Se­ri­ja o is­ti­ni­tim pri­ča­ma su­per­bo­ga­tih

Pr­vu je epi­zo­du se­ri­je gle­da­la čak pe­ti­na ukup­nog nor­ve­škog sta­nov­niš­tva

Večernji list - Hrvatska - Ekran - - Sadržaj - Na­pi­sao: Zo­ran Vi­tas Fo­to­gra­fi­je: Pic­k­box

Rek­li bi­smo da vam naj­vje­ro­jat­ni­je dvi­je stva­ri pa­da­ju na pa­met ka­da po­mis­li­te na Nor­ve­šku – hlad­no­ća, i kli­mat­ska i ona osob­na, te iz­nim­no bo­gat­stvo ko­je osi­gu­ra­va pros­pe­ri­tet­no druš­tvo ko­je do­is­ta pru­ža šan­su. Ni­je spor­no da su Nor­ve­ža­ni iz­nim­no do­bro is­ko­ris­ti­li to što nji­ho­va zem­lja ras­po­la­že ve­li­kim za­li­ha­ma naf­te, ko­je su pre­tvo­re­ne u ogro­man no­vac ko­ji omo­gu­ću­je prak­tič­no bez­briž­nu eg­zis­ten­ci­ju sva­kom nor­ve­škom gra­đa­ni­nu. I to kva­li­tet­nu u od­no­su na ko­li­či­nu ra­da i/ ili zna­nja ko­je je spre­man ulo­ži­ti. Dru­gim ri­je­či­ma, u Nor­ve­škoj ima iz­nim­no bo­ga­tih ljudi, si­tu­aci­ja ko­je su, dak­le, us­po­re­di­ve s oni­ma u ko­ji­ma su po­naj­bo­lji me­še­ta­ri s Wall Stre­eta. No, je li ži­vot nor­ve­ških fi­nan­cij­skih bo­ga­tu­na druk­či­ji od ono­ga ka­kav uži­va­ju nji­ho­vi ame­rič­ki ko­le­ge? Na pr­vu bi­smo se po­na­da­li da jest, jer Nor­ve­ža­ni ipak ima­ju ne­ki imidž smi­re­nos­ti, nji­ho­vo je druš­tvo kul­ti­vi­ra­no i ima vi­ši smi­sao od nov­ca. Ni­šta od to­ga. Po­gle­da­te li seriju “Iz­laz” na Pic­k­box NOW, ot­krit će­te da za­pra­vo ne­ma ni­kak­ve raz­li­ke u ži­vo­tu bo­ga­ta­ša sred­njih go­di­na, od­nos­no da je no­vac uvi­jek no­vac te da po­djed­na­ko utje­če na lju­de bez ob­zi­ra na to gdje se i u kak­voj kul­tu­ri na­la­zi­li. U toj vi­so­ko oci­je­nje­noj nor­ve­škoj se­ri­ji to iz­gle­da i da­le­ko bru­tal­ni­je čak i u od­no­su na “Vu­ka s Wall Stre­eta”. Dak­le, sve ono što bi­smo oče­ki­va­li od se­ri­je ko­ja do­la­zi iz Nor­ve­ške ni­smo dobili, a dobili smo da­le­ko ja­ču kri­ti­ku po­hle­pe i nov­cem mo­ti­vi­ra­ne ra­ska­la­še­nos­ti od bi­lo ko­je ko­ju bi­smo oče­ki­va­li iz Hol­lywo­oda. Seks, pu­no sek­sa (uklju­ču­ju­ći i vi­so­ko­uz­dig­nu­te snaž­ne mu­škos­ti), kon­zu­ma­ci­ja ko­ka­ina u go­to­vo ma­sov­nim ko­li­či­na­ma, al­ko­hol, pu­no al­ko­ho­la, na­si­lje, ba­ha­tost i oho­lost, sve to, uz ono kako pro­sje­čan čo­vjek za­miš­lja one ko­ji su se pre­br­zo i pre­ra­no obo­ga­ti­li, ov­dje gle­da­mo na kva­drat. Zna­či, in­s­pi­ri­ra­na stvar­nim pri­ča­ma ljudi, se­ri­ja

