VLA­DA POD RE­FLEK­TO­ROM

Pi­še: Vo­jis­lav Ma­zzoc­co

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Sadržaj -

Zo­ran Mi­la­no­vić us­traj­no je pu­ne tri go­di­ne - još ot­ka­ko je SDP os­tao u opo­zi­ci­ji ia­ko su ga mno­gi, pa vje­ro­jat­no i on sam sebe, vi­dje­li ka­ko sas­tav­lja vla­du - od­bi­jao pri­op­ći­ti s ko­jim to lju­di­ma na­mje­ra­va pre­uze­ti vlast u dr­ža­vi. Vje­ro­jat­no je i bio u pra­vu ka­da ni­je ime­no­vao vla­du u sje­ni, uobi­ča­je­nu u bri­tan­skom par­la­men­tar­nom sus­ta­vu. Hr­vat­ski je sa­bor ire­le­van­tan u svim od­lu­ču­ju­ćim as­pek­ti­ma na­ci­onal­ne po­li­ti­ke i pred­stav­lja sa­mo gla­sač­ki stroj ko­ji pro­vo­di ide­je sa su­prot­ne stra­ne Mar­ko­va tr­ga, pa ne­ma smis­la u nje­mu os­ni­va­ti ne­ko ne­for­mal­no ti­je­lo ko­je bi vla­di pi­lo krv i pri­pre­ma­lo se za pre­uzi­ma­nje dr­ža­ve. Me­đu­tim, u iz­bor­noj go­di­ni do­bro in­for­mi­ra­ni po­li­tič­ki znal­ci sas­ta­vi­li su, a Ve­čer­nji list obja­vio, pri­lič­no čvrst po­pis lju­di ko­ji bi tre­ba­li sta­ti na če­lo mi­nis­tar­sta­va. Lis­ta ni­je pre­du­gač­ka (vla­da će os­ta­ti ma­nje-vi­še na ra­zi­ni sa­daš­nje) i u njoj, sa­svim ra­zum­lji­vo, ve­ći­nu či­ne so­ci­jal­de­mo­kra­ti. Ve­ćih iz­ne­na­đe­nja ne­ma, osim ide­je da Mi­ran­do Mr­sić, li­ječ­nik, pre­uz­me Mi­nis­tar­stvo obra­ne, ali oči­to se mo­ra­lo pro­na­ći rje­še­nje ko­je će za­do­vo­lji­ti dva SDP-ova li­ječ­ni­ka, već spo­me­nu­tog Mr­si­ća i Raj­ka Os­to­ji­ća, ko­ji su pi­ki­ra­li na Mi­nis­tar­stvo zdrav­s­tva. Tri su raz­lo­ga zbog ko­jih je do­bro da se već sa­da zna sas­tav even­tu­al­ne bu­du­će vla­de. Pr­vi je što oni ko­ji bi tre­ba­li pre­uze­ti od­go­vor­nost i ko­ji u ova­ko kriz­noj si­tu­aci­ji ne­će ima­ti pos­lo­vič­nih sto da­na za pre­uzi­ma­nje re­so­ra zna­ju što se od njih oče­ku­je. Ia­ko se Zo­ran Mi­la­no­vić ni ri­je­čju ni­je oči­to­vao o sas­ta­vu svo­je vla­de, mo­že se ra­ču­na­ti da je lis­ta uglav­nom do­vr­še­na i oni či­ja se ime­na na njoj ne na­la­ze mo­rat će pro­gu­ta­ti ego i os­ta­vi­ti sve po stra­ni. Dru­gi je raz­log što bi­ra­či­ma po­ka­zu­je što im se nu­di i na ko­ga mo­gu ra­ču­na­ti. Ne pro­da­je im se mač­ka ni­ti ih SDP do­vo­di u si­tu­aci­ju kao 2007. go­di­ne ka­da se ni­je zna­lo ni tko je stvar­ni kan­di­dat za premije­ra, a ka­mo­li što vi­še. Tre­ći je raz­log for­ma­li­zi­ra­nje ko­ali­ci­je s HNS-om bez ob­zi­ra na to što oni ko­ji poz­na­ju Zo­ra­na Mi­la­no­vi­ća tvr­de da bi on naj­vi­še vo­lio na iz­bo­re iza­ći sam i još se jed­nom po­tu­ći s HDZ-om. Pli­jen bi, po nje­go­vu miš­lje­nju, tre­ba­lo di­je­li­ti kas­ni­je. Upra­vo je taj tre­ći raz­log i naj­ve­ći pro­blem, jer će HNS, ka­ko stva­ri sto­je, do­bi­ti vi­še ne­go što zas­lu­žu­je. Na­rod­nja­ci, na­ime, u ko­ali­ci­ju uno­se mi­raz sas­tav­ljen od dva di­je­la - pri­lič­no mi­ze­ran rej­ting i Ra­di­mi­ra Ča­či­ća. Bi­ra­či HNS-u po svim re­le­vant­nim an­ke­ta­ma da­ju po­dr­šku ko­ja se ne­pres­ta­no vr­ti oko iz­bor­nog pra­ga, što im ni u naj­lu­đim sno­vi­ma ne bi do­ni­je­lo iz­me­đu 10 i 15 sa­bor­skih man­da­ta, a ka­mo­li tri mjes­ta u Vla­di. Čak ni onaj bo­lji rej­ting - re­zul­tat ko­ji je Ves­na Pu­sić iz­bo­ri­la na pred­sjed­nič­kim iz­bo­ri­ma - ne bi HNS-u dao ono što mu da­je SDP. Ni­je ni ču­do da mno­gi u Mi­la­no­vi­će­voj stran­ci ro­go­bo­re pro­tiv tak­vog do­go­vo­ra. HNS, na­ime, re­flek­ti­ra na sa­ma atrak­tiv­na mi­nis­tar­stva (vanj­ske pos­lo­ve, obra­zo­va­nje i gra­di­telj­stvo te još i pot­pred­sjed­nič­ko mjes­to za gos­po­dar­stvo), a SDP-u će, ia­ko ko­ali­ci­ji do­no­si mno­go vi­še gla­so­va, os­ta­ti gom­ba­nje s pro­ble­ma­tič­nim sek­to­ri­ma. Ra­di­mir Ča­čić je još ri­skant­ni­ja po­pud­bi­na ko­ju HNS do­no­si Mi­la­no­vi­ću. Kan­di­dat za pot­pred­sjed­ni­ka vla­de i mo­žda mi­nis­tra gra­di­telj­stva još no­si hi­po­te­ku pro­met­ne ne­sre­će na­kon ko­je je na ma­đar­skoj auto­ces­ti os­ta­lo dvo­je mr­tvih lju­di. Ime­no­va­ti čo­vje­ka s tak­vim te­re­tom na mjes­to pot­pred­sjed­ni­ka vla­de zna­či ši­rom otvo­ri­ti bo­ko­ve po­li­tič­kim pro­tiv­ni­ci­ma ko­ji će si­gur­no upor­no ja­ha­ti na toj či­nje­ni­ci. Na sre­ću, oni ko­ji će pri­go­va­ra­ti ima­ju to­li­ko mas­la na gla­vi da će bi­ra­či­ma vje­ro­jat­no dvo­je mr­tvih Ma­đa­ra zna­či­ti pu­no ma­nje ne­go mr­tve tvor­ni­ce, op­ljač­ka­na jav­na po­du­ze­ća i re­do­vi na bur­zi.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.