Di­zaj­ner ko­ji je po­mi­cao gra­ni­ce i uvi­jek mu plješ­ću

Večernji list - Hrvatska - Ekran - - Sadržaj -

Na­kon što je br­za mo­da pos­ta­la jed­na­ko ra­ši­re­na kao i br­za hra­na, mno­gi­ma su re­vi­je u pro­tek­lih ne­ko­li­ko go­di­na os­tav­lja­le go­rak okus u us­ti­ma. Vi­še oba­ve­za, go­le­me pro­duk­ci­je, sma­nje­ni tro­ško­vi, a on­da i ko­ro­na­kri­za utje­ca­li su na mod­nu in­dus­tri­ju go­to­vo jed­na­ko kao i na glaz­be­nu. Ljudi sve češ­će ku­pu­ju u du­ća­ni­ma high stre­et bren­do­va, te sve ma­nje tro­še na luk­suz, a to­me je pri­do­ni­je­lo i to što se či­ni da di­zaj­ne­ri jed­nos­tav­no ne­ma­ju ide­je i pre­pi­su­ju jed­ni od dru­gih kako bi na­hra­ni­li kon­zu­me­ris­tič­ke ape­ti­te. Pi­sac Os­car Wil­de u svo­jem je mo­žda naj­poz­na­ti­jem dje­lu ‘Sli­ka Do­ri­ana Graya’ ka­zao: “Mo­da je for­ma ruž­no­će, to­li­ko ne­pod­noš­lji­va da je mo­ra­mo mi­je­nja­ti sva­kih šest mje­se­ci”. Is­ti­na jest da je ta­ko bi­lo ta­ko ra­ni­je, no sa­da se či­ni da sve ide mno­go br­že, a mo­da se ne mi­je­nja sa­mo sva­kih šest mje­se­ci ne­go sva­kih ne­ko­li­ko tje­da­na. Za­to ni­je ni čud­no da su mno­gi di­zaj­ne­ri frus­tri­ra­ni i ne­in­s­pi­ri­ra­ni, ma ko­li­ko mo­žda vo­lje­li svoj po­sao. Na­sre­ću, da ni­je sve ipak ta­ko si­vo, po­ka­zao je di­zaj­ner Pi­er­pa­olo Pic­ci­oli ko­ji je pre­uzeo kor­mi­lo mod­ne ku­će Va­len­ti­no, ko­ju je s ve­li­kom lju­ba­vi do 2008. gra­dio ve­li­kan i, kako ga je po­koj­ni Karl La­ger­feld na­zvao, ‘po­s­ljed­nji co­utu­ri­er’ Va­len­ti­no Ga­ra­va­ni. Pic­ci­oli je do­ka­zao da i u go­to­vo ne­mo­gu­ćim uvje­ti­ma, kao što su pan­de­mi­ja i gos­po­dar­ska kri­za ko­ja sli­je­di, ne tre­ba odus­ta­ti od po­ku­ša­ja da se svi­jet uči­ni ljep­šim mjes­tom, ako ni­čim dru­gim, on­da i za mno­ge jed­nim ba­nal­nim do­ga­đa­jem - mod­nom re­vi­jom. Ni­je bi­lo pis­te, sa­mo ne­ko­li­ci­na mo­de­la, ali do­go­di­la se ma­gi­ja ko­ju je sni­mio le­gen­dar­ni mod­ni fo­to­graf Nick Knig­ht. Pre­kras­ne ha­lji­ne, ek­s­tra­va­gant­ne, ali opet vr­lo no­si­ve, mo­de­li na lju­ljač­ka­ma, a kao glaz­be­na pod­lo­ga tre­nu­tač­no jed­na od naj­za­nim­lji­vi­jih mla­dih bri­tan­skih glaz­be­ni­ca – FKA Twigs. Vi­deo se na­rav­no ne mo­že mje­ri­ti s od­la­skom na pra­vu mod­nu re­vi­ju. Šu­ška­nje, ko­men­ti­ra­nje i smi­ju­lje­nje uzva­ni­ka odje­ve­nih u naj­za­nim­lji­vi­je ko­ma­de poz­na­tih di­zaj­ne­ra sas­tav­ni su dio sva­ke re­vi­je i mo­du je te­ško oci­je­ni­ti ako ma­ne­ken­ka­ma ni­si do­volj­no bli­zu da uočiš sva­ki zbr­za­ni šav, no Pi­er­pa­olo je us­pio pro­da­ti fan­ta­zi­ju i zbog to­ga po­ku­pi­ti go­le­mi vir­tu­al­ni plje­sak obo­ža­va­te­lja mo­de na druš­tve­nim mre­ža­ma. Ipak, to de­fi­ni­tiv­no ni­je tek po­če­tak ove mod­ne ku­će. Nje­zi­nu bo­ga­ta po­vi­jest iz­gra­di­li su pos­lov­ni, ali i ži­vot­ni part­ne­ri Va­len­ti­no Ga­ra­va­ni i Gi­an­car­lo Gi­am­met­ti. Ga­ra­va­ni je na­pus­tio Pa­riz 1959. kako bi otvo­rio mod­nu ku­ću u Ri­mu. Htio je da nje­gov biz­nis bu­de na­lik mod­nim ku­ća­ma či­ji rad je pra­tio u Pa­ri­zu. Nje­go­ve pr­ve re­vi­je bi­le su iz­nim­no in­tri­gant­ne obo­ža­va­te­lji­ma mo­de, a svi su pri­mi­je­ti­li i cr­ve­nu bo­ju ma­te­ri­ja­la ko­ju je ko­ris­tio za ha­lji­ne, ko­ja je ubr­zo pos­ta­la poz­na­ta kao ‘Va­len­ti­no cr­ve­na’. Go­di­nu da­na pos­li­je u Ri­mu je upoz­nao stu­den­ta ar­hi­tek­tu­re, Gi­an­car­la Gi­am­met­ti­ja. Spri­ja­te­lji­li su se, a me­đu nji­ma se ubr­zo ra­zvi­la i ve­li­ka lju­bav. Bi­li su to­li­ko si­gur­ni u svo­ju lju­bav da su od­lu­či­li za­jed­no ra­di­ti. Stvo­ri­li su ku­ću Va­len­ti­no, ko­ja je vr­lo br­zo pos­ta­la in­ter­na­ci­onal­no pre­poz­nat brend. Po­zor­nost druš­tve­nja­ka i aris­to­kra­ci­je pri­vu­kao je čim je pr­vu re­vi­ju za me­đu­na­rod­nu pu­bli­ku pri­ka­zao 1962. u pa­la­či Pit­ti u Fi­ren­ci. Sa­mo ne­ko­li­ko go­di­na kas­ni­je, nje­go­vo ime bi­lo je na us­na­ma sva­ke že­ne ko­ja je že­lje­la iz­gle­da­ti is­to­dob­no ot­mje­no i mo­der­no, te je pos­tao stup ta­li­jan­ske mo­de. Već 1967. do­bio je pres­tiž­nu mod­nu na­gra­du Ni­eman Mar­cus, a nje­go­ve kre­aci­je no­si­le su, iz­me­đu

