Po­vra­tak eki­pe iz ‘Qu­an­ti­ca’

Večernji list - Hrvatska - Ekran - - Aktualno... -

Do­ma TV od ne­dje­lje 2. kolovoza do­no­si tre­ću se­zo­nu na­gra­đi­va­ne se­ri­je “Qu­an­ti­co”, ko­ja na­pe­tim tem­pom nas­tav­lja uz­bud­lji­vu rad­nju dru­ge se­zo­ne. Tri go­di­ne na­kon po­s­ljed­njeg su­sre­ta eki­pa vojnika uje­di­nit će se zbog slu­ča­ja ko­ji je mno­go ve­ći od njih sa­mih. Glavni im je ne­pri­ja­telj oso­ba mis­te­ri­oz­nog iden­ti­te­ta, a dok ni sa­mi ni­su svjes­ni pro­tiv ko­ga se bo­re, jed­no je si­gur­no – mo­ra­ju ra­di­ti za­jed­no kako bi osi­gu­ra­li us­pjeh svo­je mi­si­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.