Lje­vi­ča­ri opet ši­re strah od opa­kih des­ni­ča­ra

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Tjedna Inventura -

Lje­vi­ča­ri ne­pre­kid­no proizvode strah od opa­kih des­ni­ča­ra. A oni su uvi­jek ne­vi­ni. Ne­vi­ne su bi­le nji­ho­ve su­ges­ti­je pri­je pr­vih iz­bo­ra da se Tuđ­ma­na hap­si, pro­tiv­lje­nje neo­vis­noj Hr­vat­skoj, oče­ki­va­nja da Velj­ko Ka­di­je­vić “sre­di Hr­vat­sku”, po­ku­šaj pu­ča 1994. u Sa­bo­ru ko­ji bi, da je us­pio, spri­je­čio i Olu­ju i os­lo­bo­đe­nje zem­lje... Ne­vi­ni su bi­li zah­tje­vi nji­ho­vih eli­tis­ta da Tuđ­man od­stu­pi, nji­hov ma­sov­ni udar na Tuđ­ma­na 1997. go­di­ne... Do pri­je mje­sec da­na lje­vi­ča­ri su ši­ri­li strah od no­ve, bra­ni­telj­ske des­ni­ce, a ka­ko od to­ga ne­ma ni­šta – sad se Ivan Ja­kov­čić bo­ji sto­ti­na ti­su­ća des­ni­ča­ra ko­ji će, opet sku­pom u Spli­tu, po­ku­ša­ti sru­ši­ti li­je­vu ko­ali­ci­ju po­što osvo­ji vlast. Da ži­vi­mo u prav­noj dr­ža­vi, Ja­kov­či­ća i po­dos­ta dru­gih iz te ko­ali­ci­je (Ča­či­ća, Li­ni­ća, Ober­s­ne­la, Mr­ši­ća...) mno­go pri­je des­ni­ča­ra tre­bao bi sru­ši­ti – dr­žav­ni od­vjet­nik.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.