pra­ti če­ti­ri pri­ja­te­lja, bo­ga­ta­ša iz Os­la, ko­ji vi­še ne pro­na­la­ze za­do­volj­stvo ni u če­mu pa tu praz­ni­nu sva­kod­nev­no is­pu­nja­va­ju he­do­niz­mom i po­mi­ca­njem gra­ni­ca mo­ra­la. La­ži, pros­ti­tut­ke, dro­ga i na­si­lje dio su sva­kod­ne­vi­ce o ko­joj nji­ho­ve obi­te­lji ni­šta ne zna­ju. Ho­će li us­pje­ti na­ći iz­laz na vri­je­me ili će do­bi­ti što zas­lu­žu­ju? – Ovo je dio na­še stvar­nos­ti, sa­mo što je to stvar­nost ko­ju ne vi­di­mo, re­kao je o svo­joj se­ri­ji Øys­te­in Kar­l­sen, sce­na­rist i re­da­telj ove do­is­ta neo­če­ki­va­no do­bre nor­ve­ške se­ri­je. I sad po­gle­daj­te od kak­vog je što­fa Kar­l­sen sa­šio svo­ju seriju – ona se za­pra­vo te­me­lji na vr­lo otvo­re­nim raz­go­vo­ri­ma ko­je je vo­dio s če­tvo­ri­com ljudi iz Os­la ko­ji ra­de upra­vo u naj­vi­šim fi­nan­cij­skim kru­go­vi­ma. Me­ha­ni­zam je nji­ho­va po­na­ša­nja i na­či­na na ko­ji im se odvi­ja ži­vot vr­lo pro­za­ičan, što je vi­še nov­ca, to se vi­še ot­kri­va­ju nji­ho­ve najs­kri­ve­ni­je že­lje ko­je si mo­gu tim nov­cem i is­pu­ni­ti. – Iz­a­zov je bio na­tje­ra­ti pu­bli­ku da gle­da seriju u ko­joj ne­ma he­ro­ja, ni­ko­ga s ki­me se mo­že slo­ži­ti. Li­ko­vi u se­ri­ji sve dru­ge tre­ti­ra­ju kao ro­bu ko­ju mo­gu ku­pi­ti i pro­da­ti, ka­že nor­ve­ški autor. I to je do­is­ta sa­svim ta­ko pri­ka­za­no u se­ri­ji. U toj ra­zuz­da­nos­ti, jas­no, naj­vi­še tr­pe su­pru­ge i obi­te­lji, čes­to obi­te­lji za­pra­vo i ne­ma jer li­ko­vi u se­ri­ji ne­ma­ju vre­me­na za dje­cu ni­ti ih ona za­ni­ma­ju, važ­ni su je­di­no oni sa­mi i za­do­vo­lje­nje svih nji­ho­vih po­ri­va. Sve os­ta­lo je ne­bit­no. Osim s če­tvo­ri­com fi­nan­ci­ja­ša, Kar­l­sen je raz­go­va­rao i s nji­ho­vim že­na­ma, ko­je su da­le ko­nač­ni oblik glav­nim li­ko­vi­ma, Ada­mu, Wil­li­amu, Jep­peu i Hen­ri­ku, kao i Ada­mo­voj te Wil­li­amo­voj su­pru­zi, Her­mi­ne i Ce­li­ne. Kar­l­sen tvr­di da je na kra­ju u sce­na­rij uš­lo 70 pos­to raz­go­vo­ra ko­je je vo­dio te da su či­nje­ni­ce još i čud­ni­je od fik­ci­ja u nje­go­voj se­ri­ji. Riječ je do­is­ta o ne­vje­ro­jat­no bi­zar­nim pri­ča­ma o to­me kako se je­dan od ju­na­ka ste­ri­li­zi­rao, ali to ni­je re­kao svo­joj su­pru­zi ko­ja i da­lje vje­ru­je da po­ku­ša­va­ju za­če­ti di­je­te, dru­gi to­li­ko po­to­ne u pa­kao al­ko­ho­la da se na kra­ju (bez­us­pješ­no) po­ku­ša­va ubi­ti. I za svo­je pok­va­re­ne ma­šta­ri­je ima­ju i adek­vat­no mjes­to, ku­ću u ko­joj ima­ju svo­je bi­zar­ne tu­lu­me na ko­je do­vo­de sku­pe pros­ti­tut­ke, uži­va­ju oz­bilj­ne ko­li­či­ne dro­ge te se po­na­ša­ju na naj­od­vrat­ni­je mo­gu­će na­či­ne. Se­ri­ja je u Nor­ve­škoj doživjela ve­lik us­pjeh pos­ta­ju­ći “najstreama­nija” u povijesti nor­ve­ške televizije. Vi­jest je da će ići i dru­ga se­zo­na jer, ka­žu u pro­duk­ci­ji “Iz­la­za”, ima­ju do­volj­no ma­te­ri­ja­la za još jed­nu ili čak dvi­je se­zo­ne. No, ni­je vje­ro­jat­no da će se sni­mi­ti vi­še od tri se­zo­ne. Či­ni se da su pro­ci­je­ni­li kako je šok ko­ji je nor­ve­ška pu­bli­ka doživjela gle­da­ju­ći seriju bio pri­lič­no ve­lik da bi se, pre­tje­ra­ju li, mo­gao do­bi­ti i kon­tra­efekt. Pr­vu je epi­zo­du se­ri­je gle­da­la čak pe­ti­na ukup­nog nor­ve­škog sta­nov­niš­tva. – Taj je svi­jet stva­ran, to­li­ko da mo­ra­te još jed­nom pro­ci­je­ni­ti ka­kav je za­pra­vo imidž va­še zem­lje. Jer, do­sad smo bi­li sret­ni što se pr­ljav­šti­ne ko­je gle­da­mo u dru­gim zem­lja­ma ne do­ga­đa­ju kod nas – re­kao je Kar­l­sen. U se­ri­ji nas­tu­pa na­gra­đi­va­na pos­ta­va skan­di­nav­skih glu­ma­ca, a mo­ra se priz­na­ti da je po­lu­sat­ni for­mat Kar­l­se­nu bio ite­ka­ko do­vo­ljan da pri­ka­že sve što je že­lio pri­ka­za­ti u se­ri­ji te se do­is­ta či­ni kako bi sve vi­še od to­ga bi­lo i pre­tje­ri­va­nje. Sve to u ne­kom di­je­lu po­ma­lo pod­sje­ća na nje­mač­ku seriju “Bad Ban­ks”, kon­kret­no ono o po­hle­pi. No, is­kre­no, ni­smo ni­šta slič­no do­sad vi­dje­li na te­le­vi­zi­ji, a vje­ru­je­mo da će ova se­ri­ja za­in­tri­gi­ra­ti i na­še gle­da­te­lje. Ne­ka­ko nam se či­ni da mo­žda i kod nas ima onih ko­ji mo­gu po­vu­ći i svo­je pa­ra­le­le s li­ko­vi­ma iz se­ri­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.