os­ta­lih, glu­mi­ce Eli­za­beth Taylor i Au­drey Hep­burn. Ipak, jed­na od nje­go­vih naj­češ­ćih slav­nih kli­jen­ti­ca za­ci­je­lo je bi­la Jacqu­eli­ne Ken­nedy. Za­in­tri­gi­rao ju je nje­gov rad na­kon što je ne­ko­li­ko nje­zi­nih pri­ja­te­lji­ca na za­ba­ve doš­lo upra­vo u nje­go­vim ha­lji­na­ma. Na­kon uboj­stva svog su­pru­ga Joh­na F. Ken­nedyja na­ru­či­la je od Ga­ra­va­ni­ja šest ha­lji­na u cr­noj i bi­je­loj bo­ji te ih je no­si­la go­to­vo sva­kod­nev­no go­di­nu da­na na­kon te užas­ne tra­ge­di­je. S Va­len­ti­nom je i pos­li­je to­ga os­ta­la u od­lič­nim od­no­si­ma, čak su ra­zvi­li i ve­li­ko pri­ja­telj­stvo, pa ni­je čud­no da je upra­vo on kre­irao vjen­ča­ni­cu ko­ju je no­si­la ka­da se uda­la za grč­kog mag­na­ta Aris­to­tlea Ona­ssi­sa. Ni­je mu bi­lo te­ško odr­ža­va­ti to pri­ja­telj­stvo, jer je ve­ći­nu 70-ih pro­veo u New Yor­ku. Ubr­zo se uk­lo­pio u ta­da pro­cva­lu newyor­šku umjet­nič­ku sce­nu, pa se zbli­žio i s An­dyjem War­ho­lom i mno­go vre­me­na pro­vo­dio u nje­go­voj ‘Tvor­ni­ci’ iz ko­je je uz za­nim­lji­ve i po­seb­ne lju­de ko­ji su ta­mo pro­naš­li bi­jeg od stvar­nos­ti cr­pio in­s­pi­ra­ci­ju za svo­je ko­lek­ci­je. Ti­je­kom ka­ri­je­re stvo­rio je ne­ko­li­ko iz­nim­no po­pu­lar­nih li­ni­ja, kao što su Va­len­ti­no, Va­len­ti­no Ga­ra­va­ni, Va­len­ti­no Ro­ma i RED Va­len­ti­no. Ga­ra­va­ni je tre­nu­tač­no u mi­ro­vi­ni, u ko­joj uži­va u druš­tvu part­ne­ra Gi­an­car­la s ko­jim je u ve­zi već vi­še od 50 go­di­na. Priz­na­ju, ve­za na­kon to­li­ko go­di­na vi­še sli­či na pri­ja­telj­stvo ne­go stras­tve­nu lju­bav, no je­dan dru­gog ne is­pu­šta­ju iz vi­da. Pu­tu­ju za­jed­no, a od­sje­da­ju u vi­la­ma ko­je su po­ku­po­va­li di­ljem svijeta. Osim njih, ta­mo su i pres­lat­ki psi­ći pa­smi­ne mops ko­je Ga­ra­va­ni obo­ža­va, ali i gran­di­oz­ne ko­lek­ci­je umjet­nič­kih di­je­la ko­je su sku­pi­li ti­je­kom za­jed­nič­kog ži­vo­ta.

NJE­GO­VO IME BI­LO JE NA US­NA­MA SVA­KE ŽE­NE KO­JA JE ŽE­LJE­LA IZ­GLE­DA­TI IS­TO­DOB­NO OT­MJE­NO I MO­DER­NO

Va­len­ti­no Ga­ra­va­ni tre­nu­tač­no je u mi­ro­vi­ni, u ko­joj uži­va u druš­tvu part­ne­ra Gi­an­car­la s ko­jim je u ve­zi već vi­še od 50 go­di­na

Su­per­mo­de­li su obo­ža­va­li no­si­ti nje­go­ve re­vi­je, a on je uži­vao u nji­ho­vu druš­tvu, oso­bi­to je vo­lio Cla­udiu Sc­hi­ef­fer

Nje­go­ve kre­aci­je no­si­le su, iz­me­đu os­ta­lih, glu­mi­ce Eli­za­beth Taylor i Au­drey Hep­burn

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.