Šu­ker i kad je ga­la­mio, ni­je skri­vao naj­važ­ni­je

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Sadržaj -

Mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Šu­ker stal­no je bio u mi­nu­su. Na­s­ljed­ni­ca pro­la­zi slič­no jer jav­nost da­ni­ma ne zna pod kak­vim se uvje­ti­ma Hr­vat­ska za­du­žu­je. Ka­že po­volj­no, pa što skri­va?

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.