ton iz­ras­la u mod­nu iko­nu, či­ji stil ko­pi­ra ve­lik broj že­na. Uz nje­go­vu po­moć za­vr­ši­la je i na nas­lov­ni­ci ame­rič­kog Vo­gu­ea. Ve­za im se uč­vr­sti­la na­kon što su pos­ta­li ro­di­te­lji če­tve­ro pre­kras­ne dje­ce. Re­ality zvi­jez­da ima­la je ve­li­kih problema s pr­ve dvi­je trud­no­će, a dru­go su dvo­je u dobili uz po­moć su­ro­gat-maj­ke. Ia­ko ne­ma sum­nje da će im bi­ti te­ško iz­gla­di­ti sve ne­su­gla­si­ce, obo­ža­va­te­lji vje­ru­ju da će us­pje­ti iz­a­ći na kraj i s ovom kri­zom, no kri­ti­ča­ri su skep­tič­ni. Ne­ki od njih vje­ru­ju da je ovo iz­miš­lje­na dra­ma kako bi se pu­bli­ka is­to­vre­me­no vi­še za­in­te­re­si­ra­la za re­pe­rov no­vi al­bum, ali i za no­vu se­zo­nu showa ‘Ke­eping up with the Kar­da­shi­ans’.

Reper ko­ji je po sva­ku ci­je­nu od­lu­čio bi­ti po­li­ti­čar

SUPRU KARD GAKIM ASHIA N do­sad mu­je uvi­jek bi­la po­drš ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.