Naj­bo­lji sa­vjet ko­ji je San­di do­bio

Pje­vač ot­kri­va ko­ji je naj­bo­lji sa­vjet ko­ji je ika­da do­bio

Večernji list - Hrvatska - Ekran - - Sadržaj -

1. DA MO­ŽE­TE OŽIVJETI JED­NU SLAVNU LIČNOST – TKO BI TO BIO?

El­vis Pres­ley. Pa da ga na­go­vo­ri­mo da do­đe u Li­je­pu Na­šu i pro­vo­za se ma­gis­tra­lom uz mo­re. Čak mis­lim da bih mu po­su­dio i svoj mo­tor ako tre­ba.

2. NOGOMET ILI KOŠARKA?

Košarka. Kod nas je ta­ko sla­bo me­dij­ski zas­tup­lje­na, a jed­na­ko je za­nim­lji­va.

3. KAKO JE IZGLEDAO VAŠ PR­VI SPOJ?

Upla­še­no, na­rav­no. Smiš­ljao sam da­ni­ma što ću toč­no re­ći, a kad se po­ja­vi­la ona­ko li­je­pa – za­bo­ra­vio sam sva­ku pom­no smiš­lje­nu riječ.

5. ŠTO VAM NEDOSTAJE IZ DJETINJSTV­A? 4. NABROJITE TRI VRSTE ORUŽJA KO­JE BIS­TE UPOTRIJEBI­LI U BORBI PRO­TIV ZOMBIJA.

No­ge za bje­ža­nje. Ra­ki­ju za hra­brost. Kaš­lja­nje u li­ce, ako se po­ja­ve ovih da­na u ko­ro­na­lu­di­lu, što mi se sve vi­še či­ni mo­gu­ćim sce­na­ri­jem.

Na­iv­nost. Na­ža­lost, ži­vot nas na­uči kako ni­je do­bro bi­ti na­ivan, a to je za­pra­vo ta­ko do­bar osje­ćaj...

6. ŠTO BIS­TE PORUČILI 16-GODIŠNJEM SE­BI?

Ži­vi pu­nim plu­ći­ma. I ne bri­ni se. Sve do­đe na svo­je.

7. NAJ­BO­LJI SA­VJET KO­JI STE DOBILI?

Uči­te, dje­co, da bu­de­te ljep­ši.

8. NAJBOLJE IZNENAĐENJ­E KO­JE SU VAM PRIREDILI?

A uvi­jek su to raz­no­raz­ne ro­đen­dan­ske čes­tit­ke. Pre­ma­lo je mjes­ta da ih sve na­bro­jim.

9. TKO JE VAŠ NAJVEĆI KRITIČAR?

Mo­ja pu­bli­ka. I kritičar i raz­log zbog ko­je­ga sam tu gdje je­sam. I bes­kraj­no sam joj za­hva­lan na to­me.

10. NAJDRAŽI LIK IZ CRTIĆA?

Ma­li br­ka­ti lik iz Pink Pan­te­ra.

13. KO­JE BIS­TE TRI STVA­RI OBA­VEZ­NO PONIJELI NA PUSTI OTOK?

Gi­ta­ru. Ne­ku ja­ko, ja­ko de­be­lu knji­gu. I mo­bi­tel, da mo­gu na­zva­ti da do­đu po me­ne kad mi do­sa­di.

11. ČE­GA BIS­TE SE MOGLI ODREĆI NA DVA TJEDNA BEZ PROBLEMA?

Po­li­ti­ke. 12. IZLET U PLANINE ILI NA MO­RE?

Te­ško pi­ta­nje. Vo­lim i jed­no i dru­go, pa bih i da­lje prak­ti­ci­rao i jed­no i dru­go ako smi­jem!?

14. DESTINACIJ­A IZ SNOVA?

Opa­ti­ja, moj rod­ni grad. Sve dru­go na­kon ne­kog vre­me­na do­sa­di, ali ova destinacij­a – ni­kad. Za­pra­vo, ci­je­la na­ša zem­lja, jer uvi­jek kad neg­dje ot­pu­tu­jem, sa­njam o Hr­vat­skoj i na­šem na­či­nu ži­vo­ta, ko­ji ni­za­što ne bih mi­je­njao.

15. NAJ­BO­LJI TRENUTAK U DANU?

Kad mi ne­dos­ta­ju dvi­je, tri ri­je­či za no­vu pje­smu, pa sta­vim ka­ci­gu i odem u vož­nju mo­to­rom sa svo­jom pje­smom, ko­ju upra­vo stva­ram. Naj­češ­će to bu­de no­ću.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.