Do­ku­men­tar­ni film o Goj­ku Šu­šku na HRT-u

Večernji list - Hrvatska - Ekran - - Aktualno... -

HRT 1 u sri­je­du 5. kolovoza u 17.14 sati prikazuje do­ku­men­tar­ni film Lji­lja­ne Bu­nje­vac Fi­li­po­vić “Goj­ko Šu­šak – po­bjed­nik iz sje­ne”. Ka­žu da je bio čo­vjek od ri­je­či, te­žak za pre­go­vo­re i ne­po­ko­leb­ljiv u pro­ved­bi od­lu­ka. Svjet­ski su ga po­li­ti­ča­ri uva­ža­va­li i vje­ro­va­li mu, a dio do­ma­će jav­nos­ti i me­di­ja nas­to­jao ga je dis­kre­di­ti­ra­ti.

I vi­še od dva de­set­lje­ća na­kon nje­go­ve smr­ti o nje­mu se još uvi­jek ma­lo zna.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.