Ve­ri­tas i da­lje vo­di obi­telj Ra­kić kao žr­tve zlo­či­na na­še voj­ske

Dok je vi­jest o osu­di če­tvo­ri­ce “čet­nič­kih spe­ci­ja­la­ca” u Be­ogra­du zbog zlo­či­na u Li­ci obja­vio i ta­iwan­news.com, u nas su to uči­ni­li ri­jet­ki

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Sadržaj - (M. Ju­ra­sić)

ci­ma i za­pa­lje­na s ku­ćom u Ši­ro­koj Ku­li (gdje je ubi­je­no 40 oso­ba od 13 do 95 go­di­na). Nje­zin su­prug Ma­ne (58) i tro­je dje­ce, Dra­gan (23), Mi­lo­van (29) i Rad­mi­la ( 24), svi sr­p­ske na­ci­onal­nos­ti, na­kon mu­če­nja lik­vi­di­ra­ni su i ba­če­ni u ja­mu Go­lub­nja­ču. Zlo­čin je po­či­njen zbog sum­nje da su ra­di­os­ta­ni­com HV-u do­jav­lji­va­li in­for­ma­ci­je. Vi­jest o osu- di obja­vio je tek po­ko­ji naš por­tal, a od dnev­nih no­vi­na No­vi list. Ime­na svih pe­te­ro Ra­ki­ća udru­ga Ve­ri­tas - ko­ju je 1993. u Kni­nu i zbog “me­dij­skog ra­ta svjet­skih raz­mje­ra pro­tiv sr­p­skog na­ro­da” ute­me­ljio Sa­vo Štr­bac - i da­lje dr­ži na po­pi­su Sr­ba ko­je su ubi­li pri­pad­ni­ci Hr­vat­ske voj­ske. Ve­ri­tas je i iz­vor in­for­ma­ci­ja ha­aških tu­ži­te­lja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.