PIPSI I PSIHOMODO POP SVIRALI PRED 200 LJUDI NA “SUNČANOJ STRANI PRISAVLJA”

Večernji list - Hrvatska - Ekran - - Aktualno... -

U ne­dos­tat­ku ve­li­kih kon­ce­ra­ta HRT je po­go­dio sa svo­jom “Sun­ča­nom stra­nom Prisavlja”, na ko­joj je ovog tjedna ugos­tio gru­pe Pips, Chips & Vi­de­oclips i Psihomodo pop. Le­gen­dar­ni Pipsi odu­še­vi­li su i ras­ple­sa­li 200 po­sje­ti­te­lja – ko­li­ki je, na­ime, mak­si­ma­lan do­zvo­ljen broj ljudi u pu­bli­ci na Pri­sav­lju. A ona im se pri­dru­ži­la pje­va­njem u jed­no­ipol­sat­nom nas­tu­pu, ko­ji su pre­no­si­le ka­me­re HRT-a na HTV-u 3, dok su se ni­za­li nji­ho­vi hi­to­vi kao što su “Lju­bav”, “Do­đi vi­lo”, “Po­štar la­kog sna”, “Bog” i broj­ni dru­gi, ko­ji­ma su po­t­vr­di­li svoj sta­tus jed­nog od po­naj­bo­ljih do­ma­ćih pop-rock ben­do­va. Kon­cer­tu je pret­ho­di­la uvod­na te­mat­ska emi­si­ja, što je već pos­ta­lo tra­di­ci­ja u ovom pro­jek­tu, a ovaj put no­si­la je na­ziv “Po­šta­ri la­kog sna”. Vo­di­telj­ski dvo­jac bi­li su Kre­ši­mir Mi­šak i Maja Njir­jak, ko­ji su s gos­ti­ma pre­tre­sa­li te­me od ovis­nos­ti do to­ga kako mir­no spa­va­ti u do­ba ko­ro­ne. Pri­je kon­cer­ta Psihomodo po­pa go­vo­ri­lo se o Sa­ra­je­vo Film Fes­ti­va­lu. Gos­to­va­li su Jo­van Mar­ja­no­vić, pred­stav­nik 26. iz­da­nja Sa­ra­je­vo Film Fes­ti­va­la, ovo­go­diš­nja čla­ni­ca ži­ri­ja Na­tje­ca­telj­skog pro­gra­ma igra­nog fil­ma Ja­dran­ka Đo­kić, ko­ja uz glu­mi­cu Al­mu Pri­cu otva­ra fes­ti­val svjet­skom pre­mi­je­rom fil­ma auto­ra Pje­ra Ža­li­ce “Kon­cen­tri­ši se, ba­bo”, a svo­je doj­mo­ve po­di­je­li­li su re­da­te­lji Bo­bo Jel­čić te Ne­boj­ša Sli­jep­če­vić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.