Ne­ma vi­še pop-kra­lje­va

NO­VE CU­RE SVJET­SKOG PO­PA ŽE­LE SLA­VU, NO­VAC, ŽE­LE TU­LU­MA­RI­TI I - VI­ŠE OD SVE­GA - BI­TI SVO­JE. A TO I JE­SU!

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Sadržaj - pi­še ::::: DE­NIS LE­SKO­VAR

Kra­lji­ce su zav­la­da­le sce­nom, cu­re je na vrh do­ni­je­la želja za sla­vom, nov­cem i za­ba­vom

Pri­je ne­ko­li­ko tje­da­na svjet­ski su me­di­ji obja­vi­li u nas sla­bo pla­si­ra­nu vi­jest da je u 67. go­di­ni pre­mi­nu­la Su­ze Ro­to­lo. Ovje­ko­vje­če­na na poz­na­toj nas­lov­ni­ci al­bu­ma The Fre­ewhe­elin’ Bob Dylan, Ro­to­lo je ti­je­kom šez­de­se­tih bi­la druš­tve­no an­ga­ži­ra­na umjet­ni­ca i pr­va važ­na Dyla­no­va dje­voj­ka te nje­go­va pr­va mu­za. Ti­je­kom pro­hu­ja­lih de­set­lje­ća do­go­di­li su se dra­ma­tič­ni po- tre­si u kra­jo­li­ci­ma su­vre­me­ne pop-kul­tu­re, no vi­še od sve­ga iz­mi­je­ni­la se upra­vo žen­ska ulo­ga na rock-po­zor­ni­ci. Po­ja­vom sup­kul­tur­nih po­kre­ta po­put flower-powe­ra, a kas­ni­je pun­ka i al­ter­na­tiv­nog roc­ka, že­ne su pres­ta­le svo­jim mu­škar­ci­ma slu­ži­ti kao obič­ne mu­ze pos­tup­no se do­ko­pav­ši mno­gih do­tad ne­za­mis­li­vo vi­so­kih po­zi­ci­ja u mu­škoj hi­je­rar­hi­ji ne­mi­lo­srd­ne glaz­be­ne in­dus­tri­je. A danas? “Sa­mo ple­ši i bit će OK, da-da, du-du-mm/

:: bucmasta Bri­tan­ka pro­da­la je Ame­ri­kan­ci­ma po­la mi­li­ju­na pri­mje­ra­ka al­bu­ma “21” :: de­bi­tan­ti­ca ko­ja je na kon­to pr­vog al­bu­ma Ani­mal u džep spre­mi­la 9 mi­li­ju­na do­la­ra :: pje­va­či­ci s Barbadosa je na svjet­skoj tur­ne­ji sva­ki nas­tup osi­gu­ra­vao 400.000...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.