spit de­mo­kra­ci­je

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Sadržaj -

Što oni uop­će ho­će? Ne­će Vla­du, ne­će HDZ, ne­će SDP, ne­će ka­pi­ta­li­zam, ne­će ban­ka­re, ne­će ne­prav­du, ne­će si­ro­maš­tvo, ne­će po­li­ti­ča­re, ne­će To­do­ri­će, Mu­dri­ni­će, Pa­vi­će, Hlo­ver­ke, ne­će Eu­ro­pu. E sa­da, to­čan je sa­mo dio tvrd­nji – pro­s­vjed­ni­ci si­gur­no ne­će Vla­du Ja­dran­ke Ko­sor, HDZ, ne­prav­du i si­ro­maš­tvo. Os­ta­le tvrd­nje ni­su pot­pu­no toč­ne - u ran­gu su od ni­skog stup­nja odo­bra­va­nja do vi­so­kog stup­nja neo­do­bra­va­nja. Ka­da sil­ni po­li­ti­ča­ri i ko­men­ta­to­ri pro­tuv­la­di­ne pro­s­vjed­ni­ke že­le “na­sa­di­ti” naj­češ­će im nos tr­lja­ju s jed­nom “či­nje­ni­com” – svi su oni an­ti­euro­pej­ci i pre­zi­ru Eu­rop­sku uni­ju. Od­lu­či­li smo pro­vje­ri­ti je li baš ta­ko i pro­ves­ti svo­je­vr­s­ni druš­tve­ni eks­pe­ri­ment. Za po­kus­nog ku­ni­ća iz­a­bra­li smo jed­nog od naj­vi­ših i naj­te­žih lju­di ko­je ima­mo na ras­po­la­ganju. Hi­po­te­za je, na­ime, bi­la: “Do­bit će po tam­bu­ri ako na de­mons­tra­ci­je do­đe sa zas­ta­vom Europ­ske uni­je”. Ka­ko je Vo­jis­lav Ma­zzoc­co us­to i ured­nik, ope­ra­ci­ja je mo­gla Ob­zo­ru do­ni­je­ti zna­čaj­ne ušte­de da je za­vr­še­na fa­tal­no. Svoj sed­mi pro­s­vjed­nič­ki marš Vo­jo je za­po­čeo na­ba­vom pla­ve zastave po­su­te zlatnim zvjezdicama, na­kon če­ga je u jed­nom od broj­nih “ka­pi­ta­lis­tič­kih” tr­go­vač­kih cen­ta­ra ku­pio kop­lje za “naj­ka­pi­ta­lis­tič­ki­ju re­lik­vi­ju” - ogrom­nu zas­ta­vu Europ­ske uni­je. Ni­smo ni sti­gli do Cvjet­nog tr­ga gdje je u po­ne­dje­ljak za 18 sa­ti bi­lo do­go­vo­re­no okup­lja­nje pro­s­vjed­ni­ka, a već je bio eti­ke­ti­ran kao lu­đak. Po­li­ca­jac u Ma­saryko­voj zi­nuo je ka­da ga je ugle­dao sa zas­ta­vom Europ­ske uni­je. “Bo­že mi opros­ti, ko­ji lu­đak”, “ Vi­di mu­da­tog”, “Bra­vo, ca­re, ali ne znam ka­ko će to za­vr­ši­ti”, ko­men­ti­ra­li su lju­di s te­ra­sa ka­fi­ća u Pre­ra­do­vi­će­voj uli­ci. Ko­rak pri­je ula­ska na Cvjet­ni trg naš “pro­vo­ka­tor” uba­cio je u vi­šu br­zi­nu. Ma­šu­ći euro­zas­ta­vom pro­la­zio je po­red “ko­le­ga” s pro­tu­europ­skim zas­ta­va­ma kao nož kroz pu­tar. Tre­nu­tač­na re­ak­ci­ja go­to­vo svih pro­s­vjed­ni­ka bi­lo je - iz­ne­na­đe­nje. Ne­ko­li­ko se­kun­di pos­li­je us­li­je­di­le su i re­ak­ci­je u dvi­je ina­či­ce. Glas­no ili (češ­će) se­bi u bra­du mrm­lja­nje ti­pa “ko­ji mu je, za­pa­lit će­mo mu zas­ta­vu”, “ko­ji idi­ot”, “pro­vo­ka­tor, maj­ke mi vi­djet će on svo­ga bo­ga”... mi­je­ša­lo se s po­zi­tiv­nim re­ak­ci­ja­ma pro­s­vjed­ni­ka ko­ji su ga bo­dri­li ri­je­či­ma “Bra­vo, maj­sto­re, i ja sam za EU”. U znak po­dr­ške pa­lo je i ne­ko­li­ko tap­ša­nja po ra­me­nu. Je­dan je čak

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.